English

Pořad jednání 7. sněmu ČAK

Představenstvo České advokátní komory navrhuje následující pořad jednání sněmu a zároveň předpokládá, že pokud sněm nerozhodne jinak, volby do orgánů České advokátní komory proběhnou od 9.30 do 12.30 hodin.

 

 1. Zahájení sněmu – v 9 hodin (registrace účastníků od 8 do 12.30 hodin).
 2. Zpráva o počtu přítomných advokátů.
 3. Volba předsednictva sněmu, volební, mandátové a návrhové komise a dvou ověřovatelů zápisu.
 4. Schválení pořadu jednání sněmu.
 5. Zahájení volby členů a náhradníků do orgánů ČAK (představenstvo, kontrolní rada, kárná komise a odvolací kárná komise České advokátní komory; volby budou probíhat do 12.30 hodin).
 6. Úvodní slovo předsedy České advokátní komory.
 7. Vystoupení hostů.
 8. Zpráva předsedy České advokátní komory o činnosti ČAK ve volebním období 2013-2017.
 9. Zpráva předsedy kontrolní rady České advokátní komory o činnosti kontrolní rady.
 10. Zpráva předsedy kárné komise České advokátní komory o činnosti kárné komise.
 11. Zpráva předsedy odvolací kárné komise České advokátní komory o činnosti odvolací kárné komise.
 12. Zpráva předsedy zkušební komise České advokátní komory o činnosti zkušební komise.
 13. Projednání návrhů, předkládaných sněmu ke schválení představenstvem ČAK, a to:

• návrhu změny stálého volebního řádu České advokátní komory,

• návrhu změny jednacího řádu sněmu České advokátní komory,

• návrhu usnesení sněmu, kterým se mění usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku, kterým se schvaluje organizační řád České advokátní komory,

• návrhu usnesení sněmu, kterým se mění usnesení sněmu č. 5/1999 Věstníku, o sociálním fondu České advokátní komory, ve znění pozdějších předpisů,

• návrhu usnesení sněmu, kterým se mění usnesení sněmu č. 7/2005 Věstníku, o fondu České advokátní komory pro vzdělávání advokátních koncipientů a o změně usnesení sněmu č. 5/1999 Věstníku, o sociálním fondu České advokátní komory.

 

14. Projednání dalších návrhů stavovských nebo jiných předpisů, pokud budou předloženy sněmu podle čl. 4 odst. 2 organizačního řádu České advokátní komory.

15. Ukončení volby členů a náhradníků představenstva, členů kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise České advokátní komory.

16. Obecná rozprava.

17. Zpráva návrhové komise.

18. Přijetí usnesení sněmu k návrhům vzešlým z obecné rozpravy.

19. Zpráva volební komise o výsledku voleb členů a náhradníků představenstva, kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise České advokátní komory.

20. Plánované končení pracovní části sněmu (18 hodin).