English

Povinnost identifikace skutečného vlastníka peněžních prostředků na účtech advokátních úschov

Povinné osoby, jimiž jsou podle § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné, i advokáti při úschově peněz svých klientů, mají povinnost vždy identifikovat klienta, a to při uzavření smlouvy o úschově. Takto do úschovy převzaté finanční prostředky jsou advokáti povinni uložit na zvláštní účet u banky nebo u jiné osoby oprávněné podle zvláštních právních předpisů k přijímání vkladů dle § 56a odst.1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

 

Podmínkou pojištění těchto prostředků, jsou-li uloženy na zvláštním účtu u banky, pro případ úpadku této banky, je identifikace jejich vlastníků ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Pojištění pohledávek z vkladů je v tomto zákoně upraveno v části čtrnácté. § 41f zákona o bankách pak specifikuje pohledávky z vkladu se zvláštním režimem a pohledávky z vkladů, u nichž je skutečný vlastník peněžní částky odlišný od majitele účtu. Podle odstavce 5 citovaného paragrafu má majitel účtu povinnost oznámit tuto skutečnost bance při založení či nejbližší dispozici s účtem a rovněž povinnost identifikovat skutečného vlastníka peněžních prostředků v rozsahu stanoveném v § 41c odst. 3 zákona o bankách.  

 

Základní podmínkou pro to, aby v případě úpadku banky byla náhrada za takovou pohledávku z Fondu pojištění vkladů poskytnuta, je právě identifikace skutečného vlastníka úschovy ze strany advokáta vůči bance. Nesplnění této povinnosti by totiž v případě úpadku banky mělo fatální důsledky, neboť by náhrada za takový vklad nebyla poskytnuta. Tento nedostatek by již nebylo možné u úschov ani dodatečně zhojit, protože odst. 6 citovaného ustanovení zákona o bankách stanoví, že k oznámení majitele účtu učiněném po rozhodném dni se nepřihlíží. Přičemž rozhodný den je definován zákonem o bankách jako den, kdy Garanční systém obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek (§41d zákona o bankách).

 

Z výše uvedeného tak plyne nejen povinnost advokáta pokaždé skutečného vlastníka peněžních prostředků identifikovat vůči bance, která vede příslušný účet úschov, ale i to, že nesplněním své povinnosti se vystavuje vůči svým klientům odpovědnosti za škodu, která by jim vznikla v případě, kdy by Česká národní banka písemně oznámila Garančnímu systému finančního trhu neschopnost  banky dostát závazkům vůči oprávněným osobám ze zákonných a smluvních podmínek a v tento okamžik by skuteční vlastníci peněžních prostředků na účtech úschov nebyly řádně identifikováni.   

 

Banky mohou pro identifikaci vlastníka peněžních prostředků na účtech úschov používat různé formy či nástroje. Například UniCredit Bank používá formulář v internetovém bankovnictví BusinessNet Professional. V průběhu prvního čtvrtletí 2018 začne UniCredit Bank upozorňovat e-mailem případně prostřednictvím SMS své klienty, kteří nezadali identifikaci do 3 dnů od připsání peněžní částky na účet úschovy.         

    

Autor: Ing. Pavel Šupík  (pracuje jako manažer UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)