English

Jaké podmínky musí splnit evropský advokát, aby mohl poskytovat právní služby v České republice jako evropský usazený advokát?

V případě, že chce evropský advokát poskytovat právní služby na území České republiky dlouhodobě, může zde působit jako evropský usazený advokát.

 

Zápis u České advokátní komory a požadované doklady

 

Česká advokátní komora zapíše evropského advokáta do seznamu evropských usazených advokátů v České republice po předložení:

 

Korespondenčně

 

-       písemné žádosti s uvedením adresy sídla advokátní kanceláře v České republice - včetně kontaktních údajů, alespoň telefonní a e-mailový kontakt (žádost nemá žádný formulář – postačí forma dopisu)

 

-       oprávnění poskytovat právní služby v domovském státě s ověřeným překladem do českého jazyka (průkaz advokáta či osvědčení – ověřená kopie)

 

-       dokladu o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb, včetně potvrzení, že toto pojištění se vztahuje na činnost usazeného evropského advokáta na území České republiky (ověřená kopie s ověřeným překladem do českého jazyka)

 

-       dokladu, že žadatel je státním příslušníkem některého z členských států EU nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru (ověřená kopie pasu nebo občanského průkazu)

 

 

 

Osobně na podatelnu ČAK

 

-       písemné žádosti s uvedením adresy sídla advokátní kanceláře v České republice -  včetně kontaktních údajů, alespoň telefonní a e-mailový kontakt (žádost nemá žádný formulář – postačí forma dopisu)

 

-       oprávnění poskytovat právní služby v domovském státě s ověřeným překladem do českého jazyka (průkaz advokáta či osvědčení – ověřená kopie, případné osobně donést originál)

 

-       dokladu o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb, včetně potvrzení, že toto pojištění se vztahuje na činnost usazeného evropského advokáta na území České republiky (ověřená kopie s ověřeným překladem do českého jazyka)

 

-       dokladu, že žadatel je státním příslušníkem některého z členských států EU nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru (ověřená kopie pasu nebo občanského průkazu, případně osobně přinést originál – vidimaci provede pověřený pracovník matriky).

 

Pro zápisy evropských usazených advokátů je příslušný odbor matriky České advokátní komory, kontaktní osobou je vedoucí odboru, JUDr. Jaroslava Macková: E-mail: mackova@cak.cz; Tel: +420 224 273 193 220.

 

Po splnění výše uvedených podmínek a úhradě poplatku stanoveného ČAK za zápis obdrží advokát oznámení o zápise a Osvědčení.

Na území České republiky se advokát prokazuje průkazem evropského usazeného advokáta. K vyhotovení průkazu evropského advokáta se evropský usazený advokát objednává na tel. č. 273 193 226 e-mail: lacina@cak.cz nebo na pobočce Komory v Brně: 513 030 111 e-mail: knotkova@cak.cz .

 

ČAK oznámí domovské advokátní komoře, že advokát byl zapsán do seznamu evropských usazených advokátů ČAK.

 

 

Používání profesního označení

 

Usazený evropský advokát je povinen používat při poskytování právních služeb profesní označení, které je oprávněn používat při poskytování právních služeb ve svém domovském státu. Toto označení musí být vyjádřeno v oficiálním jazyku nebo v jednom z oficiálních jazyků domovského státu. K tomuto označení je usazený evropský advokát povinen uvádět odkaz na jeho zápis do seznamu evropských advokátů.

 

 

Konzultant v otázkách procesního práva

 

Poskytuje-li evropský usazený advokát právní služby spočívající v zastupování v řízení před soudy nebo jinými orgány, včetně obhajoby v trestním řízení, a stanoví-li zvláštní právní předpis, že účastník musí být v tomto řízení zastoupen advokátem nebo že zástupcem účastníka může být jen advokát, je evropský usazený advokát povinen ustanovit advokáta po dohodě s klientem jako svého konzultanta v otázkách procesního práva, které budou v řízení řešeny.