English

Pojištění odpovědnosti

Hromadné pojištění

 

1. Advokáti vykonávající advokacii samostatně, kteří jsou pojištění v rámci hromadného

pojištění

 

  • platí pojistné ve výši 6 700 Kč na rok 2022 do 31. 12. 2021
  • nezasílají Komoře certifikát o navýšeném limitu pojistného plnění
  • a mají pozastaven výkon advokacie, hromadné pojištění neplatí
  • a nepřejí si být nadále účastni hromadného pojištění, sdělí neprodleně tuto skutečnost Komoře

 

Pojištění na základě rámcové pojistné smlouvy č. 2904309313, ve znění pozdějších

dodatků (dále jen „hromadné pojištění advokátů“), uzavřené mezi Generali Českou

pojišťovnou, a. S., a komorou:

 

Hromadné pojištění advokátů se vztahuje pouze na odpovědnost advokáta za škodu,

kterou způsobí v souvislosti s poskytováním právních služeb on sám, tzn. hromadné

pojištění advokátů se u advokátů vykonávajících advokacii samostatně bude vztahovat

na odpovědnost za škodu, za kterou advokát sám odpovídá klientovi podle § 24 odst. 1

zákona o advokacii.

 

Limit pojistného plnění z hromadného pojištění advokátů činí 7 000 000 Kč. Pro

hromadné pojištění advokátů je rozhodný seznam advokátů ke dni 1. 1. a 1. 7.

kalendářního roku.

 

Podle pojistné smlouvy jsou hromadným pojištěním advokátů pojištěni advokáti zapsaní

do seznamu advokátů v půlročním období, a to od 1. 1. do 30. 6. a od 1. 7. do 31. 12.

příslušného kalendářního roku (bez ohledu na to, zda v průběhu těchto období byli do tohoto

seznamu zapsáni další advokáti nebo z něj byli někteří advokáti vyškrtnuti). Znamená to, že

účastníky hromadného pojištění advokátů do 30. 6. 2022 budou i advokáti zapsaní

do seznamu advokátů v období 2. 1. až 30. 6. 2022, aniž by měli povinnost platit za toto

období pojistné. Tito advokáti budou platit pojistné až na II. pololetí roku 2022, a to

v poloviční výši. Advokáti zapsaní do seznamu advokátů v období 2. 7. až 31. 12. 2022 budou

účastníky hromadného pojištění advokátů do 31. 12. 2022, aniž by měli povinnost platit

za toto období pojistné. Povinnost zaplatit pojistné budou mít až pro rok 2023. Znamená to, že

advokáti, kteří budou zapsáni do seznamu advokátů v období od 2. 1. do 1. 7. 2022, hradí

pouze poloviční pojistné ve výši 3 350 Kč. Toto poloviční pojistné je splatné do týdne

po zápisu nebo změně ve způsobu výkonu advokacie.

 

Hromadné pojištění se nevztahuje na:

  • Advokáty s pozastaveným výkonem advokacie, neboť v době pozastavení výkonu advokacie advokacii nevykonávají.
  • Advokáty, kteří advokacii vykonávají v pracovním poměru k jinému advokátovi nebo ke společnosti, jejímž předmětem podnikání je výkon advokacie (dále jen „zaměstnaný advokát“). Za škodu způsobenou klientovi v souvislosti s výkonem advokacie zaměstnaným advokátem odpovídá jeho zaměstnavatel. Zaměstnaný advokát odpovídá svému zaměstnavateli za škodu takto způsobenou při plnění pracovních úkolů podle zákoníku práce.

 

Pokud advokát nechce být hromadného pojištění advokátů účasten, předloží nejpozději

do 31. 12. 2021 Komoře stejnopis nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy

dosvědčující, že je pro rok 2022 individuálně pojištěn.

 

Minimální limit pojistného plnění však nesmí být nižší, než kolik by činil v případě hromadného pojištění advokátů,

tj. 7 000 000 č. Stejnopis nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy může nahradit

„Certifikát“, v němž pojišťovna potvrzuje základní údaje uzavřené pojistné smlouvy.

 

2. Advokáti vykonávající advokacii ve sdružení, kteří jsou pojištěni v rámci hromadného pojištění

 

  • platí pojistné ve výši 6 700 Kč na rok 2022 do 31. 12. 2021
  • nedokládají Komoře certifikát o navýšeném limitu pojistného plnění; advokáti odpovídají sami za správné nastavení limitu pojistného plnění

 

Viz předchozí informace týkající se advokátů vykonávajících advokacii samostatně, kteří jsou

pojištění v rámci hromadného pojištění, a navíc:

 

Advokáti vykonávající advokacii ve sdružení, kteří jsou účastni hromadného pojištění

advokátů, jsou dále povinni být individuálně pojištěni pro případ vzniku závazku,

k jehož splnění je advokát podle zvláštních právních předpisů povinen z důvodu

solidární odpovědnosti. Minimální limit pojistného plnění advokáta vykonávajícího

advokacii jako společník sdružení (§ 14 zákona) za újmu, za kterou advokát odpovídá

podle § 24 odst. 1 zákona a podle zvláštních právních předpisů z důvodu solidární

odpovědnosti, bude u každého společníka sdružení stanoven pro rok 2022 částkou

7 000 000 Kč v případě dvoučlenného sdružení, jinak částkou 3 000 000 Kč, násobenou

počtem všech společníků sdružení. Povinnost být pojištěn pro případ vzniku závazku

k náhradě škody, k jehož splnění je advokát povinen jako společník sdružení z důvodu

solidární odpovědnosti, se vztahuje i na ty advokáty, kteří zůstávají po dobu pozastavení

výkonu advokacie společníky sdružení.

 

Příklad: U tříčlenného sdružení je povinný minimální limit pojistného plnění pro každého ze společníků sdružení 3 x 3 000 000 Kč, tj. 9 000 000 Kč. Pokud je tento společník sdružení účasten hromadného pojištění s limitem

pojistného plnění 7 000 000 Kč, je třeba, aby se dále individuálně pojistil do limitu 9 000 000 Kč, tj. zvýšil si limit o další 2 000 000 Kč.

 

Individuální pojištění

Advokáti pojištění individuální pojistnou smlouvou, stejně jako společnosti pojištěné

individuální pojistnou smlouvou, doručí Komoře potvrzení o pojištění, a to do datové

schránky, na e-mailovou adresu epodatelna@cak.cz, poštou nebo osobně. Individuálně

pojištěnými se rozumí:

 

1. Advokáti vykonávající advokacii samostatně

 

Spolupracující advokáti 

Pokud je spolupracující advokát pojištěn v rámci individuálního

pojištění společnosti nebo advokáta, se kterými trvale spolupracuje, a z tohoto důvodu si

nepřeje být účastníkem hromadného pojištění, je povinen tuto skutečnost Komoře oznámit do

31. 12. 2021; pokud tak neučiní, bude zahrnut do hromadného pojištění advokátů a bude

povinen zaplatit pojistné jako samostatný advokát.

 

2. Zahraniční advokáti a usazení evropští advokáti

 

Hromadné pojištění advokátů se nevztahuje na advokáty zapsané do seznamu advokátů

podle § 5a zákona o advokacii (tzv. zahraniční advokáti) a na usazené evropské

advokáty. Ti jsou povinni pojistit se individuálně. Minimální limit pojistného plnění činí

7 000 000 Kč.

 

3. Advokáti vykonávající advokacii jako společníci obchodní společnosti

 

Advokáti vykonávající advokacii jako společníci veřejné obchodní společnosti nebo jako

komplementáři komanditní společnosti nejsou účastni hromadného pojištění, a jsou tedy

povinni být pojištěni samostatně, včetně pojištění pro případ vzniku závazku k náhradě

škody, za kterou odpovídá podle § 24 odst. 2 zákona společnost, a advokát je podle zvláštních

předpisů povinen k jeho splnění z důvodu ručení jako její společník. Minimální limit

pojistného plnění advokáta vykonávajícího advokacii ve veřejné obchodní

společnosti (§ 15 odst. 1 zákona) za škodu, za kterou odpovídá podle § 24 odst. 2 zákona

společnost, a za kterou advokát odpovídá podle zvláštních právních předpisů z důvodu ručení

jako její společník, bude u každého ze společníků společnosti stanoven pro rok

2022 částkou 7 000 000 Kč v případě dvoučlenné společnosti, jinak částkou

3 000 000 Kč, násobenou počtem společníků veřejné obchodní společnosti.Minimální

limit pojistného plnění advokáta vykonávajícího advokacii jako komplementář

komanditní společnosti (§ 15 odst. 1 zákona) za škodu, za kterou odpovídá podle § 24

odst. 2 zákona společnost, a za kterou advokát odpovídá podle zvláštních právních předpisů

z důvodu ručení jako její společník, bude u každého z komplementářů stanoven pro rok

2022 částkou 7 000 000 Kč v případě společnosti o celkovém počtu dvou

komplementářů, jinak částkou 3 000 000 Kč, násobenou počtem komplementářů této

společnosti. Povinnost být pojištěn pro případ vzniku závazku k náhradě škody, k jehož

splnění je advokát povinen jako společník veřejné obchodní společnosti nebo jako

komplementář komanditní společnosti z důvodu ručení, se vztahuje také na ty advokáty,

kteří zůstávají po dobu pozastavení výkonu advokacie společníky příslušné obchodní

společnosti.

 

Příklad: Společnost (veřejná obchodní nebo komanditní) se třemi

společníky/komplementáři hradí pojistné pro povinný limit pojistného plnění

3 x 3 000 000 Kč, tj. 9 000 000 Kč za každého společníka/komplementáře. Pojistné platí

přímo pojistiteli.

 

4. Advokátní společnosti

 

Společnost s ručením omezeným a komanditní společnost musejí být od vzniku do dne

svého zrušení pojištěny pro případ odpovědnosti za škodu, za kterou klientovi odpovídají

podle § 24 odst. 2. Minimální limit pojistného plnění z pojištění společnosti musí činit

nejméně 50 000 000 Kč za každého společníka společnosti s ručením omezeným, kterému

nebyl pozastaven výkon advokacie, nebo nejméně 10 000 000 Kč za každého komanditistu

komanditní společnosti, kterému nebyl pozastaven výkon advokacie, minimálně však

50 000 000 Kč u společnosti s ručením omezeným a 10 000 000 Kč u komanditní společnosti.

 

Individuální pojistné smlouvy sjednané pro pojistné období roku 2022 jsou advokáti

povinni předložit Komoře nejpozději do 31. 12. 2021, bez ohledu na to, že již

v předchozím roce či v předchozích letech doklad o individuálním pojištění Komoře

předložili.

 

Stejnopis nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy může nahradit

„Certifikát“, v němž pojišťovna potvrzuje základní údaje uzavřené pojistné smlouvy.