English

III. sněm - 2002

Informace o sněmu

 

INFORMACE O TŘETÍM SNĚMU

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

 

 

 

Sněm se konal dne 29. 10. 2002 v Kongresovém sále Kongresového centra v Praze. Při jeho zahájení bylo registrováno 1 220 advokátů, v době zahájení voleb do orgánů Komory počet účastníků dosáhl 1 431. Sněm zahájil předseda České advokátní komory JUDr. PhDr. Stanislav Balík. Uvítal čestné hosty, zejména předsedkyni Nejvyššího soudu JUDr. Ivu Brožovou, ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Rychetského a ze zahraničních hostů zejména předsedu CCBE Johna Fische a zástupce advokacie anglické, francouzské, chorvatské, polské, skotské, slovenské, slovinské, německé, USA a zástupce Komory právních rádců z Polska a Komory komerčních právníků ze Slovenska.

 

Předal pak slovo k pozdravnému projevu ministru spravedlnosti JUDr. Pavlu Rychetskému, který zejména zdůraznil základní priority legislativy a právního života v ČR po listopadu roku 1989. Podstatný význam má problematika lidských práv a svobod. V této oblasti hrála a hraje dosud nezastupitelnou roli advokacie. Zmínil kritické hlasy z domova i ze zahraničí týkající se našeho polistopadového právního vývoje a poukázal na jejich příčiny, které mnohdy ztěžují základní požadavek na včasné a předvídatelné rozhodování soudů. Dále se zabýval legislativními záměry vlády v nejbližším období, zejména pokud jde o soubor zásadních kodifikačních prací, zvláště v hmotném právu (nový občanský zákoník, obchodní zákoník, trestní zákon). Připravuje se též nová úprava úpadkového práva, přičemž Ministerstvo spravedlnosti počítá se zřízením specializované Komory správců konkurzních podstat s povinným členstvím správců v komoře. Ministerstvo je si vědomo významu komplexní úpravy bezplatné právní pomoci. Jde o jeden ze systémových problémů, který vyžaduje zásadní změny mj. i v citlivé sféře státního rozpočtu. Proto lze očekávat, že k řešení dojde spíše až ke konci funkčního období současné vlády. Závěrem ministr spravedlnosti popřál úspěch sněmovnímu rokování.

 

Následoval stručný pozdravný projev předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Ivy Brožové. Popřála účastníkům sněmu šťastnou ruku při volbě orgánů advokacie a vyslovila ve vztahu k advokacii i k justici naději „v jen takové profesionální výkony, které přispějí k ideji spravedlnosti a zájmů klientů“.

 

Předseda CCBE John Fisch ocenil práci českých zástupců v této organizaci. Na poli mezinárodním čeká advokacii celá řada výzev a úkolů – zejména jde o otázky nezávislosti, mlčenlivosti, konfliktů zájmů, přičemž lze očekávat, že česká reprezentace zde sehraje významnou roli.

 

Následovalo pracovní jednání sněmu. Nejprve byl schválen jednací řád sněmu, poté pořad jednání.

 

Bylo zvoleno předsednictvo sněmu ve složení JUDr. D. Burešová, JUDr. B. Klein, JUDr. Z. Koudelka, JUDr. B. Sedlatý, JUDr. T. Sokol, JUDr. D. Šachta, Mgr. L. Radoňová.

 

Dále byla zvolena mandátová a návrhová komise a komise volební. Po schválení prozatímního volebního řádu byly zahájeny volby, které pokračovaly v průběhu jednání až do 14.00 hod.

 

Zprávu o uplynulém funkčním období a o hospodaření ČAK přednesl předseda JUDr. PhDr. S. Balík, zprávu kontrolní rady předseda JUDr. J. Mikš, zprávu kárné komise předseda JUDr. L. Krym, zprávu zkušební komise pro advokátní a uznávací zkoušky předseda JUDr. M. Skalník.

 

Po polední přestávce následovalo jednání o návrzích usnesení sněmu. Bylo schváleno usnesení, kterým se mění usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku (organizační řád) s vypuštěním bodu č. 2 návrhu (viz BA č. 9/2002, str. 43). Po diskusi nebyl přijat návrh usnesení sněmu, kterým se schvaluje stálý volební řád ČAK (str. 37 BA č. 9/2002). Přijat byl návrh usnesení, kterým se mění usnesení sněmu č. 6/1999 Věstníku, kterým se schvaluje výše a splatnost odvodu advokátů do sociálního fondu České advokátní komory (týká se usazených evropských advokátů – viz str. 47 BA č. 9/2002). Širší diskuse proběhla k návrhu usnesení, kterým se mění usnesení sněmu č. 4/1999 Věstníku, kterým se schvaluje výše a splatnost příspěvku na činnost ČAK. Oproti návrhu, který předpokládal, že výše ročního příspěvku bude činit 8 000,– Kč (4 000,– Kč, byl-li advokát zapsán do seznamu advokátů po 30. červnu kalendářního roku), přijal sněm usnesení, podle něhož celoroční příspěvek zůstává v dosavadní výši, tj. 6 000,– Kč a příspěvek advokáta zapsaného do seznamu advokátů po 30. červnu ve výši 3 000,– Kč. V ostatním byl přijat návrh ve znění otištěném na str. 48 BA č. 9/2002.

 

Následovala rozprava dle došlých písemných přihlášek. Do diskuse se přihlásili písemně pouze dva účastníci, další čtyři se přihlásili ústně. Rozprava se zaměřila zejména na otázky vzdělávání advokátů, na problematiku lobbingu ve prospěch advokacie a na kritiku soudů včetně některých nálezů Ústavního soudu. Po skončení rozpravy předseda volební komise dr. František Hrudka seznámil sněm s výsledky voleb orgánů ČAK. Jsou uvedeny v závěru této zprávy.

 

Následovala diskuse k návrhu usnesení sněmu. Návrh přednesl předseda návrhové komise dr. Martin Šolc. Návrh byl přijat s několika dílčími úpravami vzešlými z diskuse. Usnesení uvádíme rovněž v závěru zprávy.

 

Stručný závěrečný projev přednesl předseda ČAK JUDr. PhDr. Stanislav Balík. Poděkoval za důstojný průběh sněmu a konstatoval, že sněm dokázal, že advokacie je samosprávná a že je schopna důstojně ochraňovat zájmy klientů. „Štafetový kolík je předán a nyní je na nás, aby se advokacie dala do své každodenní práce“ – uvedl závěrem. Pracovní část sněmu byla ukončena asi v 17.30 hodin.

 

 

Slavnostní zakončení sněmu se konalo v Obecním domě hl. města Prahy. Nejprve byl uspořádán ve Smetanově síni koncert European Janáček Philharmony Orchestra s dirigentem Františkem Preislerem. Na programu byly skladby Mozarta, Rossiniho, Mascagniho a Verdiho. Ve Sladkovského sálu Obecního domu následoval taneční večer, na němž účinkoval taneční orchestr Country Ladies s repertoárem amerického a českého country a černošských spirituálů. Společenské setkání probíhalo v Riegrově sále, v Primátorském salonku, v Palackého sále a v Grégrově sále, v Orientálním salonku, v salonku Boženy Němcové a ve Slováckém salonku.

 

 

Tato zpráva byla zpracována redakcí Bulletinu advokacie bezprostředně po skončení sněmu; není jeho oficiálním záznamem. Protokol sněmu je k dispozici na ČAK.

 

 

Převzato z Bulletinu advokacie č. 11-12/2002

 

Usnesení sněmu

 

 

U S N E S E N Í

3. S N Ě M U

České advokátní komory

konaného dne 29. 10. 2002

 

Třetí sněm České advokátní komory konaný dne 29.10.2002 v Praze bere na vědomí zprávu odstupujícího představenstva a nově zvoleným orgánům České advokacie komory ukládá v příštím funkčním období tyto úkoly:

 

1. Usilovat o přípravu české advokacie na začlenění do advokacie evropské, a to zejména

 

- spoluprací při přípravách prováděcích právních předpisů k zákonu o advokacii a vydáváním stavovských předpisů včetně novelizace pravidel etiky a soutěže advokátů tak, aby tyto normy odpovídaly evropským směrnicím a trendům,

 

- vytvořením nabídky celoživotního vzdělávání advokátů (s vyloučením zkoušek či atestací), úsilím o odborný růst advokátů a advokátních koncipientů především pořádáním seminářů, vzdělávacích akcí a pravidelnou publikační činností se zaměřením mj. na oblast evropského práva,

 

- úzkou spoluprací s Radou evropských advokátních komor (CCBE), a dalšími mezinárodními organizacemi advokátů, jakož i Radou Evropy a dalšími institucemi působícími v oblasti advokacie a ochrany lidských práv,

 

- důsledným postupem proti všem jevům v práci advokátů, které jsou neslučitelné se standardním chováním evropského advokáta.

 

2. V patřičné míře se podílet na tvorbě právního řádu České republiky, a to připomínkami, iniciativními podněty i jinak, a to též za široké účasti jednotlivých advokátů, vše se zvláštním zaměřením na zákonodárství v oblasti advokátního práva a ochrany lidských práv, a to zejména

 

- iniciováním přijetí právní úpravy, která by zajistila přístup k právu a rovnost před zákonem všem, kteří ze sociálních a zejména majetkových důvodů nemohou svá práva účinně prosadit nebo obhájit,

 

- iniciování přijetí právní úpravy usměrňující výkon advokacie v pracovním poměru advokáta k advokátovi nebo veřejné obchodní společnosti pro výkon advokacie.

 

3. Důsledně obhajovat existenční zájmy stavu a rovněž důležité zájmy jednotlivých advokátů, především z hledisek jejich nezávislosti, a to zejména v oblasti

 

- příprav implementace direktivy o boji proti právu špinavých peněz v souvislosti s ochranou povinnosti mlčenlivosti

 

- právní úpravy utajovaných skutečností a bezpečnostních prověrek advokátů,

 

- soutěžních podmínek, v nichž advokáti poskytují právní služby ve vztahu k jiným právnickým povoláním (notáři, soudní exekutoři, správci konkursních podstat - neadvokáti apod.) mj., aby nebylo dle obchodního zákoníku vyžadováno úřední ověření podpisu advokáta na plné moci v rejstříkových a jiných věcech,

 

- vztahů advokátů ke státnímu rozpočtu v případech, kdy stát poskytnutí právní služby ukládá.

 

4. Věnovat se soustavně zvyšování úrovně vnějších vztahů a obecné informovanosti o advokacii a činnosti České advokátní komory a utváření pozitivního mediálního obrazu advokátního stavu, a to především

 

- poskytováním informací hromadným sdělovacím prostředkům o činnosti, stanoviscích a záměrech České advokátní komory, a to mj. prostřednictvím nově ustavené funkce tiskového mluvčího a specialisty pro styk s veřejností,

 

- aktivním zapojením do snah o zefektivnění práce justice,

 

- aktivním zapojením do přípravných prací na rekodifikacích občanského a obchodního práva s cílem vytvořit co nejširší prostor pro odborné uplatnění advokáta.

 

5. V oblasti vnitřní organizace Komory zejména

 

- reorganizovat a zefektivnit činnost výkonného aparátu České advokátní komory s důrazem na ekonomiku fungování a na přípravu výkonného aparátu na integraci české advokacie do evropských struktur,

 

- propracovat systém informačních vazeb mezi advokáty a Českou advokátní komorou a vytvořit systém zpětných vazeb pro možnost konzultací zásadních otázek v advokátské veřejnosti, mj. tak, aby na www. stránkách ČAK byl vytvořen prostor pro takovou komunikaci tím, že zápisy z jednání volených orgánů ČAK budou v podrobné podobě zveřejňovýny na webových stránkách Komory,

 

 

- vydat do 31.3.2003 seznam advokátů v elektronické podobě přístupný bez připojení na internet a tento seznam alespoň dvakrát ročně aktualizovat.

 

Počet účastníků

 

Při zahájení sněmu bylo registrováno 1 220 advokátů.

 

V době zahájení voleb do orgánů Komory počet účastníků dosáhl 1 431.

 

III. sněm - 2002

Animace načítání