English

Další vzdělávání advokátů

Dobrovolný projekt České advokátní komory zahájený 1. ledna 2019, kterým si advokáti

mohou rozšířit vzdělání a zvýšit svou konkurenceschopnost na českém trhu.

 

Pravidla projektu dalšího vzdělávání advokátů naleznete zde.

 

Od ledna 2022, po uplynutí 3 let od data Vaší účasti na první vzdělávací akci po

1.1.2019, a po nasbírání 36 kreditů včetně 4 kreditů z oboru advokátního práva, profesní

etiky nebo problematiky poskytování právních služeb, můžete požádat o vystavení

osvědčení o absolvování projektu.

 

Interaktivní formulář žádosti o vystavení osvědčení

 

Účast na akcích pořádaných ČAK je evidována automaticky ve vnitřním systému, doklady o

získání dalších kreditů (osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí u externích vzdělavatelů a

doklady o publikační a přednáškové činnosti) zašlete na e-mail: projekt.dva@cak.cz.

 

Absolvent projektu „Další vzdělávání advokátů“ získá:

  • reprezentativní osvědčení s platností tři roky odeslané buď na adresu sídla advokáta nebo předané při slavnostním aktu v sídle ČAK v Praze, popř. na pobočce ČAK v Brně 
  • od 1. 4. 2022 finanční zvýhodnění ve výši 20% (po dobu platnosti vydaného osvědčení) na vzdělávací akce pořádané odborem výchovy a vzdělávání v Praze a pobočkou ČAK v Brně za předpokladu, že má uhrazeny všechny své splatné závazky vůči Komoře
  • uvedení ve jmenném seznamu advokátů, kteří projekt úspěšně absolvovali (s jejich souhlasem uveřejněném na webových stránkách ČAK) 

 

Vzor osvědčení o dalším vzdělávání

 

Nejčastěji kladené dotazy.

 

Nabídka vzdělávacích akcí:

 

 

 

Kontaktní osoby pro další informace: 

Další vzdělávání advokátů organizačně zajišťuje odbor výchovy a vzdělávání ČAK a pobočka

ČAK v Brně. Osvědčení o absolvování projektu počínaje lednem 2022 vystavuje pobočka

ČAK v Brně - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Danilišin, e-mail: danilisin@cak.cz, telefon:

513 030 115.

 

Máte další dotazy, na které jste nenašli odpovědi? Informace podá JUDr. Daniela Kovářová,

e-mail: kovarova@cak.cz, telefon: 273 193 253.

 

Vzdělávejte se s námi!