English

Ochrana klientů

Dopustí-li se advokát porušení povinností stanovených právními předpisy, popř. smlouvou

mezi jím a klientem, může v návaznosti na intenzitu porušení dojít ke vzniku disciplinární

(kárné) odpovědnosti, popř. odpovědnosti hmotněprávní, tj. odpovědnosti advokáta za škodu.

 

Kárná odpovědnost

Advokát je kárně odpovědný za kárné provinění, kterým je závažné nebo opětovné zaviněné

porušení povinností stanovených advokátovi zákonem nebo stavovským předpisem. O

kárném provinění rozhoduje na základě kárné žaloby podané kárným žalobcem kárný senát,

popř. odvolací kárný senát, podá-li advokát nebo kárný žalobce odvolání. Podrobnosti

upravuje § 32 a násl. zákona a advokátní kárný řád.

 

Za kárné provinění může být advokátovi uloženo některé z následujících kárných opatření:

  • napomenutí
  • veřejné napomenutí
  • pokutu až do výše stonásobku minimální měsíční mzdy (tj. 800 tisíc Kč)
  • dočasný zákaz výkonu advokacie uložený na dobu od šesti měsíců do tří let
  • vyškrtnutí ze seznamu advokátů

 

Má-li někdo pochybnosti o správném jednání advokáta, může na něj podat Komoře stížnost.

Přijímání, evidování a vyřizování stížností (a to nejen na advokáty, ale i na advokátní

koncipienty a zaměstnance Komory) zajišťuje kontrolní oddělení Komory, které se stará i o

to, aby stěžovatel byl o postupu při vyřizování stížností pravidelně vyrozumíván.

 

Odpovědnost za škodu

Způsobí-li advokát při poskytování právních služeb klientovi škodu, je za ni odpovědný

v celém rozsahu (nejde-li o okolnosti vylučující protiprávnost); pro případ povinnosti náhrady

takto vzniklé škody je advokát povinen být pojištěný, ať už hromadně v rámci hromadného

pojištění advokátů, nebo individuálně. Minimální výši pojistného plnění stanoví stavovský

předpis, a to ve výši 3 mil. Kč. Poskytuje-li advokát právní služby, při kterých může dojít ke

způsobení větší škody, než na kolik je pojištěn, je povinen se pro tento případ připojistit na

míru odpovídající riziku.

 

V případě, kdy je klientovi způsobena škoda, je klient oprávněn požadovat po advokátovi její

náhradu. Odmítá-li advokát náhradu škody uznat, je klient oprávněn obrátit se na soud a

náhradu škody po advokátovi vymáhat soudní cestou. Komora nemůže klientovi v tomto

směru jakkoli pomoci, a to ani v případě, kdy je advokát kárně postižen. O případném nároku

klienta na náhradu škody musí v případě sporu rozhodnout soud.

 

Uplatnění náhrady škody v rámci pojištění

Pokud je advokát povinen nahradit klientovi škodu, jde o pojistnou událost; v takovémto

případě se advokát obrátí na příslušnou pojišťovnu se žádostí o vyřízení této pojistné události.

Postup při výplatě pojistného plnění je závislý na smlouvě s příslušnou pojišťovnou. Je-li

advokát účasten hromadného pojištění advokátů, uplatňuje advokát požadavek na pojistné

plnění prostřednictvím pojišťovacího makléře, kterým je společnost WI-ASS, s.r.o.

(Ostružnická 362/3, 779 00, Olomouc). Klient sám není oprávněn pojistnou událost hlásit,

neboť není smluvní stranou pojistné smlouvy; odmítá-li advokát součinnost, musí se klient

obrátit na soud.