English

Stálé zastoupení ČAK v Bruselu

Prosazuje zájmy a hodnoty české advokátní profese

 

·         Reprezentuje české advokáty před evropskými institucemi

 

·         Monitoruje a intervenuje v rámci rozhodovacího procesu evropských institucí

 

·         Poskytuje podporu české delegaci při Radě evropských advokátních komor (CCBE)

 

·         Vytváří a udržuje privilegované pracovní vztahy s advokátní komorou v Bruselu a ostatními advokátními komorami členských zemí EU zastoupenými v Bruselu, evropskými institucemi a českými institucemi, jež mají zastoupení v Bruselu

 

CELOEVROPSKÝ VÝZNAM

 

Značná část českých právních předpisů má svůj původ v evropské legislativě. Pro ilustraci, Evropská unie vydává ročně kolem 2500 právních předpisů a každým rokem tento počet narůstá. Proto je na místě přistupovat aktivně a zapojit se do evropského legislativního procesu. ČAK jako samosprávná stavovská organizace tak prostřednictvím své bruselské pobočky, která je nezávislá na politických či jiných vlivech, samostatně hájí zájmy českých advokátů a ve spolupráci s ostatními národními komorami prosazuje celoevropské principy advokacie. ČAK se tak řadí k moderním, progresivním advokátním komorám otevřeným mezinárodní spolupráci a evropskému prostoru, a to vedle ostatních národních komor se stálým zastoupením v Bruselu, jako jsou komory Německa (BRAK, DAV), Francie, Rakouska, Velká Británie, Maďarska, Španělska, Itálie, Lucemburska a dalších zemí.

 

ČINNOST

 

 Pravidelný a průběžný monitoring evropské legislativy, judikatury a jednání na evropské úrovni

 

 Využití informací pro mezinárodní komparační studie

 

Včasná detekce přípravy a stavu evropských právních předpisů, jež se dotýkají advokátů a možnost ovlivnění jejich obsahu

 

Lobbování

 

Navazování spolupráce s europoslanci, komisaři a se Stálým zastoupením ČR v Bruselu

 

Získávání aktuálních, neformálních, běžně nedostupných informací

 

 Úzká spolupráce s Radou evropských advokátních komor (CCBE), jež má sídlo v Bruselu a  jejímž je ČAK řádným členem

 

Monitoring evropských grantů

 

Reprezentace ČAK na evropské úrovni

 

Účast na relevantních jednáních, seminářích a konferencích v Bruselu

 

VÝHODY

 

·         Primární zdroj informací na evropské úrovni

 

·         Přístup k nejaktuálnějším, běžně nedostupným informacím, a to i od ostatních evropských advokátních komor, jež jsou taktéž v Bruselu zastoupeny

 

·         Úspora na nákladech zahraničních cest

 

·         Viditelnost ČAK na evropské úrovni

 

·         Ovlivňování právních předpisů ve prospěch českých advokátů

 

PŘÍKLADY LOBBOVÁNÍ A MONITORINGU

 

·         obecné nařízení a směrnice o ochraně osobních údajů

 

·         směrnice o právu na přístup k obhájci v trestním řízení a o právu na komunikaci po zatčení

 

·         směrnice o odborných kvalifikacích

 

·         úřad evropského veřejného žalobce

 

·         právní pomoc v přeshraničních sporech

 

·         směrnice o praní špinavých peněz

 

 

 

Mgr. Alžběta Dvořáková Recová, Stálá zástupkyně ČAK v Bruselu

recova@cak.cz