English

Absolventi zahraničních vysokých škol

Zápisy absolventů zahraničních vysokých škol

 

Kritéria stanovená Českou advokátní komorou pro posouzení, zda je absolvované

zahraniční právnické vzdělání srovnatelné s českým ve smyslu § 5 odst. 1 písm. b) bodu

2 a § 37 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen zákon o advokacii).

 

Podle § 5 odst. 1 písm. b) bodu 2 a § 37 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona o advokacii platí, že

Česká advokátní komora zapíše do seznamu advokátů, resp. seznamu advokátních

koncipientů žadatele, který získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo studiem na vysoké

škole v zahraničí, 

  • pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána nebo 
  • pokud bylo takové vzdělání uznáno podle zvláštního právního předpisu

 

a současně takové vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze

získat v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice.

V souladu s citovanými ustanoveními zákona o advokacii, nálezem Ústavního soudu II. ÚS

443/16 a rozsudkem Nejvyššího správního soudu 2 As 305/2020 stanoví Česká advokátní

komora následující kritéria pro posouzení, zda je absolvované zahraniční právnické vzdělání

srovnatelné s českým:

 

Míra znalostí relevantních oblastí práva

 

Vzhledem k tomu, že zahraniční vysokoškolské vzdělání v oboru právo se může od

tuzemského vzdělání podstatně lišit, je uchazeč povinen doložit rozsah a obsah jednotlivých

předmětů vyučovaných v rámci daného studijního programu na zahraniční vysoké škole.

Dokládá se rozhodnutím některé z právnických fakult vysoké školy v České republice o

srovnatelnosti zahraničního studijního programu s požadavky magisterského studijního

programu „Právo a právní věda“, event. Osvědčením o uznání zahraničního vysokoškolského

vzdělání a kvalifikace v České republice vydaným Ministerstvem školství mládeže a

tělovýchovy České republiky.

 

Prokázat požadovanou míru znalostí relevantních oblastí práva může každý uchazeč rovněž

předložením dokladů o absolvování mimořádného studia na právnické fakultě v České

republice s vykonáním zkoušek z předmětů Trestní právo, Správní právo, Obchodní právo,

Ústavní právo a státověda, Občanské právo hmotné a Občanské právo procesní.

 

Úroveň získaného zahraničního vzdělání

 

Při posuzování, zda je zahraniční právnické vzdělání srovnatelné se vzděláním získaným na

právnické fakultě v České republice, hodnotí Česká advokátní komora úroveň zahraničního

vzdělání zejména podle vědeckých publikací, výzkumů, programů a jiných odborných

projektů, na kterých se zahraniční vysoká škola podílí nebo které pořádá. Přihlíží rovněž k

obecně dostupným referencím o této škole a informacím o vysokoškolských pedagozích, kteří

na dané vysoké škole působí, včetně jejich publikační činnosti.

 

Míra právních dovedností

 

Míru právních dovedností žadatel osvědčuje tím, jak se orientuje v právní problematice a v

českém právu. Dokládá se informacemi o účasti žadatele na právních jednáních, písemnými

právními dokumenty, jež žadatel zpracoval, informacemi o dalších právních krocích, kterých

se žadatel zúčastnil nebo na kterých významným způsobem participoval a při kterých osvědčil

znalost českého práva.