Elektronická kniha úschov

Na jaké úschovy se aplikují nové změny ve stavovské úpravě advokátních úschov?

 

Advokáti nyní mohou v Elektronické knize úschov zjistit i své starší úschovy za dobu od samého zřízení EKÚ. Dosud to bylo možné pouze 30 dnů nazpět.

 

Do elektronické knihy úschov se přihlaste zde: www.eku-cak.cz

 

Advokáti musí registrovat všechny úschovy peněžních prostředků klienta v elektronické knize úschov ČAK.

 

Přidělení přístupu do systému elektronické knihy úschov

 

Advokát, který bude do elektronické knihy zapisovat, potřebuje přihlašovací jméno, heslo. Údaje mu budou přiděleny na základě vyplněné žádosti o přístup do elektronické knihy úschov (formulář níže). Formulář se odešle Komoře do datové schránky, poštou, nebo e-mailem se zaručeným podpisem na epodatelna@cak.cz.

 

Zápis do elektronické knihy 

 

Advokát je od 1. 1. 2020 povinen v elektronické knize bez zbytečného odkladu zapsat tyto údaje:

  • identifikátor úschovy, kterým je číslo advokátního spisu, nebo jméno, příjmení klienta, nebo jiný nezaměnitelný identifikátor spisu
  • číslo účtu, na který byly prostředky klienta složeny
  • datum přijetí prostředků klienta do úschovy; jde-li o opakující se plnění, nebo plnění částečné, uvedené se datum přijetí přijetí prvního plnění nebo jeho první části

 

Poznámka je nepovinná (slouží např. jako vysvětlivka k chybně zadané úschově)

 

O provedeném záznamu do elektronické knihy úschov bude advokát následně vyrozuměn automaticky generovaným potvrzovacím e-mailem ze strany ČAK.

 

Další informace

 

V červnu roku 2012 přijalo představenstvo České advokátní komory usnesení, jímž podrobněji upravuje povinnosti advokátů při provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta (usnesení č. 7/2004 Věstníku ve znění usnesení č. 3/2008). V souvislosti s touto změnou vytvořila Česká advokátní komora systém, který slouží k evidenci prováděných úschov. Tímto systémem je elektronická kniha úschov prostředků klienta.

 

Kniha je vedena jako průběžně číslovaný registr, jehož prostřednictvím advokáti Komoře hlásí v souladu s výše uvedeným stavovským předpisem každou provedenou úschovu. Konkrétně se jedná o zabezpečené webové rozhraní, bez požadavku na další zabezpečovací certifikáty ze strany advokátů. Přístup do tohoto systému mají pouze advokáti a pověřené orgány ČAK.

 

V souvislosti se stále vzrůstajícím počtem depozitních úschov prováděných advokáty slouží systém EKÚ jako efektivní a evidenční a kontrolní systém ochrany klientských práv, který kontrolní radě ČAK umožňuje provádět kontrolu nad dodržováním povinností advokátů při poskytování těchto služeb, a tím preventivně působit proti pochybením a problémům.

 

Advokáti mohou v systému elektronické knihy úschov zjistit i své starší úschovy za dobu od samého zřízení systému.

 

Pro více informací kontaktujte odbor matriky ČAK, e-mail: matrika@cak.cz.

 

SBERBANK - ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVY (informace zveřejněné v souvislosti s likvidací Sberbank) - doplnit https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=26515

 

Odkazy na přílohy: