English

Projekt Evropští advokáti na Lesbu - Výzva

Projekt Evropští advokáti na Lesbu (ELIL) iniciovala Rada evropských advokátních komor (CCBE) a Německý advokátní spolek (DAV) v červnu 2016 a následně v říjnu 2017 pak vznikla stejnojmenná dobročinná nezisková organizace. Projekt byl vypracován v návaznosti na Evropskou prezidentskou konferenci uspořádanou v únoru 2016 ve Vídni a je finančně podporován 37 evropskými advokátními komorami. Značná pomoc a podpora rovněž přichází ze strany řeckých advokátních komor a za účelem zajištění přístupu migrantů na Lesbu k právní pomoci bylo podepsáno memorandum o porozumění s řeckou vládou.

 

Potřeba právní pomoci byla a stále zůstává naléhavá. Úřad Vysokého komisaře OSN (UNHCR) odhadl, že na ostrov Lesbos dorazilo v roce 2015 více než 573 000 migrantů. Na ostrově žije přibližně 86 000 obyvatel a je zde kolem jednoho sta advokátů/právníků. Azylový systém na ostrově byl vytvořen před asi dvaceti lety s výhledem asi tuctu žádostí o udělení azylu ročně. Zatímco se počet přicházejících migrantů značně snížil následně po uzavření migrační dohody mezi Evropskou unií a Tureckem v březnu 2016, počet migrantů, kteří zůstali na ostrově, byl poměrně velký. V současné době se vlna přicházejících migrantů znovu zvedá – v prvních čtyřech měsících v roce 2018 byl počet příchozích migrantů čtyřikrát tolik, co během stejného období v roce 2017.

 

Z vlastní zkušenosti víme, že velké množství znevýhodněných osob se na ostrově objeví bez vědomosti, co azyl vlastně znamená. Přestože existuje právní úprava pro poskytování právní pomoci v odvolacím řízení a advokáti odvádějí na ostrově Lesbos v rámci odvolacího řízení skvělou práci, právo na azyl, jež je zakotveno v článku 18 Listiny základních práv EU, může být účinné pouze tehdy, když je právní pomoc poskytována jak v prvním stupni řízení, tak v odvolacím řízení, a to nejenom na ostrově Lesbos, ale také ve všech tzv. hotspotech v Řecku a Itálii.

 

Projekt a organizace ELIL byly inspirovány přesvědčením o nezbytnosti podporovat principy právního státu a zajištění přístupu k právní pomoci. V současnosti je na ostrově Lesbos více než 8 500 žadatelů o azyl, z nichž většina pochází ze Sýrie, Iráku a Afganistánu. Tito lidé jsou často psychicky traumatizováni a mají velmi omezené povědomí o svých právech, azylovém procesu a kritériích, která se uplatňují při posuzování žádostí. Mnozí absolvují azylový pohovor bez předchozího rozhovoru s advokátem a nejsou si vědomi možnosti sloučení se svou rodinou v jiných státech EU. Tým ELIL složený z řeckých právníků/advokátů a advokátů dobrovolníků z Evropy se snaží v této situaci pomoci poskytováním pro bono nezávislé právní pomoci co největšímu počtu žadatelů o azyl na ostrově Lesbos. Advokáti dobrovolníci zajišťují podporu a pracují v úzké spolupráci se svými kolegy z řeckých advokátních komor.

 

Organizace ELIL má své pracovníky v Moria Campu (hlavní migrační centrum na Lesbu), kde je jejich primárním cílem poskytování individuálního právního poradenství za účelem pomoci migrantům připravit se na azylový pohovor. ELIL poskytuje také podporu v souvislosti s žádostmi o sloučení rodiny vyplývající z dublinského nařízení.

 

Práce organizace ELIL by nebyla možná bez mimořádného ducha pro dobrovolnickou činnost, díky němuž se v posledních dvou letech 121 advokátů ze 17 evropských zemí vzdalo své dovolené či využilo neplaceného volna, aby se mohli podílet na poskytování právní pomoci více než 5 000 lidem (více než 3 100 případů). Podrobnější informace o dobrovolnictví jsou dostupné na naší webové stránce.

 

Naneštěstí ale tato výzva stále nabývá na významu: ELIL je pouze jedna z mála organizací, které poskytují právní pomoc a jak bylo řečeno výše, počet příchozích migrantů roste. Na advokáty působící na Lesbu je tak kladen velký nápor v době, kdy je potřeba právní pomoci značnější než kdykoli jindy.

 

Právo na azyl je zakotveno v článku 18 Listiny základních práv EU. Toto ustanovení rozvádí již existující principy základní ochrany obsažené v Ženevské úmluvě z roku 1951, jež byla ratifikována všemi unijními státy. Jako advokáti všichni víme, že počátky zahájených případů jsou vždy obdobné (v čase, kdy mohou být napáchány závažné nenapravitelné chyby) a je proto nezbytné, aby osobám přicházejícím z válečných zón Blízkého východu, které potřebují ochranu, bylo poskytnuto odborné právní poradenství prostřednictvím zkušených advokátů. Naše zdroje a možnosti jsou omezené. Abychom mohli zajistit tuto klíčovou službu, potřebujeme finanční pomoc. Všechny finanční příspěvky jakéhokoli rozsahu jsou velmi vítané. Příspěvek ve výši 44£/50€ umožní poskytnutí v průměru osmi hodin individuální právní pomoci lidem v nouzi z řad kvalifikovaných právníků/advokátů zaměřujících se na azylové právo. Pro více informací ohledně projektu a finančních příspěvků navštivte prosím naše webové stránky www.elil.eu

 

 

 

Phil Worthington, Solicitor (Eng and Wales) Ředitel, European Lawyers in Lesvos

 

David Conlan Smyth S.C. (Ireland), Předseda Výboru CCBE pro migraci