English

Ochrana osobních údajů

Česká advokátní komora považuje ochranu soukromí a osobních údajů za svou prvořadou

povinnost.

 

Ochraně osobních údajů věnuje náležitou pozornost a s osobními údaji nakládá výhradně v

souladu s platnou legislativou. Z tohoto důvodu Komora přijala také interní předpisy týkající

se ochrany osobních údajů, a to Směrnici zpracování osobních údajů a Metodický pokyn

zpracování osobních údajů pro zaměstnance. Zároveň v souladu s povinností stanovenou

Komoře podle čl. 37 odst.1písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně

osobních údajů; dále jen „GDPR“) a jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

V této sekci naleznete základní informace týkající se zpracování osobních údajů v rámci

činnosti Komory. Detailní informace naleznete níže v dokumentu „Informace ke zpracování a

ochraně osobních údajů“.

 

Správcem osobních údajů je: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha

1, IČ:66000777, DIČ: CZ66000777.

 

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz,

uplatnění práva, podání stížnosti, či cokoliv jiného, se můžete obracet na pověřence pro

ochranu osobních údajů.

 

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících způsobů:

  • e-mailem na: dpo@cak.cz
  • písemně na adrese: Česká advokátní komora, k rukám pověřence, Národní 16, 110 00 Praha 1
  • informace o možnostech kontaktovat pověřence můžete také získat prostřednictvím telefonního čísla +420 273 193 111

 

Vaši žádost Komora vyřídí bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve

výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti požadavku, je Komora oprávněna tuto

lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás Komora

bude informovat.

 

Formuláře k uplatnění práv

 

Aby vám Komora ještě více usnadnila uplatnění vašich práv, můžete využít formuláře, který

je dostupný níže, nebo na vyžádání v pražském sídle a brněnské pobočce Komory.

Informace ke zpracování a ochraně osobních údajů a formulář k uplatnění práv jsou

uvedeny v příloze.

 

Právní upozornění

 

Dokumenty odesílané ze systému ČAK jsou určeny pouze pro jejich adresáta a mohou

obsahovat důvěrné informace. Pokud jste jakýkoliv dokument odeslaný ze systému ČAK

obdrželi omylem, neprodleně nás, prosím, kontaktujte.

 

Obsah elektronické komunikace prostřednictvím e-mailu bez dodatečných bezpečnostních

opatření (např. šifrování, zipování dokumentů a zaheslování) může být narušen a ovlivněn

neoprávněnou úpravou dat, nevyžádanými přílohami nebo počítačovými viry. Česká

advokátní komora nenese žádnou odpovědnost za případné narušení či ovlivnění 

nezabezpečené e-mailové komunikace a vychází z předpokladu, že každý, kdo s ní

komunikuje e-mailem, akceptuje rizika z toho vyplývající.

 

Informace: 01_informace-ke-zpracovani-a-oou.pdf 

Formulář: 02_formular-uplatneni-prav.docx