English

Usnesení 5. sněmu České advokátní komory ze dne 16. října 2009

5. sněm České advokátní komory

 

I. bere na vědomí

1. zprávu o činnosti představenstva České advokátní komory ve funkčním období 2005 – 2009,

2. zprávu o hospodaření České advokátní komory,

3. zprávu o hospodaření se sociálním fondem České advokátní komory,

4. zprávu předsedy kontrolní rady České advokátní komory,

5. zprávu předsedy kárné komise České advokátní komory,

6. zprávu předsedy zkušební komise České advokátní komory;

 

II. zvolil

1. představenstvo České advokátní komory ve složení podle přílohy tohoto usnesení,

2. kontrolní radu České advokátní komory ve složení podle přílohy tohoto usnesení,

3. kárnou komisi České advokátní komory ve složení podle přílohy tohoto usnesení,

4. odvolací kárnou komisi České advokátní komory ve složení podle přílohy tohoto usnesení;

 

III.  schvaluje

1.  změnu prozatímního volebního řádu sněmu České advokátní komory, podle návrhu představenstva,

2. jednací řád sněmu České advokátní komory, podle návrhu představenstva s těmito změnami:

a) čl. 3 se zrušuje

b) návětí v čl. 4 odst. 1 zní: „Sněm zvolí z advokátů přítomných na sněmu veřejným hlasováním tyto orgány sněmu:“

c) čl. 19 se zrušuje

3. stálý volební řád sněmu České advokátní komory, podle návrhu představenstva s těmito změnami:

a) v čl. 3 odst. 4 se slova“je zasílána“ nahrazují slovy „jsou zasílány“ a slovo „opatřená“ slovem „opatřeny“.

b) v čl. 4 věta druhá zní: „Tato lhůta nesmí být kratší než 3 měsíce ode dne jejího uveřejnění na webových stránkách Komory, avšak neskončí dříve než 100 dní od dne, kdy byl svolán sněm způsobem uvedeným v § 42 odst. 6 zákona.“

c) čl. 14 zní:

„Čl. 14

 

Doplňovací volba

(1) V případě, že při volbě nebyl zvolen stanovený počet členů nebo náhradníků voleného orgánu Komory, koná se doplňovací volba. Při doplňovací volbě se volí tolik členů příslušného orgánu, o kolik méně, oproti počtu členů, popř. náhradníků, tohoto orgánu uvedenému v čl. 10 odst. 2, jich bylo zvoleno v řádné volbě.

(2) Kandidátní listinu pro doplňovací volby schvaluje volební komise na základě návrhů podaných jí na sněmu oprávněnými advokáty.

(3) Pro doplňovací volbu se použijí přiměřeně ustanovení tohoto volebního řádu s tím, že informace o kandidátovi sdělí sněmu předseda nebo jiný člen volební komise.“.

4. usnesení sněmu, kterým se mění usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku, kterým se schvaluje organizační řád České advokátní komory, ve znění pozdějších předpisů, podle návrhu představenstva s těmito změnami:

a) v čl. 6 odst. 2 zní:

„(2) Sněm nejprve schválí na základě návrhu svolavatele sněmu pořad svého jednání.“.

b) novelizační body č. 31 a 32 v čl. I. návrhu představenstva se zrušují.

 

5. usnesení sněmu, kterým se mění usnesení sněmu č. 5/1999 Věstníku, o sociálním fondu České advokátní komory, ve znění pozdějších stavovských předpisů, podle návrhu představenstva,

6. usnesení sněmu, kterým se mění usnesení sněmu č. 7/1999 Věstníku, kterým se schvaluje výše náhrad za ztrátu času stráveného výkonem funkcí v orgánech České advokátní komory a upravuje poskytování náhrady hotových výdajů, podle návrhu představenstva.

 

IV. ukládá

představenstvu České advokátní komory posoudit návrh na novelizaci usnesení představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (Etický kodex), který podal JUDr. Milan Kyjovský a který byl uveřejněn na str. 90 pod bodem I. Bulletinu advokacie č. 9/2009, a popřípadě v tomto smyslu tento stavovský předpis novelizovat.

 

V. prohlašuje,

že se Česká advokátní komora bude podílet všemi dostupnými prostředky na ochraně práv a oprávněných zájmů fyzických osob ve smyslu antidiskriminačního zákona. Za tím účelem bude Komora v součinnosti s Kanceláří Veřejného ochránce práv zejména pořádat školení advokátních koncipientů, pořádat vzdělávací akce pro advokáty a podporovat poskytování právní pomoci podle antidiskriminačního zákona advokáty.