English

Advokátní povinnosti

Advokát musí při výkonu svého povolání plnit povinnosti, které mu ukládá jednak zákon č.

85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), popř. další právní

předpisy, a dále povinnosti stanovené stavovskými předpisy, mezi nimiž lze na předním místě

jmenovat usnesení představenstva č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla

profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů (etický kodex), ve znění pozdějších usnesení.

 

Vedle povinností spojených s poskytováním právních služeb má advokát při výkonu svého

povolání také mnohá oprávnění, a to zejména vůči svým klientům. Práva a povinnosti

advokáta upravuje zejména ustanovení § 16 až 31 zákona. V dalším textu následuje souhrn

povinností advokáta, které jsou stanoveny v předpisech o advokacii.

 

Obecné povinnosti advokáta

Základní povinnosti advokáta směřují k výkonu profese jako takové, přičemž zakotvují

základní pravidla chování advokáta při poskytování právních služeb. Jde zejména o

následující povinnosti:

 

 • být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních

služeb (§ 24 zákona)

 • mít na území ČR sídlo a být v tomto místě k zastižení ve stanovenou dobu
 • používat při výkonu advokacie označení „advokát“
 • odmítnout poskytnutí právních služeb ve stanovených  případech (§ 19 zákona, čl. 8

etického kodexu)

 • vypovědět smlouvu o poskytování právních služeb ve stanovených případech (§ 20

odst. 1 zákona)

 • vést přiměřenou dokumentaci o poskytnutých právních službách (§ 25 zákona)

 

Povinnosti vůči klientovi

Největší spektrum povinností advokáta směřuje pochopitelně vůči klientovi, kterému jsou

poskytovány právní služby. Advokát má vůči klientovi zejména následující povinnosti:

 

 • chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny (§ 16

zákona); oprávněné zájmy klienta mají přednost před vlastními zájmy advokáta i před jeho

ohledem na jiné advokáty (čl. 6 etického kodexu)

 • odmítnout poskytnutí právních služeb ve stanovených případech (§ 19 odst. 1 písm. a)

zákona a čl. 8 etického kodexu)

 • činit neodkladné úkony po ukončení poskytování právních služeb, aby klient neutrpěl

újmu na svých právech (§ 20 odst. 4 zákona, čl. 8 etického kodexu)

 • zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti

s poskytováním právních služeb (§ 21 zákona); této povinnosti může být advokát zproštěn

pouze klientem a po jeho smrti (popř. zániku) pouze dědicem (popř. právním nástupcem)

 • v případě jakékoliv překážky ve výkonu advokacie ustanovit jiného advokáta svým

zástupce (§ 27 zákona)

 • advokát není oprávněn ověřovat pravdivost nebo úplnost skutkových informací

poskytnutých klientem

 • řádně informovat klienta, jak postupuje vyřizování jeho věci, poskytnout mu včas

vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších příkazů

 • odevzdat klientovi nebo jeho zástupci po skončení poskytování právních služeb bez

zbytečného odkladu všechny pro věc významné písemnosti, které mu klient svěřil nebo které

z projednávané věci vznikly

 • vést přiměřené záznamy o svých výkonech a na požádání předložit obsah těchto

záznamů s úplným vysvětlením

 • informovat klienta o jeho případném nároku na bezplatnou právní pomoc

 

Další povinnosti advokáta vůči klientovi jsou podrobněji uvedeny v čl. 6 až 10 etického

kodexu.

 

Povinnosti vůči České advokátní komoře

Advokát má řadu povinností rovněž vůči České advokátní komoře (dále jen „Komora“); jde

zejména o následující povinnosti:

 

 • platit příspěvek na činnost Komory a odvody do sociálního fondu, fondu pro

vzdělávání advokátních koncipientů, případně další platby (§ 30 zákona)

 • oznamovat všechny změny a další skutečnosti nezbytné pro vedení seznamu advokátů

(§ 29 zákona)

 • poskytnout právní služby klientovi na základě určení Komorou (§ 18 odst. 2 zákona)
 • poskytovat právní služby klientům jiného advokáta jako nástupce advokáta (§ 27 odst.

4 a 5 zákona)

 • informovat Komoru o převzetí zastoupení ve sporu proti jinému advokátovi (čl. 14

etického kodexu)

 • využívat při sporech s jiným advokátem či advokátním koncipientem smírčího řízení

před orgány Komory (§ 28 zákona)

 

Povinnosti vůči advokátnímu stavu

Advokacie je postavena na několika základních principech, vůči kterým má advokát celou

řadu povinností, jejichž plnění přispívá k jejich stabilitě a dalšímu prohlubování. Týká se to

zejména následujících povinností:

 

 • nesnižovat důstojnost advokátního stavu, dodržovat pravidla profesionální etiky a

pravidla soutěže (§ 17 zákona)

 • chovat se poctivě, čestně a slušně a tím přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního

stavu (čl. 4 etického kodexu)

 • zachovávat náležitou úctu a zdvořilost vůči soudům a jiným orgánům, které rozhodují

o právních věcech, jakož i vůči osobám, které plní jejich úkoly (čl. 17 etického kodexu)

 • dodržovat stanovená nebo obvyklá zvláštní pravidla pro jednání před soudy nebo

jinými orgány

 • provádět veřejně prospěšnou činnost (čl. 18 etického kodexu)

 

Práva advokáta

Je pochopitelné, že advokát má rovněž celou řadu práv a oprávnění, a to jak práva obecná, tak

vůči klientovi, jiným advokátům nebo Komoře:

 

 • právo vykonávat advokacii samostatně nebo společně s jinými advokáty
 • právo na odměnu a náhradu účelně vynaložených nákladů, včetně práva žádat po

klientovi přiměřenou zálohu

 • právo odmítnout poskytnutí právních služeb, vyjma případů, kdy byl advokát

k poskytnutí právních služeb ustanoven nebo určen (§ 18 zákona)

 • právo vypovědět smlouvu o poskytování právních služeb v případech vypočtených

zákonem (§ 20 zákona)

 • právo nechat se zastoupit jiným advokátem, advokátním koncipientem nebo svým

zaměstnancem (§ 26 zákona)

 • právo účastnit se sněmu, volit a být volen do orgánů Komory (§ 42 zákona)
 • právo být informován o činnosti Komory
 • právo využívat služeb poskytovaných Komorou pro advokáty
 • právo vykonávat rovněž jinou činnost, pokud není neslučitelná s výkonem advokacie

(§ 5 zákona)