English

Evropský advokát v ČR přímo jako český advokát (nikoliv jako evropský usazený advokát) bez splnění podmínky tříletého poskytování právních služeb

Česká advokátní komora zapíše po složení slibu do seznamu advokátů státního příslušníka některého z domovských států Evropské unie nebo státního příslušníka jiného státu trvale usazeného v některém z domovských států Evropské unie do seznamu advokátů na základě písemné žádosti (tato písemná žádost nemá žádnou předepsanou formu), pokud dotyčný advokát prokáže, že: 

 

-       splnil podmínky profesního vzdělání a praxe stanovené v tomto státě

k získání oprávnění k poskytování právních služeb pod profesním označením svého domovského státu (Evropské unie)

-       složil zkoušku způsobilosti (Zkouškou způsobilosti se ověřují znalosti z právního řádu České republiky, včetně schopností výkladu a použití právních předpisů na konkrétní případ, jakož i znalosti stavovských předpisů, avšak s přihlédnutím ke skutečnosti, že žadatel o její vykonání již v některém z domovských států splnil podmínky k tomu, aby v tomto státě získal oprávnění k poskytování právních služeb pod profesním označením toho domovského státu). Zkoušku způsobilosti lze vykonat pouze v jazyce českém nebo slovenském.

-       splnil podmínky uvedené v zákoně o advokacii v § 5 odst. 1 písm. a) a d) až g) a i)