English

Konverze

POSTUP konverzi dokumentů:

1.  požádat ČAK o zprostředkování přístupu do systému CzechPoint

2.  připravit počítač, pořídit kvalifikovaný a komerční certifikát

3.  zaplatit 1 149,70 Kč (cena bez DPH)  v hotovosti v pokladně ČAK, nebo bezhotovostně na základě vystavené faktury (cena za přístup do CzP vč. servisní podpory pro rok 2018)

4.  převzít přístupové údaje od MV, zaslané datovou schránkou

5.  přihlásit se na https://www.czechpoint.cz/portaluzivatele/,

 zadat do systému certifikáty (postup v manuálu)

6.  pokračovat na https://www.czechpoint.cz/czechpoint/,

 pokračovat dle manuálu

7.  provést ztotožnění uživatele Jednotného identitního prostoru CzechPoint

 (viz informace výše)

 

Co všechno potřebuji, než začnu konvertovat?

U ČAK podejte žádost o zprostředkování přístupu do CzechPOINT@Office a dále věnujte

pozornost vašemu hardwarovému a softwarovému vybavení osobního počítače.

 

Potřebujete:

 • standardní PC nebo notebook s operačním systémem,
 • připojení k internetu (provozovatel doporučuje připojení s minimální rychlostí 128 kb/s)
 • funkční scanner
 • komerční a kvalifikovaný certifikát od certifikační autority akreditované v České republice (PostSignum http://www.postsignum.cz/, 1. certifikační autorita a.s. http://www.ica.cz/, eIdentity http://www.eidentity.cz/), které jsou případně i uloženy na bezpečném úložišti (čipová karta, token)
 • Adobe Reader – software zdarma ke stažení na stránkách firmy Adobe, naleznete ho zde: http://get.adobe.com/reader/otherversions/ (zadejte operační systém a jazyk)
 • 602XML Filler – software, který Vám umožní vyplňování tzv. inteligentních formulářů, které jsou též součástí řešení datových schránek a CzP. Stáhnout ho lze zdarma na stránkách
 • firmy Software602 zde: http://www.602.cz/602xml_filler/download

 

Dále potřebujete úřední razítko. Při provádění konverze do listinné podoby se doložka

konverze musí opatřit otiskem úředního razítka advokáta. Vzhled úředního razítka není

zákonem o elektronických úkonech stanoven, nicméně z ust. § 6 zákona č. 352/2001 Sb., o

užívání státních symbolů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, lze dovodit, že je

advokát oprávněn použít na svém úředním razítku malý státní znak. Razítko je kulatého tvaru

o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm; malý státní znak je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož

obvodu je označení oprávněné osoby (tj. advokáta), popřípadě i označení jeho sídla.

 

Jak požádat o přístup k CzechPOINT@Office?

O zprostředkování přístupu do CzP požádáte Českou advokátní komoru. Je k tomu

vyhrazen formulář, který naleznete v příloze pod tímto textem. Tuto agendu spravuje matrika

ČAK, kam budete svoji žádost také směřovat (můžete využít všech komunikačních prostředků

Komory – standardně zaslat poštou, se zaručeným elektronickým podpisem do e-podatelny

ČAK či přes datovou schránku). Na základě této žádosti Vám bude vygenerována faktura na

manipulační poplatek za zprostředkování přístupu do systému CzP vč. servisní podpory

(maintenance).  Můžete samozřejmě vše vyřídit i osobně na Komoře (obdobný postup jako při

vydávání knihy o prohlášeních o pravosti podpisu).

 

Co mám uvést do fakturační adresy?

Ve fakturační adrese je nutno uvést údaje subjektu, na který má být vystaven účetní doklad

(faktura).

Jen nutno upozornit, že největší problémy jsou u vyplňování tohoto údaje u sdružení advokátů, kdy je tímto subjektem advokát, který má, na základě smlouvy, provádět ve sdružení zúčtování.

Stejně tak u zaměstnaných advokátů musí být ve fakturační adrese uváděny údaje 

zaměstnavatele advokáta.

 

Kde se naučím konvertovat, existuje příručka?

Ano, existuje uživatelská dokumentace ke konverzi dokumentů, naleznete ji v příloze pod

tímto textem.

Dále existuje neomezený přístup do elektronického školícího prostředí EDU, které kopíruje

produkční Czech POINT a umožňuje vyzkoušet si pracovní postupy.

Toto prostředí naleznete zde: https://cert.edu.czechpoint.cz/.

Do školícího prostředí EDU mohou vstupovat všichni uživatelé, kteří mají zřízen účet do

produkčního prostředí. Připojují se pomocí stejného uživatelského jména a hesla, které

používají pro přihlášení k produkčnímu Czech POINTu.

Technickou podporu uživatelům EDU poskytuje helpdesk Czech POINT, tel. 222 13 13 13, e-

mail: helpdesk@czechpoint.cz.

 

V manuálech se objevuje "správní poplatek". Co to znamená pro advokáty?

Vyjádření k odměně advokátů za provedení autorizované konverze dokumentů naleznete

v příloze tohoto textu. Systém byl původně nastaven pro zaměstnance České pošty

a kontaktních míst Czech Point, proto se v systému objevuje správní poplatek. Advokáti

ovšem žádný správní poplatek nevybírají ani neplatí, naopak jejich služba může být v rámci

ostatních právních služeb zdarma, nebo si advokát určí odměnu za provádění konverze

dokumentů.

 

Mohu jako advokát využívat dalších možností systému Czech POINT (např. výpis z Katastru nemovitostí, výpis z Rejstříku trestů, výpis z Obchodního rejstříku apod.)?

Bohužel nikoliv, advokáti mají k dnešnímu dni zpřístupněnu pouze autorizovanou konverzi na

žádost, což vyplývá ze zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

konverzi dokumentů, v platném znění.

 

Povinnosti advokáta

Advokát je při provádění konverze dokumentů povinen vést evidenci provedených konverzí.

Konkrétní údaje, které má taková evidence obsahovat stanoví § 26 zák. č. 300/2008 o

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Povinnost advokáta tuto evidenci zasílat Komoře (usnesení představenstva ČAK ze dne

9.11.2010 – 1/2011 Věstníku) bylo zrušeno (usnesení představenstva ČAK ze dne 13.9.2011-

3/2011 Věstníku). Advokát si proto evidenci pouze vede Komoře ji nezasílá.

 

Kam mohu volat v případě problémů?

V případě technických problémů je vám k dispozici uživatelská podpora CzP (helpdesk) na

tel.: 222 13 13 13 (8:00 - 18:00) nebo e-mail: helpdesk@czechpoint.cz.

 

 

Přílohy:

 • Žádost o poskytnutí přístupu ke službám umožňujícím provádění autorizované konverze dokumentů
 • Manuál - Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (pro advokáty)
 • Manuál - Konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby (pro advokáty)
 • Odměna advokáta za provedení autorizované konverze dokumentů