Mezinárodní vztahy

Mezinárodní vzdělávací akce a projekty

ČAK klade důraz na vzdělávání a prostřednictvím Odboru mezinárodních vztahů pořádá mnoho vzdělávacích a společenských akcí s mezinárodním prvkem. Mnohé z těchto akcí a studijních pobytů jsou pravidelného rázu a jsou pořádány každý rok:

 

ČAK nadále udržuje úzkou spolupráci s Akademií evropského práva (ERA), se kterou pro české advokáty a koncipienty vyjednala 25% slevu na vzdělávací akce ERA po celé Evropě. ČAK prostřednictvím Odboru MEZ však zajišťuje pravidelně i konference a semináře ERA v Praze.

 

Odbor MEZ zajišťuje i další přednášky v cizích jazycích. Pro frankofonní zájemce pořádáme česko-francouzské semináře, např. i ve spolupráci s Asociací Masaryk.

 

Pro příznivce němčiny (ale nejen pro ně, neboť je zajištěno tlumočení do českého jazyka) se na podzim připravuje tradiční každoroční Česko-německo-slovenské advokátní forum     ČAK se ujímá organizace jednou za čtyři roky.

 

Pro zájemce o americké právo pořádáme studijní pobyt John Marshall Law School 

 

Rozvoj moderních technologií přináší nové postupy také v rámci vzdělávání - ČAK proto realizuje i tzv. distanční vzdělávání v rámci programu HELP Rady Evropy

 

ČAK se také zapojuje do rozličných evropských projektů.

 

A konečně, aby měli čeští advokáti možnost načerpat  praktické zkušenosti přímo v zahraničí, nabízí ČAK každým rokem Advokátní stáž ve Francii  a Advokátní stáž v Německu  – částečně hrazenou z finančních prostředků zahraničních partnerů.

 

Odbor MEZ též každoročně pořádá oblíbený studijní pobyt pro advokáty a advokátní koncipienty u Studijní pobyt u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku  nebo u SDEU v Lucemburku.

 

ČAK je rovněž partnerem elektronické právní knihovny Pařížské advokátní komory „Grande Bibliothèque du Droit“, v níž mohou čeští advokáti zveřejňovat své příspěvky, a to v češtině, francouzštině a angličtině.

 

ČAK prostřednictvím Odboru MEZ organizuje i mnoho dalších vzdělávacích akcí s mezinárodním prvkem  a též klade důraz na informovanost advokátů o mezinárodním dění. Stálé zastoupení ČAK v Bruselu zajišťují pravidelný tok  informací z Evropské unie ve formě shrnutí nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí a legislativních aktů, jež se dotýkají advokátů. Tato souhrnná informace pod názvem „Aktuality z  Evropské unie“ je zveřejňována  jednou za dva měsíce již čtvrtým rokem  na webových stránkách Odboru mezinárodních vztahů ČAK a nově i v Bulletinu advokacie online. Odbor MEZ dále překládá do češtiny i pravidelný Newsletter CCBE, ve kterém je obsaženo shrnutí všech zásadních

aktivit této  evropské organizace, jejímž je ČAK dlouholetým aktivním členem.

 

Mezinárodní advokátní organizace

ČAK je aktivním členem a/nebo má své zástupce v hlavních mezinárodních advokátních organizacích.

 

Rada evropských advokátních komor (CCBE) je mezinárodní nezisková organizace se sídlem v Bruselu zastupující přibližně 1 milion evropských advokátů prostřednictvím svých členů – advokátních komor, celkem ze 45 evropských zemí. Advokátní komory 32 zemí mají status řádných členů, komory z dalších 13 zemí pak mají status členů přidružených či pozorovatelských. CCBE byla založena v roce 1960. Od té doby prosazuje zájmy advokátů a obhajuje právní principy, na nichž je založena demokracie a právní stát. CCBE je uznávána jako „hlas“ advokátní profese v Evropě jak národními advokátními komorami, tak evropskými institucemi, a funguje tedy jako spojka mezi Evropskou unií na straně jedné a evropskými národními advokátními komorami na straně druhé. Zástupci CCBE se pravidelně setkávají s  představiteli Evropské komise a Evropského parlamentu, se kterými řeší témata mající dopad na advokátní profesi. CCBE taktéž úzce spolupracuje s dalšími evropskými advokátními organizacemi. ČAK je řádným členem od r. 2004 (status pozorovatelské země měla od r. 1992). Delegace České advokátní komory při CCBE. Prezidentem CCBE byl pro rok 2018 zvolen JUDr. Antonín Mokrý.

 

Mezinárodní advokátní komora (IBA) byla založena v roce 1947 a je největší globální organizací sdružující individuální advokáty a zástupce dalších právnických profesí (podnikové právníky, soudce, akademiky a další) a advokátní komory. Aktuálně sdružuje cca 80 000 individuálních členů a přes 190 advokátních komor ve více než 160 zemích světa. Mezi základní cíle IBA patří prosazovat a umožňovat výměnu informací mezi profesními organizacemi právníků na celém světě, podporovat nezávislost justice a právo advokátů na to, aby mohli svoji profesi vykonávat bez ovlivňování ze strany státu, prosazovat dodržování lidských práv a chránit příslušníky právnických profesí proti zásahům do jejich lidských práv. Těchto cílů IBA dosahuje svými aktivitami, které lze rozdělit do tří oblastí: poskytování služeb individuálním členům prostřednictvím divizí a výborů, podpora činností advokátních komor, zejména komor v rozvíjejících se zemích a konečně podpora lidských práv advokátů. IBA má svou kancelář v Londýně, a dále v Soulu (pro Asii), v Sao Paulu (pro Latinskou Ameriku), ve Washingtonu (pro Severní Ameriku) a v Haagu (při Mezinárodním trestním soudu). Prezidentem IBA byl na dvouleté funkční období (2017 - 2018) zvolen JUDr. Martin Šolc. Zástupcem ČAK v IBA je JUDr. Dagmar Dubecká a JUDr. Robert Němec LL.M.

 

Mezinárodní unie advokátů (UIA) existuje od r. 1927 a má sídlo v Paříži. Prostřednictvím jak kolektivních členů (advokátních komor, federací a asociací), tak individuálních členů (advokátů) sdružuje v současné době okolo 2 milionů advokátů z více než 120 zemí světa. UIA je otevřená všem advokátům, nicméně členy jsou i jiní právníci – soudci, studenti práv, pedagogové  apod. Členové UIA se široce věnují právním otázkám, a proto může UIA  prostřednictvím  svých pracovních komisí a skupin iniciovat diskuze na nejvyšších úrovních,  stejně jako přijímat rezoluce k aktuálním problémům, kterým čelí advokáti na celém světě. UIA organizuje v průběhu celého roku na různých místech světa semináře, výukové programy a další akce, které slouží k celoživotnímu vzdělávání. Akce, které UIA organizuje, umožňuje rovněž účastníkům potkávat se s kolegy a navazovat obchodní vztahy. Prostřednictvím lobbování a zastupování UIA také hájí advokáty, na které je vyvíjen nezákonný nátlak nebo čelí vyhrožování. V posledních letech např. UIA podrobně sledovala případy v Saúdské Arábii, Bělorusku, Kongu, Sýrii, Tunisu a Turecku. UIA rovněž pravidelně vystupuje proti překážkám, které brání řádnému fungování justičního systému a zákonně ustanovených advokátních komor. Zástupcem ČAK v UIA je JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.

 

Mezinárodní asociace mladých právníků (AIJA) je jedinou celosvětovou organizací pro advokáty a právníky do 45 let. AIJA má sídlo v Bruselu. AIJA sdružuje přes 4000 individuálních členů a 60 kolektivních členů z 90 různých zemí. Hlavní úlohou organizace AIJA, a to od jejího založení v r. 1962,  je podporovat na mezinárodní úrovni přátelství a spolupráci mezi mladými právníky. AIJA organizuje v průběhu roku mnoho seminářů, kurzů a kongresů, nejvýznamnější pak bývá tzv. výroční kongres AIJA. V roce 2014 skupina mladých českých advokátů - dobrovolníků uspořádala 52. výroční  kongres v Praze. Zástupcem ČAK v AIJA je JUDr. Eva Indruchová, LL.M., Ph.D.

 

Evropská federace advokátních komor (FBE) je nezisková organizace, která sdružuje advokátní komory členských států Rady Evropy. Popud k jejímu vzniku daly zejména francouzské advokátní komory a další významné evropské advokátní komory, které v r. 1986 založily Konferenci ústředních advokátních komor, jejímž nástupcem se v r. 1992 stala FBE.  Jejími členy jsou regionální nebo národní advokátní komory, individuální členství však neexistuje.   V současné době FBE sdružuje cca 250 advokátních komor, reprezentujících přibližně  800 000 advokátů.  FBE sídlí ve Štrasburku.  Cílem FBE je spojovat advokátní komory členských států Rady Evropy a vytvářet v tomto rámci společné struktury, komunikovat a spolupracovat v euroregionu advokátní profese s Radou Evropy a mezinárodními advokátními organizacemi. Dalším cílem je zastupování profese advokáta u evropských institucí, zejména u Rady Evropy a jejích orgánů. Proto FBE vytváří stálé vazby mezi komorami členských států Rady Evropy a pořádá pravidelně jejich setkání. Zástupcem ČAK v FBE je JUDr. Lenka Vidovičová. FBE rovněž vydává časopis, ve kterém informuje o svých aktivitách  - nejnovější vydání naleznete ZDE.

 

Evropská trestní advokátní komora (ECBA) sdružuje advokáty zabývající se obhajobou v trestním řízení z více než 35 evropských států. Hájí jejich zájmy na půdě orgánů EU v průběhu legislativního procesu, je zapojena do řady odborných projektů a dvakrát ročně pořádá konference o aktuálních trestněprávních otázkách. Hlavním cílem ECBA je být lídrem nezávislých advokátů - obhájců, a to při prosazování základních práv osob v trestním řízení, osob podezřelých, obviněných a odsouzených. ECBA byla založena v r. 1997 a sídlo má v Londýně. Zástupcem ČAK v ECBA je Mgr. Miroslav Krutina.

 

Zahraniční advokátní komory

 

Kurzy Rady Evropy (HELP)

 

Stálé zastoupení ČAK v Bruselu a EU

 

Aktuality z mezinárodního prostředí

 

FAQ (často kladené dotazy)

Stanovisko ČAK k otázce Brexitu

 

Co potřebujete pro zápis do seznamu usazených evropských advokátů?

 

Může tzv. "zahraniční advokát" působit v ČR jako zástupce v řízení před soudem podobně jako evropský advokát?

 

Jaké podmínky musí splnit český advokát, aby mohl poskytovat právní služby na Slovensku jako evropský hostující advokát?

 

Jaké podmínky musí splnit český advokát, aby mohl poskytovat právní služby na Slovensku jako evropský usazený advokát?

 

Jaké podmínky musí splnit český advokát, aby mohl poskytovat právní služby na Slovensku přímo jako slovenský advokát (nikoliv jako evropský usazený advokát)?

 

Jaké podmínky musí splnit český advokát, aby mohl poskytovat právní služby na Slovensku přímo jako slovenský advokát (nikoliv jako evropský usazený advokát) bez splnění podmínky zápisu do seznamu evropských usazených advokátů a tříletého poskytování právních služeb v oblasti právního řádu Slovenské republiky?

 

Jaké podmínky musí splnit evropský advokát, aby mohl poskytovat právní služby v České republice jako evropský hostující advokát?

 

Jaké podmínky musí splnit evropský advokát, aby mohl poskytovat právní služby v České republice jako evropský usazený advokát?

 

Jaké podmínky musí splnit evropský usazený advokát, aby mohl poskytovat právní služby v České republice přímo jako český advokát?

 

Jaké podmínky musí splnit evropský advokát, aby mohl poskytovat právní služby v České republice přímo jako český advokát (nikoliv jako evropský usazený advokát) bez splnění podmínky tříletého poskytování právních služeb v oblasti právního řádu České republiky?

 

Jaké podmínky musí splnit zahraniční advokát (pocházející ze zemí mimo EU), aby mohl poskytovat právní služby v České republice?

 

Uznávání notářských zápisů jiných členských států EU českým rejstříkovým soudem

 

Sekce pro právo Evropské unie, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy

Mezinárodní vztahy

Animace načítání