English

Další vzdělávání advokátů - FAQ

Kdy může advokát požádat o vystavení osvědčení?

Po uplynutí 36 měsíců od první absolvované vzdělávací akce po 1. lednu 2019 a po

získání minimálně 36 kreditů, z čehož nejméně 4 kredity musí získat v oboru advokátního

práva, profesní etiky nebo problematiky poskytování právních služeb. 

 

Lze v dalším vzdělávání zohlednit účast na seminářích či přednáškách v předcházejících letech (2018 či dříve)?

Nikoliv. Projekt byl spuštěn 1. ledna 2019. První kredity lze získat až od roku

2019.

 

Jak lze získat kredity za přednáškovou činnost nebo seminární výuku?

Žádosti bude individuálně posuzovat Komora. Podmínkou získání kreditů je vedení

semináře či jiné výuky v oboru práva či advokacie pro advokáty a advokátní koncipienty,

popř. pro odbornou právnickou veřejnost. Nelze získat kredity za výuku na střední či vysoké

škole, pro zdravotnická zařízení, pro výrobní závody apod.

 

Lze získat kredity za vnitropodnikové vzdělávání?

Ano, kredity lze získat i za vzdělávání, které pořádá pro své zaměstnance a

spolupracovníky advokátní kancelář. Žádosti bude individuálně posuzovat Komora, která

zohlední zejména lektorské kvality přednášejících.

 

Lze získat kredity za online absolvované vzdělávací akce?

Ano. Účast na online vzdělávacích akcích pořádaných ČAK je evidována

automaticky. Účast na vzdělávacích akcích absolvovaných u jiných vzdělávacích institucí je

třeba doložit.

UPOZORNĚNÍ: Kredity za sledování online seminářů více účastníky z jedné mailové

adresy (na jednom zařízení) je možné uznat pouze tomu advokátovi, jehož mailová

adresa byla použita.

 

Co když vzdělávací akci pořádanou ČAK advokát absolvoval, ale zapomněl se podepsat do prezenční listiny?

Advokát dbá o to, aby se na prezenční listinu podepsal. Jednotlivé případy

chybějícího podpisu bude řešit Česká advokátní komora individuálně.

 

Kde najde advokát formulář, kterým požádá o vystavení osvědčení?

Formulář naleznete ZDE. Proklik na formulář výše.

 

Bude Komora uznávat i zahraniční vzdělávání nebo vzdělání získané prostřednictvím e-learningového kurzu?

Pravidla dalšího vzdělávání advokátů platí i pro zahraniční vzdělávání či e-

learningové kurzy a webináře.

 

Lze získat kredity za odborné jazykové vzdělávání pořádané Komorou?

Ano, pouze za nepřerušenou účast a v maximálním rozsahu 6 kreditů za celý

několikaměsíční kurz.

 

Aktualizace: 9. prosince 2021 

Zpracovaly: Mgr. L. Danilišin, JUDr. D. Kovářov