English

Český advokát na Slovensku přímo jako slovenský advokát bez splnění podmínky zápisu do seznamu a tříletého poskytování služeb v oblasti práv. řádu SR

V případě, že chce český advokát poskytovat právní služby na území Slovenska dlouhodobě, může tam působit přímo jako slovenský advokát a být zapsán do seznamu slovenských advokátů.

 

Zápis u Slovenské advokátní komory a požadované doklady

 

Slovenská advokátní komora zapíše advokáta do seznamu slovenských advokátů na základě písemné žádosti, pokud dotyčný advokát prokáže, že:

 

-          je občanem státu Evropské unie anebo jiného smluvního státu Dohody o evropském hospodářském prostoru

-         splnil podmínku odborného vzdělání a praxe požadované v domovském státě, ve kterém je oprávněn vykonávat profesi advokáta pod příslušným profesním označením (osvědčení při jeho předložení nesmí býtstarší 3 měsíců)

-         složil zkoušku způsobilosti, což je zkouška zaměřená na posouzení odborných znalostí evropského advokáta o znalosti právního řádu Slovenské republiky a stavovských předpisů Slovenské advokátní komory; zkouška se koná ve slovenském jazyce

-          složil slib

 

Po zapsání do seznamu slovenských advokátů je evropský advokát oprávněn užívat při poskytování právních služeb profesní označení, které získal ve státě registrace. Pokud je společníkem zahraniční právnické osoby anebo slovenské právnické osoby oprávněné poskytovat právní služby, může se ke svému profesnímu označení připojit obchodní firmu nebo právní formu této právnické osoby.