English

Legislativní návrhy JUDr. Milana Kyjovského pro 5. sněm ČAK

I.

Navrhuji doplnění etických pravidel o nový článek 19a:

 

Navrhovaný text:

 

Advokát se nezúčastní výběrového či poptávkového řízení na poskytování právních služeb, v němž by účast byla podmíněna uvedením výše obratu advokáta či advokátní kanceláře, případně uvedením konkrétních klientů, které v minulosti advokát zastupoval či zastupuje. Advokát, který je vyzván k účasti v takovém výběrovém řízení, o tomto zadání neprodleně uvědomí Českou advokátní komoru.

 

Odůvodnění:

 

V posledním období dochází ke zvýšenému počtu poptávkových či výběrových řízení na právní služby, které zejména státní orgány vedou velmi často s cílem omezit počet možných účastníků výběrového řízení, eventuálně dokonce se zaměřením na konkrétního vítěze výběrového řízení. Advokacie nemůže ovlivnit jednotlivé státní orgány, aby při zadávání výběrového řízení postupovali hospodárně a transparentně. Může však, učiněním stavovského provinění, znemožnit účast na nerovných či zmanipulovaných řízeních jednotlivým advokátům. Bude-li účast na výběrovém řízení, které ukládá nerovné podmínky (mají-li přednost advokáti, kteří porušují povinnost mlčenlivosti tím, že odhalují své klienty, případně přemlouvají své klienty, aby s odhalením souhlasili, aby jim to umožnilo účast ve výběrovém řízení, jedná se o nerovné podmínky), kárným proviněním, bude vytvořen přiměřený tlak, aby nestandardní výběrová řízení zadávána nebyla. Pokud naopak Komora vytvoří jednotné transparentní podmínky pro zveřejňování poptávky, mělo by to vést k účasti a zvýšenému počtu státních orgánů, které se podobnému procesu podvolí.

 

Doplnění organizačního řádu:

 

Advokátní komora do 24 hodin od obdržení informace o poptávce či výběrovém řízení na právní služby tyto informace zveřejní na webových stránkách Komory na zvláštním místě k tomu určeném. Podrobnosti stanoví představenstvo.

 

 

Odůvodnění:

 

Cílem advokátní komory by mělo být vytvoření transparentní podmínky umožňující účast všem advokátům a advokátním kancelářím v soutěži o státní zakázky. Přitom je zjevné, že stávající zákon o veřejných zakázkách mnohdy na právní služby dopadá v pokřivené podobě, neboť pokud mnohdy hlavním výběrovým kritériem pro poskytování právní pomoci je nabídnutá cena, či naopak velikost obratu, není splněn základní předpoklad poskytování právní pomoci, tedy důvěra mezi klientem a advokátem. Tato důvěra by přitom měla být zachována i ve vztahu, je-li klientem státní orgán, či podnik s majetkovou účastí státu. Proto současně usnesením sněmu se navrhuje, aby představenstvo v dalším období usilovalo o takovou změnu zákonů, které by umožnily přímý výběr zvolené advokátní kanceláře tak, aby zejména u drobných advokátních zakázek se případně výběrové řízení, které je doposud konáno spíše s cílem umožnit státnímu úředníkovi či předsedovi představenstva státní firmy vybrat jím zvoleného advokáta, nemuselo vůbec konat.

 

 

II. Návrh usnesení sněmu § 43

 

a) Sněm ukládá představenstvu ČAK svolat další, nevolební sněm ČAK nejpozději do konce roku 2011.

 

Odůvodnění:

 

V minulém období došlo k prodloužení funkční doby orgánů Komory ze tří na čtyři roky. Stalo se tak bez diskuse advokátní veřejnosti, bez uložení sněmu, na základě iniciativy představenstva zvoleného v roce 2002. Velké množství stavovských předpisů, které bylo v mezidobí přijato představenstvem v období 2005 – 2009, omezilo stavovskou diskusi na volené orgány, přestože většina těchto předpisů se dotýká podstaty výkonu profese jednotlivých advokátů. Aby bylo zřetelné, že sněm je vrcholným orgánem advokacie, který má především přijímat základní stavovské předpisy, ukládá se představenstvu svolání sněmu v dřívější době, kdy na rozdíl od sněmu volebního, který je spojen s určitou atmosférou předvolební kampaně, umožní věcně projednat konkrétní stavovské předpisy, které budou v mezidobí volenými orgány ČAK případně připraveny.

 

JUDr. Milan Kyjovský