English

Jaké podmínky musí splnit český advokát, aby mohl poskytovat právní služby v SR přímo jako slovenský advokát (nikoliv jako evropský usazený advokát)

V případě, že chce český advokát poskytovat právní služby na území Slovenska dlouhodobě, může tam působit přímo jako slovenský advokát a být zapsán do seznamu slovenských advokátů.

 

Zápis u Slovenské advokátní komory a požadované doklady

 

Slovenská advokátní komora zapíše advokáta do seznamu slovenských advokátů na základě písemné žádosti, pokud dotyčný advokát prokáže, že:

 

-       je zapsaný v seznamu evropských usazených advokátů na Slovensku

-       složil advokátní slib na Slovenské advokátní komoře

-       po dobu tří let poskytoval právní služby na území Slovenska

-       poskytoval právní služby v oblasti právního řádu Slovenské republiky

 

 

 

Advokát, který je zároveň evropským usazeným advokátem na Slovensku, předloží Slovenské advokátní komoře informace podpořené spisovou dokumentací o právních službách, které poskytoval v oblasti právního řádu Slovenské republiky a poskytne počet a druh právních služeb, které poskytoval.

 

Upuštění od (prominutí) podmínky poskytování právních služeb po dobu tří let v oblasti právního řádu Slovenské republiky

 

Slovenská advokátní komora upustí od této podmínky (promine tuto podmínku), pokud se advokát žádající o zápis do seznamu slovenských advokátů zúčastní pohovoru před tříčlennou komisí a prokáže, že pravidelně poskytoval právní služby v oblasti právního řádu Slovenské republiky a je způsobilý poskytovat právní služby i nadále. Slovenská advokátní komora přihlédne při pohovoru k účasti advokáta na přednáškách, seminářích a konferencích o právním řádu Slovenské republiky.

 

Po zapsání do seznamu slovenských advokátů je původně evropský usazený advokát oprávněn užívat při poskytování právních služeb profesní označení, které získal ve státě registrace. Pokud je společníkem zahraniční právnické osoby anebo slovenské právnické osoby oprávněné poskytovat právní služby, může se ke svému profesnímu označení připojit obchodní firmu nebo právní formu této právnické osoby.

 

Po zápisu evropského usazeného advokáta do seznamu slovenských advokátů je advokát vyškrtnut ze seznamu evropských usazených advokátů.