English

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

S účinností od února 2016 přináší novela zákona o ochraně spotřebitele další možnost řešení

sporu advokáta s klientem spotřebitelem, pokud se sami nedohodnou na oboustranně

přijatelném kompromisu. Rolí zprostředkovatele je pro tento případ pověřena Česká

advokátní komora. Lze předpokládat, že této možnosti budou využívat zejména spotřebitelé,

kteří nejsou spokojeni se způsobem vyřízení „reklamace“ nebo s jejím zamítnutím ze strany

poskytovatele právních služeb - advokáta. Cílem nové právní úpravy je umožnit spotřebitelům

vyřešení sporu mimosoudní cestou a méně nákladně. K tomu, aby toto řízení mohlo být

zahájeno, je však třeba splnit určité náležitosti, a aby bylo úspěšné, musí mít obě strany vůli

svůj spor vyřešit.

 

Česká advokátní komora bude zprostředkovatelem jednání mezi spotřebitelem a advokátem v

případech, kdy se na Českou advokátní komoru obrátí spotřebitelé s žádostí o mimosoudní

řešení sporu s advokátem - poskytovatelem služby. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy.

 

Smírčí řízení v tomto typu řízení probíhá před smírčím senátem, tvořeným dvěma smírci

jmenovanými představenstvem České advokátní komory na dobu neurčitou. Smírci jsou

advokáti, kteří jsou zkušenými odborníky na projednávané otázky a kteří jsou znalí procesu

mimosoudního řešení sporu (zejména mediace). Tento senát je poradním orgánem České

advokátní komory.

 

Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne,

kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Průměrná délka řešení

spotřebitelského sporu činí 45 dnů.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu bude zahájeno na návrh spotřebitele, který musí

obsahovat tyto údaje:

  • identifikační údaje stran sporu
  • úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností
  • označení, čeho se navrhovatel domáhá
  • datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé
  • prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle zákona o ochraně spotřebitele
  • datum a podpis navrhovatele (spotřebitele).

 

Přílohou návrhu musí být doklad o tom, že se spotřebiteli nepodařilo spor vyřešit s druhou

stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici (pokud

bude navrhovatel zastoupen na základě plné moci, bude součástí návrhu také plná moc).

 

Návrh lze podat v českém jazyce prostřednictvím přiloženého formuláře. Formulář odešlete

Komoře do datové schránky, poštou, nebo e-mailem se zaručeným podpisem.

 

Upozorňujeme, že formulář v PDF se nemusí v některých prohlížečích zobrazovat správně.

Pro zaslání poštou využijte formulář ve formátu Word.

 

Kontaktní údaje:

Česká advokátní komora

Národní tř. 16

110 00 Praha 1

e-mail: epodatelna@cak.cz

ID datové schránky: n69admd

 

V případě, že podaný návrh neobsahuje výše uvedené náležitosti, nebo nejsou-li k němu

přiloženy požadované doklady, je navrhovatel vyzván k jejich doplnění, to ve lhůtě 15 dnů.

Po marném uplynutí této lhůty Česká advokátní komora návrh odmítne.

 

Česká advokátní komora návrh odmítne také v případech, kdy:

  • z přiložených písemností zjistí, že spor nenáleží do jejich věcné působnosti, že ve věci již rozhodl soud,
  • byl vydán rozhodčí nález nebo bylo zahájeno řízení u soudu nebo rozhodčí řízení, případně bylo ve stejné věci zahájeno nebo ukončeno mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u jiného subjektu,
  • byl návrh podán po uplynutí roční lhůty nebo je zjevně bezdůvodný.

 

O odmítnutí návrhu spolu s důvody tohoto odmítnutí budou strany sporu Českou advokátní

komorou informovány do 15 dnů ode dne jeho obdržení.

 

O zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu Česká advokátní komora vyrozumí

obě strany sporu a poučí je, že nemusí být zastoupeny právním zástupcem a že mohou využít

nezávislé poradenství nebo zastupování či pomoc třetí osoby. Dále poučí spotřebitele, že

může v kterékoli fázi ukončit účast v mimosoudním řešení spotřebitelského sporu. Obě strany

mají právo vyjadřovat k věci svůj názor, mohou nahlížet do dokumentace vztahující se k

projednávanému sporu, pořizovat si kopie nebo opisy tvrzení, důkazů, dokumentů a

skutečností předložených druhou stranou a vyjádřit se k nim. Právo stran sporu, domáhat se

ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou, není zahájením mimosoudního

řešení spotřebitelského sporu dotčeno.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení, ale

u zvlášť složitých sporů lze tuto lhůtu prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů. O

prodloužení této lhůty a o celkové době, do kdy lze očekávat, že bude mimosoudní řešení

spotřebitelského sporu ukončeno, musí Česká advokátní komora strany sporu bez zbytečného

odkladu informovat.

 

Optimálním ukončením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je uzavření dohody stran

sporu. Tato dohoda musí mít písemnou formu a jsou o ní, stejně jako o ukončení

mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, informovány obě strany. Povinností České

advokátní komory je doručit stranám sporu písemnost do datové schránky adresáta, na adresu

uvedenou v návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu nebo na adresu, a

to i elektronickou, kterou za účelem doručování strany sporu uvedly. Písemnost se považuje

za doručenou i v případě, že se adresát o doručení z důvodů okolností na jeho straně

nedozvěděl.

 

Advokát je povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení vyrozumění, že se stal

účastníkem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, poskytnout České advokátní

komoře vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu spotřebitele. Povinností advokáta je s

Českou advokátní komorou úzce spolupracovat a poskytnout jí součinnost potřebnou k

efektivnímu průběhu řešení sporu. 

 

Advokát má také povinnost při poskytování právních služeb informovat spotřebitele o

subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká advokátní komora.

Pokud provozuje internetové stránky, musí uvést tyto informace i na internetových stránkách,

a pokud smlouva uzavřená mezi advokátem a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky,

uvede tyto informace i v obchodních podmínkách.  Advokáti jsou pak povinni upravit

všeobecné obchodní podmínky nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona.

 

Česká advokátní komora je notifikována na seznamu vedeném Evropskou komisí.

Internetové stránky Evropské komise týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

jsou: http://ec.europa.eu/odr

 

sporů (PDF)

mimosoudním řešení spotřebitelských sporů v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně

spotřebitele