English

Jaké podmínky musí splnit zahraniční advokát (pocházející ze zemí mimo EU), aby mohl poskytovat právní služby v České republice?

Zahraniční advokát, který není příslušníkem některého ze států Evropské unie, je oprávněn poskytovat právní služby na území České republiky.

 

 

 

Zápis u České advokátní komory a požadované doklady

 

Česká advokátní komora zapíše zahraničního advokáta d seznamu advokátů poté, co:

 

-       předloží písemnou žádost o zápis do seznamu advokátů

 

-       předloží oprávnění poskytovat právní služby ve svém státě původu

 

-       složí uznávací zkoušku - uznávací zkouškou se ověřují znalosti právních předpisů o poskytování právních služeb a základní znalosti o právním řádu České republiky; účelem uznávací zkoušky je i ověření znalostí stavovských předpisů. Uznávací zkoušku lze vykonat v češtině, angličtině, němčině a francouzštině.

 

 Omezení (při poskytování právních služeb)

 

Advokát, který byl zapsán do seznamu advokátů jako zahraniční advokát, je oprávněn poskytovat právní služby pouze v oblasti práva státu, v němž získal oprávnění k poskytování právních služeb, a v oblasti práva mezinárodního.

 

K zápisu zahraničních advokátů do seznamu advokátů České advokátní komory je příslušný odbor matriky České advokátní komory. Pro zápis zahraničního advokáta do seznamu advokátů kontaktuje zahraniční advokát Odbor matriky na e-mailu: matrika@cak.cz či telefonicky.