English

Pravidla dalšího vzdělávání advokátů

1. Účast v dalším vzdělávání advokátů (dále jen DVA) vyžaduje, aby advokát v průběhu tří po sobě následujících let získal minimálně 36 kreditů v oboru práva, právních či souvisejících oborech, advokátních dovednostech nebo oblastech.

 

2. Advokát, který v průběhu tří let získá požadované množství kreditů DVA, má nárok na vydání osvědčení ČAK o absolvování DVA.

 

3. Advokát, který absolvoval DVA a získal osvědčení Komory, má právo o této skutečnosti informovat klienty a veřejnost a je oprávněn využívat výhod, slev a dalších benefitů poskytovaných či zajišťovaných ČAK v následujícím tříletém cyklu DVA. O rozsahu benefitů a výhod Komora advokáty průběžně informuje.

 

4. Kredity uděluje Komora dle těchto pravidel:

 

a) 1 kredit – 1 hodina účasti na semináři, přednášce, workshopu, konferenci, sympoziu a podobné akci zaměřené na odborné vzdělávání v advokátních, právních či souvisejících oborech, dovednostech nebo oblastech (platí i pro e-learning či vzdělávání elektronickou formou, pro účast na vzdělávacích akcích v České republice i v zahraničí);

 

b) 2 kredity – 1 hodina vedení semináře či jiné výuky v oboru práva či advokacie;

 

c) 1 kredit – vystoupení na odborné konferenci či jiné podobné akci zaměřené na advokátní či právní problematiku;

 

d) 1 kredit – odborný článek pojednávající o právní, advokátní či související problematice;

 

e) 5 kreditů – vlastní monografie, odborná publikace nebo komentář právního předpisu

 

f) v neuvedených, či sporných případech rozhoduje o přidělení a počtu kreditů Komora.

 

5. Účast na vzdělávacích akcích pořádaných Komorou advokát nemusí prokazovat. Účast na vzdělávání u externích vzdělavatelů advokát Komoře prokazuje potvrzením nebo osvědčením s uvedením odborného zaměření vzdělávací akce a absolvovaného počtu hodin. Publikační činnost advokát oznámí Komoře a na výzvu Komory přiměřeným způsobem doloží.

 

6. Podmínkou pro úspěšné absolvování tříletého cyklu DVA je získání nejméně 4 kreditů z oboru advokátního práva, profesní etiky nebo problematiky poskytování právních služeb.

 

7. Komora vystaví advokátovi, který získá 36 kreditů v průběhu tří let, na jeho žádost reprezentativní osvědčení o absolvování DVA.

 

8. Prvním rokem, za který lze získat kredity, je rok 2019. Komora začne první osvědčení vystavovat od roku 2022.