English

Jaké podmínky musí splnit evropský usazený advokát, aby mohl poskytovat právní služby v České republice přímo jako český advokát?

V případě, že chce evropský usazený advokát poskytovat právní služby na území České republiky dlouhodobě, může zde působit přímo jako český advokát a být zapsán do seznamu advokátů.

 

Zápis u České advokátní komory a požadované doklady

 

Česká advokátní komora zapíše advokáta do seznamu advokátů na základě písemné žádosti (tato písemná žádost nemá žádnou předepsanou formu), pokud dotyčný advokát prokáže, že:

 

-       poskytoval v České republice bez podstatnějších přerušení právní služby jako usazený evropský advokát po dobu alespoň tří let

-       tyto právní služby poskytoval v oblasti práva České republiky

-       splňuje podmínky uvedené v zákoně o advokacii v § 5 odst. 1 písm. a) a d) až g) a i)

 

 

Prominutí podmínky tříletého poskytování právních služeb

 

Prokáže-li žadatel o zápis do seznamu advokátů, který nesplňuje podmínku tříletého poskytování právních služeb, v pohovoru před tříčlennou komisí jmenovanou předsedou Komory, že jeho znalosti o právu České republiky a stavovských předpisů, jakož i zkušenosti získané v průběhu dosavadního poskytování právních služeb jsou dostatečné k výkonu advokacie, může Komora splnění této podmínky zcela nebo zčásti prominout.