English

Odvod do fondu komory pro vzdělávání advokátních koncipientů

Odvod do fondu Komory pro vzdělávání advokátních koncipientů jsou povinni platit

advokáti, usazení evropští advokáti a obchodní společnosti zřízené k výkonu advokacie, kteří

zaměstnávají advokátní koncipienty.

 

Výše odvodu za jednoho advokátního koncipienta za rok 2021 činí 

a) 3 600 Kč;

b) pokud pracovní poměr advokátního koncipienta netrval celý kalendářní rok, činí výše

odvodu 1/12 z částky uvedené ad a) za každý započatý měsíc trvání pracovního poměru;

povinnost platit odvod vzniká dnem zápisu do seznamu advokátních koncipientů;

c) pokud byl advokátnímu koncipientovi pozastaven výkon právní praxe, ale jeho pracovní

poměr k povinnému advokátovi nadále trvá, snižuje se výše odvodu uvedená ad a) o 1/12 za

každý kalendářní měsíc, po který pozastavení právní praxe advokátního koncipienta trvá, a to

počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, ve kterém k pozastavení výkonu

právní praxe advokátního koncipienta došlo;

d) pokud advokátní koncipient přeruší výkon právní praxe z důležitých osobních překážek v

práci na dobu delší než 60 po sobě následujících pracovních dnů, snižuje se výše odvodu

uvedená ad a) o 1/12 za každý kalendářní měsíc, po který přerušení výkonu právní praxe

advokátního koncipienta z tohoto důvodu trvá, a to počínaje kalendářním měsícem

následujícím po měsíci, ve kterém k přerušení výkonu právní praxe advokátního koncipienta z

tohoto důvodu došlo. Povinný advokát je na výzvu Komory povinen důvod a dobu trvání

přerušení výkonu právní praxe advokátního koncipienta hodnověrně doložit; pokud tak

neučiní, nárok na snížení výše odvodu mu zanikne.

 

Odvod je splatný do 20. ledna 2022.

 

Poměrná částka příspěvku do fondu Komory pro vzdělávání advokátních koncipientů je

splatná posledním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž pracovní poměr advokátního

koncipienta skončil.