English

VĚSTNÍK 1998, Č. 1

Ročník 1998

 

Věstník

 

České advokátní komory

 

Částka 1

 

Rozeslána dne 24. března 1998

 

 

 

 

 

OBSAH:

 

Část normativní

 

1. Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 10. března 1998 o výchově advokátních koncipientů a dalším vzdělávání advokátů

 

Část oznamovací

 

Zápisy v seznamu advokátů od 23. prosince 1997 do 10. března 1998

 

Zápisy v seznamu advokátních koncipientů od 23. prosince 1997 do 10. března 1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST NORMATIVNÍ

 

1

 

Usnesení představenstva České advokátní komory

 

ze dne 10. března 1998,

 

o výchově advokátních koncipientů a dalším vzdělávání advokátů

 

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle § 44 odst. 4 písm. b) zákona č. 86/1996 Sb., o advokacii (dále jen “zákon”) takto:

 

 

 

Část I.

 

Úvodní ustanovení

 

Čl. 1

 

(1) Výchovou advokátního koncipienta (dále jen “koncipient”) se rozumí proces, v jehož rámci koncipient získává znalosti a zkušenosti potřebné pro složení advokátní zkoušky a pro výkon advokacie; výchova advokátního koncipienta je zaměřena jak na znalost právních předpisů, jakož i schopnost jejich použití na konkrétní právní případ, tak i na osvojení si norem upravujících povolání advokáta, především norem etických, tak, jak vyplývají zejména z právních a stavovských předpisů.

 

(2) Za výchovu advokátního koncipienta odpovídá advokát nebo společnost, k níž je koncipient v pracovním poměru (dále jen “advokát”), a v rozsahu stanoveném tímto usnesením Česká advokátní komora (dále jen “Komora”).

 

Čl. 2

 

Komora přispívá způsoby stanovenými tímto usnesením k dalšímu vzdělávání advokátů.

 

Část II.

 

Výchova koncipientů

 

Oddíl první

 

Výchova koncipientů zajišťovaná advokátem

 

Čl. 3

 

(1) Advokát je v průběhu právní praxe advokátního koncipienta podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona (dále jen “právní praxe”) povinen plnit vůči koncipientovi povinnosti vyplývající pro něj z právních předpisů1) a tohoto usnesení, jakož i z ostatních stavovských předpisů2).

 

(2) Koncipient je v průběhu právní praxe povinen rozšiřovat si své znalosti a osvojovat si zkušenosti potřebné pro výkon advokacie; tuto povinnost koncipient plní zejména soustavným studiem právních předpisů, ostatních pramenů práva, judikatury a odborné literatury, konzultacemi s advokátem, účastí na poskytování právních služeb advokátem, včetně zastupování advokáta při jednotlivých úkonech právní pomoci, jakož i účastí na výchovných akcích pořádaných Komorou podle tohoto usnesení.

 

Čl. 4

 

Advokát, u něhož je koncipient v pracovním poměru po dobu alespoň šesti měsíců, umožní koncipientovi3), aby v dalším průběhu právní praxe vykonal praxi nepřesahující celkem dobu tří měsíců u

 

a) jiného advokáta, soudu, státního zastupitelství, notáře, patentového zástupce, daňového poradce anebo tuzemského či zahraničního stálého rozhodčího soudu;

 

b) jiného tuzemského nebo zahraničního subjektu či orgánu, pokud se jedná o praxi právní, která přispěje k výchově advokátního koncipienta.

 

Čl. 5

 

Advokát je povinen umožnit koncipientovi účast na výchovných akcích pořádaných Komorou podle tohoto usnesení.

 

Čl. 6

 

Advokát je povinen umožnit koncipientovi přípravu na advokátní zkoušku v délce alespoň jednoho měsíce, jakož i účast u advokátní zkoušky4); jedná-li se o advokátní zkoušku opakovanou5), je advokát povinen umožnit koncipientovi přípravu na advokátní zkoušku v délce alespoň dvou týdnů.

 

Čl. 7

 

(1) Koncipient je povinen vést v průběhu právní praxe, včetně praxe podle čl. 4, záznamy o všech významnějších úkonech právních služeb, kterých se zúčastnil nebo při kterých zastupoval advokáta.

 

(2) Každý záznam podle odstavce 1 musí obsahovat datum úkonu a jeho stručný popis.

 

Oddíl druhý

 

Výchova koncipientů zajišťovaná

Komorou

 

Čl. 8

 

Komora pořádá v rámci výchovy koncipientů

 

a) celostátní školení a oblastní semináře, jako povinné výchovné akce;

 

b) další výchovné akce, jako výchovné akce nepovinné.

 

Povinné výchovné akce

 

Čl. 9

 

Celostátní školení

 

(1) Koncipient je povinen zúčastnit se v prvním roce právní praxe vstupního celostátního školení a ve třetím roce právní praxe závěrečného celostátního školení.

 

(2) Celostátní školení (dále jen “školení”) jsou internátní v délce jednoho pracovního týdne; konají se dvakrát v určeném školícím místě, vždy v jarním a podzimním termínu. Metodou výuky na školeních jsou přednášky s diskusí.

 

(3) Vstupní školení je zaměřeno na předpisy upravující poskytování právních služeb, včetně předpisů stavovských, dějiny advokacie a vedení advokátní kanceláře. Závěrečné školení je zaměřeno na základní otázky z oborů, které jsou předmětem advokátní zkoušky6).

 

(4) Program vstupního a závěrečného školení schvaluje představenstvo Komory. Místo a termín konání školení v každém roce se vyhlašují ve Věstníku České advokátní komory nejpozději do listopadu předcházejícího roku.

 

Čl. 10

 

Oblastní semináře

 

(1) Komora pořádá pro koncipienty oblastní semináře (dále jen “semináře”).

 

(2) Semináře jsou jednodenní; Komora je pořádá odděleně pro koncipienty z Čech, s výjimkou Královohradeckého a Pardubického kraje (první skupina koncipientů), a pro koncipienty z Moravy a Slezska a z Královohradeckého a Pardubického kraje7) (druhá skupina koncipientů). Školícím místem pro první skupinu koncipientů je zpravidla Praha; školícím místem pro druhou skupinu koncipientů je zpravidla Brno nebo Olomouc.

 

(3) V každém školícím místě se koná ročně osm až dvanáct seminářů s tím, že pro koncipienty v každém roce ze tří let právní praxe jsou určeny dva až čtyři semináře. Semináře jsou organizovány v seminárních skupinách; o zařazení do jednotlivých seminárních skupin vyrozumí koncipienty před konáním semináře útvar odborné výchovy kanceláře Komory (dále jen “útvar odborné výchovy Komory”).

 

(4) Účast koncipienta na seminářích je povinná.

 

(5) Semináře jsou zaměřeny na témata z oborů, které jsou předmětem advokátní zkoušky6), s důrazem na zvláštnosti a potřeby advokátní praxe, jakož i na témata s advokátní praxí bezprostředně související (rétorika, otázky znaleckého dokazování, daňové a účetní poradenství apod.). Koncipientovi může být útvarem odborné výchovy Komory nebo přednášejícím uloženo, aby na semináři přednesl ústní referát, připravil písemnou práci nebo se za účelem ověření znalostí témat, na které byl seminář zaměřen, podrobil písemnému testu.

 

(6) Program seminářů schvaluje představenstvo Komory. Místo a termín konání seminářů v každém roce se vyhlašují ve Věstníku České advokátní komory nejpozději do listopadu předcházejícího roku.

 

Čl. 11

 

(1) Koncipient, který nehodlá vykonat celou právní praxi z důvodu, že před jejím zahájením vykonal jinou právní praxi, která je nebo může být uznána podle § 6 odst. 2 zákona8), je povinen zúčastnit se povinných výchovných akcí v rozsahu stanoveném předsedou Komory.

 

(2) Koncipient je povinen oznámit skutečnost, že nehodlá vykonat celou právní praxi, útvaru odborné výchovy Komory nejpozději do dvou týdnů poté, co vznikl jeho pracovní poměr s advokátem, v jehož rámci začal právní praxi vykonávat.

 

Čl. 12

 

(1) Neomluvená neúčast koncipienta na povinných výchovných akcích v rozsahu stanoveném čl. 9, 10 a 11 odst. 1 nebo porušení povinností koncipienta podle čl. 11 odst. 2 mohou být posouzeny jako kárné provinění podle § 32 odst. 1 zákona.

 

(2) Řádná účast koncipienta na povinných výchovných akcích uvedených v odstavci 1 je součástí právní praxe, jakožto jedné z podmínek, které musí být splněny k tomu, aby koncipientovi bylo Komorou umožněno složení advokátní zkoušky.

 

Nepovinné výchovné akce

 

Čl. 13

 

(1) Komora pořádá podle potřeby pro koncipienty další výchovné akce, a to zpravidla ve formě jednodenních seminářů zaměřených na aktuální témata advokátní praxe; účast koncipientů na těchto dalších výchovných akcích není povinná.

 

(2) Další výchovné akce jsou zpravidla pořádány na regionální úrovni z podnětu regionálních zmocněnců Komory a za jejich organizační součinnosti.

 

Čl. 14

 

Vykazování účasti na výchovných akcích

 

(1) Účast koncipienta na výchovných akcích pořádaných Komorou podle tohoto usnesení se zaznamená po skončení každé výchovné akce do “Výkazu o účasti advokátního koncipienta na výchovných akcích pořádaných Českou advokátní komorou” (dále jen “výkaz”), který Komora vydá koncipientovi po zápisu do seznamu advokátních koncipientů. Vedoucí školení účast koncipienta na povinné výchovné akci neuzná, pokud se koncipient během ní dopustil závažného porušení kázně, spočívajícího zejména v neúčasti na části výchovné akce, v předčasném odchodu apod.

 

(2) Výkaz obsahuje jméno a příjmení, popřípadě akademický nebo vědecký titul koncipienta a číslo, pod kterým je koncipient zapsán do seznamu advokátních koncipientů. Zápis do výkazu podle odstavce 1 musí obsahovat označení výchovné akce, které se koncipient zúčastnil, včetně data jejího konání, a podpis vedoucího školení nebo jiné jím pověřené osoby, která zápis učinila; zápis může obsahovat i další údaje, například skutečnosti uvedené v čl. 10 odst. 5 věta druhá nebo v odstavci 1 věta druhá.

 

Čl. 15

 

Náklady výchovných akcí

 

(1) Náklady organizačního a lektorského zajištění povinných výchovných akcí nese Komora. Náklady na cestovné, ubytování a stravování, které jsou spojeny s účastí na povinných výchovných akcích, nese advokát4.

 

(2) Náklady nepovinných výchovných akcí nesou koncipienti, kteří se jich zúčastní.

 

Část III.

 

Další vzdělávání advokátů

 

Čl. 16

 

(1) Komora přispívá k dalšímu vzdělávání advokátů zejména vydáváním časopisu a odborných publikací, pořádáním vzdělávacích akcí k aktuálním otázkám advokátní praxe a poskytováním služeb knihovny Komory.

 

(2) Komora pořádá podle potřeby pro advokáty, popřípadě i pro širší právnickou veřejnost vzdělávací akce k aktuálním otázkám advokátní praxe, a to zpravidla ve formě jednodenních přednášek nebo seminářů. Vzdělávací akce mohou být spojeny se společenským setkáním advokátů, popřípadě i širší právnické veřejnosti. Vzdělávací akce jsou zpravidla pořádány z podnětu regionálních zmocněnců Komory a za jejich organizační součinnosti.

 

(3) Podrobnosti o službách knihovny Komory upravuje její knihovní řád.

 

Část IV.

 

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

 

Společné ustanovení

 

Čl. 17

 

Koncipient je povinen přiložit k žádosti o umožnění vykonání advokátní zkoušky mimo dokladů stanovených advokátním zkušebním řádem9) i záznamy podle čl. 7 a výkaz podle čl. 14 nebo jejich úředně ověřené kopie.

 

Přechodná ustanovení

 

Čl. 18

 

(1) Výchova koncipientů, kteří dovrší třetí rok právní praxe do 30. června 1999, se dokončí podle dosavadního stavovského předpisu (čl. 19).

 

(2) Účast na povinných výchovných akcích podle dosavadního stavovského předpisu se pro účely tohoto usnesení považuje za účast na povinných výchovných akcích podle čl. 9 až 11.

 

Závěrečná ustanovení

 

Čl. 19

 

Zrušuje se čl. 9 usnesení představenstva České advokátní komory č. 5/1997 Věstníku, o převzetí některých předpisů přijatých Českou advokátní komorou a Komorou komerčních právníků České republiky do 30. června 1996 jako stavovských předpisů podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii10).

 

Čl. 20

 

Toto usnesení nabude účinnosti dnem 1. ledna 1999.

 

 

 

JUDr. Karel Čermák, v. r.

 

předseda

 

České advokátní komory

 

1) § 31 a § 38 zákona

 

zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a právní předpisy vydané k jeho provedení

 

2) Například čl. 15 usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky.

 

3) Například

 

§ 21 odst. 2 nařízení vlády České republiky č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony

 

§ 38 odst. 4 zákoníku práce a § 2 nařízení vlády České republiky č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony

 

§ 69 a násl. zákoníku práce a čl. 15 odst. 3 usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky.

 

4) § 126 odst. 2 zákoníku práce

 

5) § 9 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád)

 

6) § 1 odst. 1 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád)

 

7) ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

 

8) Například

 

usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/1997 Věstníku, o uznávání jiné právní praxe jako praxe advokátního koncipienta v některých případech

 

sdělení představenstva České advokátní komory k posuzování žádostí o umožnění vykonání advokátní zkoušky nebo o zápis do seznamu advokátů, popřípadě seznamu advokátních koncipientů, zejména s ohledem na rozhodování ve věcech uznání jiné právní praxe jako praxe advokátního koncipienta podle § 6 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, které bylo oznámeno v částce 2/1997 Větníku.

 

9) § 4 odst. 2 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád)

 

10) Tímto ustanovením bylo převzato jako stavovský předpis podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, usnesení představenstva bývalé České advokátní komory ze dne 11. června 1991, o výchově advokátních koncipientů a dalším vzdělávání advokátů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST OZNAMOVACÍ

 

Zápisy v seznamu advokátů od 23. prosince 1997 do 10. března 1998

 

a) Zápis do seznamu advokátů

 

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo

 

04461 Aschenbrenner Martin, Mgr. 29.01.98 Praha 3, Hollarovo nám. 9

 

04446 Barthelemy Eliška, Mgr. 01.01.98 Praha 1, Petrská 12

 

04495 Batková Alena, JUDr. 01.01.98 Ostrava-Poruba, Alžírská 1521

 

04405 Bednářová Stanislava, JUDr. 01.01.98 Praha 3, Rokycanova 27

 

04496 Blažková Alena, Mgr. 01.01.98 Brno, Jiráskova 59

 

04470 Buriánek František, JUDr. 29.01.98 Praha 5, Amforová 30

 

04497 Cigánková Dana, Mgr. 01.02.98 Brno, Křenová 40

 

04498 Coufal Radek, Mgr. 01.01.98 Brno, Oblá 41

 

04477 Čaněk Martin, Mgr. 01.01.98 Jablonec n. Nisou, 28. října 2073/31

 

04505 Černoch Miloslav, JUDr. 01.02.98 Praha 3, Lupáčova 17

 

04434 Černý Jan, JUDr. 01.01.98 Oslavany, nám. 13. října 2

 

04546 Čížková Dagmar, JUDr. 01.03.98 Žďár nad Sázavou, Havlíčkovo nám. 152

 

04447 Dejl Pavel, Mgr., LL.M. 01.01.98 Praha 4, Jihovýchodní VI/7

 

04474 Dejlová Hana, Mgr., LL.M. 01.01.98 Praha 1, Jindřišská 34

 

04448 Deneš Roman, Mgr. 01.03.98 Praha 9, Lovosická 40

 

04449 Dolejš Petr, Mgr. 01.01.98 Praha 4, Talafusova 292/1

 

04532 Dolejšová Jitka, JUDr. 29.01.98 Praha 5, Brdičkova 1907

 

04533 Dřevínek Karel, Mgr. 01.02.98 Praha 5, V Hůrkách 2145

 

04535 Duchoňová Eva, Mgr. 29.01.98 Praha 1, Dlouhá třída 16

 

04534 Dundrová Dagmar, JUDr. 01.03.98 Lužná v Čechách, Za školou 588

 

04450 Dušková Lucie, Mgr. 01.01.98 Praha 10, Sevastopolská 13

 

04451 Dvořák Jaroslav, Mgr. 01.01.98 Praha 2, Chodská 32

 

04473 Ekl Pavel, Mgr. 01.01.98 Praha 10, K Vrbě 23

 

04536 Esterková Yvona, JUDr. 29.01.98 Znojmo, Dolní Česká 6

 

04537 Feldmanová Zuzana, JUDr. 01.02.98 Praha 3, Husinecká 13

 

04499 Fialová Zdeňka, Mgr. 01.01.98 Brno, Smetanova 17

 

04500 Friedelová Zdeňka, JUDr. 01.01.98 Ostrava-Hrabová, Místecká 258

 

04452 Haklová Andrea, Mgr. 01.01.98 Praha 1, Krakovská 9

 

04501 Hanáček Arnošt, JUDr. 01.01.98 Brno, třída gen. Píky 9

 

04453 Hanus Roman, Mgr. 01.01.98 Praha 2, V tůních 3

 

04454 Henyš Jaromír, Mgr. 01.01.98 Praha 1, Václavské nám. 47

 

04455 Holý Petr, Mgr. 01.02.98 Praha 2, Hálkova 3

 

04502 Homola Jaroslav, Mgr. 01.01.98 Brno, Antonínská 30

 

04503 Honek Martin, Mgr. 01.01.98 Brno, Táborská 107

 

04441 Horák Filip, JUDr. 01.01.98 Brno, Horní 32

 

04456 Hostinský Jaroslav, Mgr. Ing. 01.01.98 Praha 1, Spálená 51

 

04478 Hrodek Martin, Mgr. 01.01.98 Praha 1, Platnéřská 4

 

04504 Hrouzek Zdeněk, Mgr. 01.01.98 Brno, Jana Uhra 13

 

04435 Hrstková Jana, Mgr. 01.01.98 Praha 6, Hošťálkova 105

 

04442 Hustáková Miroslava, JUDr. 01.01.98 Bruntál, Sladovnická 15

 

04443 Ipserová Monika, Mgr. 01.01.98 Pardubice, Sladkovského 505

 

04479 Janůvová Irena, Mgr. 01.01.98 Pardubice, Smilova 386

 

04506 Ježková Gabriela, Mgr. 01.02.98 Břeclav, Mládežnická 3

 

04507 Keller Radek, Mgr. 01.01.98 Brno, Tomáškova 19

 

04457 Kesslerová Jana, Mgr. 01.01.98 Praha 7, Bubenské nábř. 11

 

04458 Košina Kamil, Mgr. 01.01.98 Praha 5, E. Peškové 7

 

04508 Körberová Hana, Mgr. 01.01.98 Brno, Bratislavská 12

 

04509 Krišová Romana, Mgr. 01.01.98 Havířov-Město, Horní 2a/1433

 

04480 Krpejš Pavel, Mgr. 01.01.98 Plzeň, Malá 6

 

04459 Kubištová Martina, Mgr. 01.01.98 Praha 1, Valentinská 12

 

04510 Kůrová Miroslava, Mgr. 01.01.98 Kyjov, Komenského 617

 

04444 Leksa Libor, JUDr. 01.01.98 Otvovice, Otvovice 4

 

04511 Luftmanová Karin, Mgr. Ing. 01.01.98 Praha 10, Vajdova 1048

 

04539 Lukičová Věra, Mgr. 29.01.98 Praha 6, Bubenečská 22

 

04460 Macková Radka, Mgr. 01.01.98 Praha 4-Chodov, Zakouřilova 36

 

04462 Marek Pavel, Mgr. 01.01.98 Praha 2, Karlovo nám. 19

 

04481 Matěj Lubomír, Mgr. 01.01.98 Hradec Králové 3, Bratří Štefanů 895

 

04482 Maudrová Pavla, Mgr. 01.01.98 Jablonec n. Nisou, Lučanská 5

 

04463 Mihalik Vendelín, Mgr. 01.01.98 Praha 2, Na Rybníčku 16

 

04464 Mikysek Petr, Mgr. 01.01.98 Praha 1, Václavské nám. 47

 

04512 Mitáčková Lenka, Mgr. 01.01.98 Zlín, T. Bati 201

 

04483 Mlejnský Jaromír, Mgr. 01.01.98 Praha 1, Hybernská 9

 

04513 Neméth Miroslav, Mgr. 01.01.98 Praha 1, Senovážné nám. 3

 

04484 Nespala Marek, Mgr. 01.01.98 Praha 2, Vyšehradská 21

 

04485 Nováček Karel, Mgr. 01.01.98 Brno, Jana Uhra 13

 

04486 Novotný Radim, Mgr. 01.01.98 Plzeň, Na Jíkalce 13

 

04475 Novotný Vojtěch, Mgr. 01.01.98 Praha 7, Bubenské nábř. 11

 

04514 Otrubová Iva, Mgr. 01.01.98 Otrokovice, T. Bati 332

 

04487 Partík Milan, Mgr. 01.01.98 Praha 2, Londýnská 55

 

04465 Pavlová Simona, Mgr. 01.01.98 Praha 10, Bratří Čapků 17

 

04494 Pecha Richard, Mgr. 01.01.98 Praha 5, Lidická 28

 

04515 Pechtorová Zuzana, JUDr. 01.01.98 Brno, Panská 12/14

 

04516 Pernicová Vendulka, Mgr. 01.01.98 Brno, Panská 12/14

 

04540 Pivovarčík Milan, JUDr. 29.01.98 Znojmo, Chelčického 4

 

04517 Plavinová Lenka, JUDr. 01.01.98 Brno, Koliště 15

 

04518 Podsedníková Marta, Mgr. 01.01.98 Brno, Vondrákova 17

 

04519 Pospíšilová Petra, Mgr. 01.01.98 Brno, Mášova 6

 

04466 Procházka Jan, Mgr. 01.01.98 Praha 8, Taussigova 1168

 

04467 Prokeš Libor, Mgr. 01.01.98 Praha 1, Jungmannova 34

 

04521 Rašovská Lenka, Mgr. 01.01.98 Brno, Minoritská 10

 

04522 Rašovský Tomáš, Mgr. 01.01.98 Brno, Slovákova 11

 

04520 Rájecká Markéta, Mgr. 01.01.98 Ostrava 1, Masná 10

 

04523 Rezková Markéta, Mgr. 01.01.98 Brno, Tomáškova 19

 

04524 Říhová Pavlína, Mgr. 01.01.98 Praha 2, Hálkova 2

 

04525 Sekanina Čestmír, Mgr. 01.01.98 Boskovice, nám. 9. května

 

04541 Semiánová Zuzana, JUDr. 01.02.98 Čachovice, Vlkava 137

 

04526 Skřipský Jan, Mgr. 01.01.98 Ostrava 1, Sokolská 21

 

04468 Slach Petr, Mgr. Ing. 01.01.98 Praha 1, Václavské nám. 57

 

04469 Strupek David, Mgr. 01.01.98 Praha 1, Národní 25

 

04439 Stříbná Naděžda, Mgr. 01.01.98 Opava, Ostrožná 40

 

04770 Šelder Jan, Mgr. 01.01.98 Praha 8, Thámova 402/4

 

04542 Šimanovská Eva, JUDr. 01.02.98 Praha 10, Rezlerova 280

 

04550 Švestka Miloslav, JUDr. 24.02.98 Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1073

 

04527 Tichovský Ivo, Mgr. 01.01.98 Ostrava 1, Českobratrská 13

 

04488 Tomek Pavel, Mgr. 01.01.98 Karlovy Vary, Bulharská 5

 

04489 Toušová Jana, Mgr. 01.01.98 Klatovy, Čs. legií 172/I.

 

04551 Trinkwitzová Lucie, JUDr. 01.03.98 Praha 8, Sokolovská 62

 

04471 Urbanová Daniela, Mgr. 01.01.98 Praha 3, Roháčova 77

 

04472 Urbanová Lenka, Mgr. 01.01.98 Praha 4-Chodov, Zakouřilova 36/1259

 

04528 Vaňková Petra, JUDr. 01.01.98 České Budějovice, Jiráskovo nábř. 2

 

04490 Vesková Šárka, JUDr. 01.01.98 Hradec Králové, S. K. Neumanna 940

 

04543 Vevera Karel, JUDr. 29.01.98 Teplice, Libušina 2358/10

 

04544 Viglaský Jaroslav, JUDr. 29.01.98 Nová Ves, Nová Ves 142

 

04545 Vít Aleš, JUDr. 29.01.98 Praha 4, Pertoldova 3328

 

04529 Vlková Miroslava, JUDr. 01.01.98 Ostrava-Hrabůvka, Dr. Martínka 22

 

04491 Vojta Roman, Mgr. 01.01.98 Praha 4, Podolská 3

 

04492 Wetzlerová Monika, Mgr. 01.01.98 Tachov, Na výspě 1297

 

04530 Zachar Vojtěch, Mgr. Ing. 01.01.98 Bílovec, Ostravská 314/3

 

04531 Zápotočný Petr, Mgr. 01.01.98 Havlíčkův Brod, Žižkova 280

 

04493 Zelenková Jitka, Mgr. 01.01.98 Praha 8, Sokolovská 62

 

 

 

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů

 

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona č. 85/1996 Sb.

 

07864 Bartošová Milada, JUDr. 31.12.97 § 8 odst. 1 pís. h)

 

02336 Baslerová Marie, Mgr. 31.12.97 § 8 odst. 1 pís. h)

 

01968 Besta Zdeněk, JUDr. 31.12.97 § 8 odst. 1 pís. h)

 

05596 Gardavský Miroslav, JUDr. 01.01.98 § 8 odst. 1 pís. h)

 

05004 Hora Vladimír, JUDr. 31.12.97 § 8 odst. 1 pís. h)

 

04325 Hyka Zdeněk, JUDr. 31.12.97 § 8 odst. 1 pís. h)

 

06552 Hynštová Monika, JUDr. 01.02.98 § 8 odst. 1 pís. h)

 

05179 Kost Karel, JUDr. 01.01.98 § 8 odst. 1 pís. h)

 

06028 Kozlík Milan, JUDr. 31.12.97 § 8 odst. 1 pís. h)

 

06348 Kudláček Jan, JUDr. 31.12.97 § 8 odst. 1 pís. h)

 

05113 Leixner Miroslav, JUDr. 31.12.97 § 8 odst. 1 pís. h)

 

07193 Lesjuk Petr, JUDr. 06.01.98 § 8 odst. 1 pís. a)

 

90058 Matthews Andrew Julian 28.01.98 § 8 odst. 1 pís. h)

 

06103 Pavlík Roman, JUDr. PhDr. 09.01.98 § 8 odst. 1 pís. a)

 

05180 Petrmichl Václav, JUDr. 31.12.97 § 8 odst. 1 pís. h)

 

07173 Richter Richard, JUDr. 31.12.97 § 8 odst. 1 pís. h)

 

01819 Schindler Alexander, JUDr. 31.12.97 § 8 odst. 1 pís. h)

 

07453 Schýbal Miroslav, JUDr. 01.01.98 § 8 odst. 1 pís. a)

 

07485 Skácel Jan, doc. JUDr., CSc. 31.12.97 § 8 odst. 1 pís. h)

 

01245 Staněk Zdeněk, JUDr. 31.12.97 § 8 odst. 1 pís. h)

 

07818 Šmerda Stanislav, JUDr. 01.01.98 § 8 odst. 1 pís. a)

 

01410 Štís Čestmír, JUDr. 31.12.97 § 8 odst. 1 pís. h)

 

03604 Tatár Milan, JUDr. 31.12.97 § 8 odst. 1 pís. h)

 

00706 Vacek Ladislav, JUDr. 09.02.98 § 8 odst. 1 pís. a)

 

00716 Vaněk Miloš, JUDr. 01.01.98 § 8 odst. 1 pís. h)

 

03656 Vykydal Vladimír, JUDr. 31.12.97 § 8 odst. 1 pís. h)

 

07598 Zásměta Vlastimil, JUDr. 14.01.98 § 8 odst. 1 pís. e)

 

 

 

c) Pozastavení výkonu advokacie

 

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona č. 85/1996 Sb.

 

00805 Baudišová Václava, JUDr. 010198 § 9 odst. 1 pís. a)

 

00051 Brendelová Romana, JUDr. 010198 § 9 odst. 1 pís. a)

 

08195 Březina Josef, JUDr. 010198 § 9 odst. 1 pís. a)

 

03393 Bureš František, JUDr. Ing. 010198 § 9 odst. 1 pís. a)

 

04449 Dolejš Petr, Mgr. 150298 § 9 odst. 1 pís. a)

 

04532 Dolejšová Jitka, JUDr. 100398 § 9 odst. 1 pís. a)

 

07654 Dudová Jana, JUDr. 010298 § 9 odst. 1 pís. a)

 

07271 Dvořák Alois, JUDr. 010198 § 9 odst. 1 pís. a)

 

08490 Holub Josef, JUDr. 010198 § 9 odst. 1 pís. a)

 

04213 Chmelařová Jitka, Mgr. 311297 § 9 odst. 1 pís. a)

 

06527 Janků Radim, JUDr. 030298 § 9 odst. 1 pís. a)

 

07605 Ježek Jiří, doc. JUDr., CSc. 311297 § 9 odst. 1 pís. a)

 

00255 Kalfus Jan, JUDr. 010198 § 9 odst. 1 pís. a)

 

06316 Klimešová Eva, JUDr. 010198 § 9 odst. 1 pís. a)

 

05837 Krása Václav, JUDr. 010198 § 9 odst. 1 pís. a)

 

07811 Krnoš Vlastimil, JUDr. 311297 § 9 odst. 1 pís. a)

 

07827 Kroo Michael, Mgr. 010198 § 9 odst. 1 pís. a)

 

01523 Kršková Božena, JUDr. 010198 § 9 odst. 1 pís. a)

 

04459 Kubištová Martina, Mgr. 010198 § 9 odst. 1 pís. a)

 

01026 Kučera Eduard, prof. JUDr., DrSc. 311297 § 9 odst. 1 pís. a)

 

08531 Kudelová Katarína, JUDr. 010198 § 9 odst. 1 pís. a)

 

07075 Kulawiec Bronislav, JUDr. 311297 § 9 odst. 1 pís. a)

 

90058 Matthews Andrew Julian 311297 § 9 odst. 1 pís. a)

 

07747 Mervartová Jana, JUDr. 010198 § 9 odst. 1 pís. a)

 

01953 Panáková Soňa, JUDr. 010398 § 9 odst. 1 pís. a)

 

05938 Růžička Zdeněk, JUDr. 010198 § 9 odst. 1 pís. a)

 

05237 Skácelík Miroslav, JUDr. 010198 § 9 odst. 1 pís. a)

 

08159 Šebestíková Naděžda, JUDr. 010198 § 9 odst. 1 pís. a)

 

07853 Tomášová Markéta, Mgr. 010198 § 9 odst. 1 pís. c)

 

02569 Zelenková Ivana, JUDr. 010198 § 9 odst. 1 pís. a)

 

 

 

d) Zrušení pozastavení výkonu advokacie

 

Reg. č. Příjmení a jméno Dne Ustanovení zákona

 

08299 Antlová Anna, JUDr. 01.01.98 § 9 odst. 1 pís. 2) zákona č. 209/1990 Sb.

 

08598 Balašová Jindřiška, JUDr. 01.01.98 § 9 odst. 1 pís. a) zákona č. 209/1990 Sb.

 

07864 Bartošová Milada, JUDr. 31.12.97 § 9 odst. 1 pís. a) zákona č. 85/1996 Sb.

 

08360 Bošek František, JUDr. 16.02.98 § 9 odst. 1 pís. a) zákona č. 209/1990 Sb.

 

01077 Brož Jaroslav, Mgr. 01.01.98 § 7 odst. 1 pís. a) zákona č. 128/1990 Sb.

 

02288 Horáková Irena, JUDr. 01.03.98 § 7 odst. 1 pís. a) zákona č. 128/1990 Sb.

 

06552 Hynštová Monika, JUDr. 01.02.98 § 9 odst. 2 pís. a) zákona č. 85/1996 Sb.

 

03103 Jantač Petr, JUDr. 31.12.97 § 9 odst. 1 pís. a) zákona č. 85/1996 Sb.

 

00342 Kubíček Ladislav, JUDr. 01.01.98 § 9 odst. 1 pís. c) zákona č. 85/1996 Sb.

 

90058 Matthews Andrew Julian 28.01.98 § 9 odst. 1 pís. a) zákona č. 85/1996 Sb.

 

08498 Mikulová Ivana, JUDr. 01.03.98 § 9 odst. 1 pís. a) zákona č. 85/1996 Sb.

 

03678 Nebřenský Jan, JUDr. 01.01.98 § 7 odst. 1 pís. a) zákona č. 128/1990 Sb.

 

05604 Orlet Gejza, JUDr. 01.01.98 § 9 odst. 1 pís. a) zákona č. 85/1996 Sb.

 

08573 Palas Jaroslav, JUDr. 31.12.97 § 9 odst. 1 pís. c) zákona č. 85/1996 Sb.

 

06050 Pupík Zdeněk, JUDr. 01.01.98 § 9 odst. 1 pís. a) zákona č. 209/1990 Sb.

 

00986 Raja Alois, JUDr. 06.01.98 § 9 odst. 1 pís. a) zákona č. 85/1996 Sb.

 

01929 Šaroch Jaroslav, JUDr. 01.03.98 § 7 odst. 1 pís. a) zákona č. 128/1990 Sb.

 

08217 Šibor Stanislav, JUDr. 31.12.97 § 9 odst. 1 pís. a) zákona č. 85/1996 Sb.

 

07025 Šlárová Hana, JUDr. 31.12.97 § 9 odst. 1 pís. a) zákona č. 209/1990 Sb.

 

03604 Tatár Milan, JUDr. 31.12.97 § 7 odst. 1 pís. a) zákona č. 128/1990 Sb.

 

08468 Tauber Jiří, JUDr. Ing. 01.03.98 § 9 odst. 1 pís. a) zákona č. 85/1996 Sb.

 

07598 Zásměta Vlastimil, JUDr. 14.01.98 § 9 odst. 2 pís. a) zákona č. 209/1990 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

Zápisy v seznamu advokátních koncipientů od 23. prosince 1997 do 10. března 1998

 

a) Zápis do seznamu advokátních koncipientů

 

Reg. č. Advokátní koncipient Dne Zaměstnán u Sídlo

 

K10402 Babka František, Mgr. 01.02.98 Kocián Alexandr, JUDr. Praha 1, Jindřišská 34

 

K10404 Babková Lucie, Mgr. 01.02.98 Zeman Jiří, JUDr. Praha 1, Mezibranská 19

 

K10347 Baladová Martina, Mgr. 01.01.98 Smetka Pavel, JUDr. Veselí nad Moravou, Masarykova 1031

 

K10367 Bruna Michal, Mgr. 01.02.98 Macák Petr, Mgr. Praha 4-Braník, Vlnitá 64

 

K10353 Budirský Miloslav, JUDr. 10.01.98 Kubalová Alena, JUDr. Ostrava, Matiční 20

 

K10341 Buřič Vladimír, JUDr. Ing. 02.01.98 Kuna Luboš, JUDr. Praha 10, Kozácká 4

 

K10342 Cinková Gabriela, Mgr. 02.01.98 Špinar Michal, JUDr. Praha 1, Opatovická 2

 

K10413 Čepelka Zdeněk, Mgr. 02.03.98 Wildt Petr, Mgr. Hradec Králové, Ulrichovo nám. 762

 

K10416 Černík Ivo, Mgr. 02.03.98 Vyhnánek Leoš, JUDr. Olomouc, Krapkova 34

 

K10403 Černý Ladislav, Mgr. 02.02.98 Duda Pavel, JUDr. Brno, Jánská 2

 

K10377 Čížek Petr, Mgr. 01.01.98 Pauker Ladislav, JUDr. Praha 1, Rybná 1

 

K10364 Dienstbier Jiří, Mgr. 01.01.98 Bartošík Mojmír, JUDr. Praha 3, Přemyslovská 28

 

K10348 Dlabolová Kateřina, Mgr. 02.01.98 Pokorný Radek, Mgr. Praha 1, Krocínova 1

 

K10398 Doubek Dušan, Mgr. 03.02.98 Vokůrka František, JUDr. Praha 6, Čkalova 26

 

K10409 Dvořák Tomáš, Mgr. 26.01.98 Fojtíková Pavlína, Mgr. Praha 4, Na Pankráci 11

 

K10407 Endlicher Pavel, Mgr. 01.02.98 Neubert Karel, Mgr. Třebíč, Hálkova 4

 

K10365 Frank Martin, Mgr. 05.01.98 Wesselsová Alena, Mgr. Brno, Jana Uhra 13

 

K10382 Fraňková Martina, Mgr. 01.02.98 Macák Petr, Mgr. Praha 4-Braník, Vlnitá 64

 

K10337 Freund Marek, Mgr. 01.01.98 Juřena Ivan, JUDr. Zlín, Paseky 5191

 

K10370 Friedlová Dagmar, JUDr. 01.01.98 Stečínský Karel, JUDr. Praha 4, Ohradní 1352

 

K10363 Gütlová Daniela, Mgr. 01.01.98 Sommer Josef, JUDr. Praha 2, U Kanálky 3

 

K10415 Hadrbolec Zbyněk, Mgr. 01.03.98 Scholzová Renata, JUDr. Praha 1, V jámě 12

 

K10327 Hájková Gabriela, Mgr. 01.01.98 Jelínek Milan, JUDr. Hradec Králové, Mostecká 290

 

K10398 Herrmannová Naďa, Mgr. 02.02.98 Houška Miroslav, Mgr. Praha 4, Sinkulova 83

 

K10357 Horáková Barbara, Mgr. 01.01.98 Burns Schwartz, v.o.s. Praha 1, Senovážné nám. 3

 

K10400 Hořejš Jan, Mgr. 01.02.98 Paroulek Jan, JUDr. Blansko, Čelakovského 6

 

K10392 Hrádelová Eva, Mgr. 02.02.98 Paroulek Jan, JUDr. Blansko, Čelakovského 6

 

K10344 Chodurová Lenka, Mgr. 01.01.98 Sikora Vladislav, JUDr. Třinec, 1. máje 500

 

K10417 Chytilová Miroslava, Mgr. 02.03.98 Dědek Ivo, JUDr. Zlín, Zarámí 92

 

K10396 Jenšík Petr, Mgr. 02.02.98 Kozelka Vladimír, JUDr. Praha 1, Školská 28

 

K10379 Jilg Radek, Mgr. 01.02.98 Maleček Richard, JUDr. Praha 1, Jungmannovo nám. 21

 

K10372 Jirešová Šárka, Mgr. 01.02.98 Špirochová Zlata, JUDr. Praha 2, Záhřebská 13

 

K10406 Kabrhelová Klára, Mgr. 01.02.98 Advokátní kancelář PRECIS Jablonec n. Nisou, Lučanská 5

 

K10383 Kadlec Michal, Mgr. 02.02.98 Vácha Přemysl, JUDr. Praha 2, Rumunská 29

 

K10387 Kolář Martin, Mgr. 01.01.98 Tomášek Narcis Děčín I., Masarykovo nám. 2/2

 

K10356 Kolínský Pavel, JUDr. 02.01.98 Landa Jiří, JUDr. Česká Lípa, Jiráskova 614

 

K10418 Kopecká Ivona, Mgr. 02.03.98 Trojan Karel, JUDr. Praha 8, Na Žertvách 27

 

K10412 Kopeček Jiří, Mgr. 01.03.98 Strnad Pavel, JUDr. Zlín, nám. Práce 2512

 

K10390 Koudelka Michal, Mgr. 15.01.98 Vyhnánek Leoš, JUDr. Olomouc, Krapkova 34

 

K10395 Krofta Jan, Mgr. 16.02.98 Maleček Richard, JUDr. Praha 1, Jungmannovo nám. 21

 

K10339 Krumniklová Marie, Mgr. 02.01.98 Vostárek Ladislav, JUDr. Praha 6, Mickiewiczova 17

 

K10343 Křečková Lucie, Mgr. 02.01.98 Špinar Michal, JUDr. Praha 1, Opatovická 2

 

K10410 Křemečková Sabina, Mgr. 01.03.98 Poledna Radko, JUDr. Sokolov, K. H. Borovského 63

 

K10376 Kuchař Petr, Mgr. 12.01.98 Fojtíková Pavlína, Mgr. Praha 4, Na Pankráci 11

 

K10362 Kyncl Marek, Mgr. 15.01.98 Šafárik František, JUDr. Praha 4-Háje, Štichova 593/16

 

K10361 Kynclová Jitka, Mgr. 15.01.98 Šafárik František, JUDr. Praha 4-Háje, Štichova 593/16

 

K10388 Langerová Jana, Mgr. 01.01.98 Holec Pavel, JUDr. Praha 6, Sibiřské nám. 6

 

K10369 Liška Štěpán, Mgr. 01.02.98 Havlík Karel, JUDr. Praha 4, Zálesí 56

 

K10391 Mach Vladimír, JUDr. 01.03.98 Lavický Vladko, JUDr. Uherské Hradiště, Všehrdova 525

 

K10411 Macháčková Irena, Mgr. 01.03.98 Sommer Josef, JUDr. Praha 2, U Kanálky 3

 

K10351 Marek Michal, Mgr. 05.01.98 Pavlů Ladislav, Mgr. Praha 1, Hradební 3

 

K10358 Mikulová Halka, Mgr. 06.01.98 Dvořáček Jan, JUDr. Benešov, Tyršova 177

 

K10380 Milotová Miloslava, Mgr. 02.02.98 Dunovská Barbora, JUDr. Praha 1, Na příkopě 27

 

K10386 Neničková Radka, Mgr. 01.02.98 Navrátilová Sáša, JUDr. Brno, Radnická 1

 

K10394 Obenrauch David, Mgr. 01.01.98 Rezek Michal, JUDr. Brno, Tomáškova 19

 

K10397 Olšiak Jan, Mgr. 16.02.98 Skoupý Jaroslav, JUDr. Rakovník, Havlíčkova 584

 

K10360 Pálinkás Zoltán, Mgr. 05.01.98 Nesrovnal Ivo, JUDr. Praha 2, Jugoslávská 29

 

K10414 Pásková Jitka, JUDr. 01.03.98 Valdhansová Růžena, JUDr. Brno, Kotlářská 25

 

K10366 Pechar Antonín, Mgr. 19.01.98 Mikš Jan, JUDr. Praha 2, Na Slupi 15

 

K10349 Pinta Martin, Mgr. Ing. 01.01.98 Škréta ml. Vladimír, JUDr. Liberec 1, Tovaryšský vrch 1358/3

 

K10373 Plewa Jiří, Mgr. 01.02.98 Bělohlávek Alexander, Doc. Mgr. Praha 7, Havanská 20

 

K10408 Podešva Jan, JUDr. 01.02.98 Hanuš Jaromír, JUDr. Ostrava, Velká 19

 

K10374 Rodenová Vlasta, JUDr. 01.01.98 Souček Jan, JUDr. Praha 1, U Prašné brány 3

 

K10350 Saicová Kateřina, Mgr. 05.01.98 Fuchsová Michaela, Mgr. Praha 1, Petrská 12

 

K10355 Sedláčková Olga, Mgr. 05.01.98 Fiala Karel, JUDr. Praha 1, Vodičkova 30

 

K10405 Simet Jaroslav, Mgr. 16.02.98 Krondl Václav, JUDr. Karlovy Vary, Dr. D. Bechera 19

 

K10384 Smil Jaroslav, Mgr. 02.03.98 Klůs Karel, JUDr. Plzeň, nám. T. G. Masaryka 25

 

K10378 Steinhauser Miroslav, JUDr. 12.01.98 Kolacia Pavel, JUDr. Znojmo, nám. Republiky 19

 

K10385 Ševčík Oldřich, Mgr. 01.02.98 Vaňkovský Zdeněk, JUDr. Brno, Štefánikova 7

 

K10354 Šimek Jiří, Mgr. 12.01.98 Soukup Miroslav, JUDr. Praha 9, Na Harfě 7

 

K10346 Špirk Viktor, Mgr. 01.01.98 Faltin Štěpán, JUDr. Praha 2, Štěpánská 15

 

K10371 Tichý Antonín, Mgr. 02.02.98 Kaiserová Zdeňka, JUDr. Příbram, Příbram II/130

 

K10340 Tögel Vladimír, JUDr. 01.01.98 Trunda Luděk, JUDr. Praha 4, Bardounova 2140/2

 

K10393 Valenta Libor, Mgr. 05.01.98 Rott Ivan, JUDr. Ing. Brno, Hlinky 110

 

K10399 Vaníčková Vítězslava, Mgr. 05.01.98 Tutterová Jitka, JUDr. Praha 2, Benátská 5

 

K10368 Velázquevá Barbora, Mgr. 26.01.98 Francová Marie, JUDr. Praha 7, Kostelní 22

 

K10336 Vítková Jitka, Mgr. 01.01.98 Zunt Vlastislav, JUDr. České Budějovice, Mánesova 3/11

 

K10359 Vondráková Renáta, Mgr. 01.01.98 Ostrejšová Alena, JUDr. Jihlava, Havlíčkova 44

 

K10345 Vymazal Tomáš, Mgr. 01.01.98 Brož Jan, JUDr. Praha 2, Sokolská 60

 

10381 Zbořil Jiří, Mgr. 15.01.98 Vyhnánek Leoš, JUDr. Olomouc, Krapkova 34

 

 

 

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů

 

Reg. č. Advokátní koncipient Dne

 

K9083 Aschenbrenner Martin, Mgr. 29.01.98

 

K9076 Barthelemy Eliška, Mgr. 31.12.97

 

K9008 Batková Alena, Mgr. 31.12.97

 

K894 Blažková Alena, Mgr. 31.12.97

 

K9799 Borecký Petr, Mgr. 01.01.98

 

K140 Bouček František, Mgr. 01.02.98

 

K875 Cigánková Dana, Mgr. 31.01.98

 

K138 Čaněk Martin, Mgr. 01.01.98

 

K919 Dejl Pavel, Mgr. 31.12.97

 

K9263 Dejlová Hana, Mgr. 31.12.97

 

K223 Deneš Roman, Mgr. 28.02.98

 

K171 Dolejš Petr, Mgr. 31.12.97

 

K209 Dřevínek Karel, Mgr. 31.01.98

 

K718 Duchoňová Eva, Mgr. 28.01.98

 

K785 Dušková Lucie, Mgr. 31.12.97

 

K9238 Dvořák Jaroslav, Mgr. 31.12.97

 

K928 Ekl Pavel, Mgr. 01.01.98

 

K618 Esterková Yvona, JUDr. 28.01.98

 

K945 Fialová Zdeňka, Mgr. 31.12.97

 

K219 Ficner Tomáš, Mgr. 01.01.98

 

K961 Friedelová Zdeňka, JUDr. 31.12.97

 

K521 Fučíková Jana, JUDr. 01.02.98

 

K9733 Gartšík Tomáš, Mgr. 01.02.98

 

K160 Haklová Andrea, Mgr. 31.12.97

 

K943 Hanáček Arnošt, JUDr. 31.12.97

 

K979 Hanus Roman, Mgr. 31.12.97

 

K9427 Henyš Jaromír, Mgr. 31.12.97

 

K9054 Holý Petr, Mgr. 31.01.98

 

K9055 Homola Jaroslav, Mgr. 31.12.97

 

K990 Honek Martin, Mgr. 31.12.97

 

K918 Hostinský Jaroslav, Mgr. Ing. 31.12.97

 

K873 Hrodek Martin, Mgr. 01.01.98

 

K9032 Hrouzek Zdeněk, Mgr. 31.12.97

 

K953 Hrstková Jana, Mgr. 31.12.97

 

K872 Ipserová Monika, Mgr. 01.01.98

 

K9573 Janovská Jana, Mgr. 31.12.97

 

K972 Janůvová Irena, Mgr. 01.01.98

 

K10330 Jarochová Martina, Mgr. 01.02.98

 

K9522 Ježková Gabriela, Mgr. 31.01.98

 

K9309 Kastl Vít, Mgr. 01.02.98

 

K904 Keller Radek, Mgr. 31.12.97

 

K10058 Kršlágerová Michaela, Mgr. 01.01.98

 

K9138 Kesslerová Jana, Mgr. 31.12.97

 

K129 Kostrhun Pavel, Mgr. Ing. 01.01.98

 

K9057 Košina Kamil, Mgr. 31.12.97

 

K662 Körberová Hana, Mgr. 31.12.97

 

K882 Krišová Romana, Mgr. 31.12.97

 

K9935 Krmela Josef, Mgr. 15.01.98

 

K906 Krpejš Pavel, Mgr. 01.01.98

 

K20 Kruliš Petr, JUDr. 23.02.98

 

K981 Kůrová Miroslava, Mgr. 31.12.97

 

K9319 Labuda Robert, Mgr. 01.01.98

 

K9719 Lemberka Jiří, Mgr. 01.02.98

 

K927 Luftmanová Karin, Mgr. 31.12.97

 

K988 Lukičová Věra, Mgr. 29.01.98

 

K9020 Macková Radka, Mgr. 31.12.97

 

K759 Marek Pavel, Mgr. 31.12.97

 

K9069 Matěj Lubomír, Mgr. 01.01.98

 

K123 Maudrová Pavla, Mgr. 01.01.98

 

K975 Mihalik Vendelín, Mgr. 31.12.97

 

K9003 Mikysek Petr, Mgr. 31.12.97

 

K33 Mitáčková Lenka, Mgr. 31.12.97

 

K902 Mlejnský Jaromír, Mgr. 01.01.98

 

K905 Nespala Marek, Mgr. 01.01.98

 

K995 Nováček Karel, Mgr. 01.01.98

 

K9866 Novák Pavel, Mgr. 01.01.98

 

K989 Novotný Radim, Mgr. 01.01.98

 

K977 Novotný Vojtěch, Mgr. 31.12.97

 

K10177 Ondová Andrea, Mgr. 15.01.98

 

K9094 Ondrušková Ivana, JUDr. 01.02.98

 

K891 Otrubová Iva, Mgr. 31.12.97

 

K133 Pajer Karel, JUDr. 29.01.98

 

K971 Partík Milan, Mgr. 01.01.98

 

K994 Pecha Richard, Mgr. 01.01.98

 

K9010 Pechtorová Zuzana, JUDr. 31.12.97

 

K878 Pernicová Vendulka, Mgr. 31.12.97

 

K768 Pivovarčík Milan, JUDr. 28.01.98

 

K992 Plavinová Lenka, JUDr. 31.12.97

 

K9357 Pochmanová Jitka, Mgr. 01.01.98

 

K720 Pokorný Radek, Mgr. 23.02.98

 

K471 Polák Milan, Mgr. 23.02.98

 

K9109 Pospíšilová Petra, Mgr. 31.12.97

 

K10352 Prantnerová Patricie, Mgr. 31.01.98

 

K196 Preininger Miloslav, Mgr. 06.01.98

 

K795 Procházka Jan, Mgr. 31.12.97

 

K9159 Prokeš Libor, Mgr. 31.12.97

 

K9426 Rašovský Tomáš, Mgr. 31.12.97

 

K897 Rájecká Markéta, Mgr. 31.12.97

 

K978 Rezková Markéta, Mgr. 31.12.97

 

K9014 Říhová Pavlína, Mgr. 31.12.97

 

K967 Sekanina Čestmír, Mgr. 31.12.97

 

K965 Skřipský Jan, Mgr. 31.12.97

 

K9377 Slach Petr, Mgr. 31.12.97

 

K889 Strupek David, Mgr. 31.12.97

 

K9420 Svobodová Alena, JUDr. 01.01.98

 

K955 Šelder Jan, Mgr. 31.12.97

 

K9809 Škardová Lucie, Mgr. 01.02.98

 

K991 Štencl Marek, Mgr. 31.12.97

 

K982 Tichovský Ivo, Mgr. 31.12.97

 

K886 Tomek Pavel, Mgr. 01.01.98

 

K935 Toušová Jana, Mgr. 01.01.98

 

K9247 Urbanová Daniela, Mgr. 31.12.97

 

K9084 Urbanová Lenka, Mgr. 31.12.97

 

K908 Vaňková Petra, JUDr. 31.12.97

 

K9039 Vesková Šárka, JUDr. 01.01.98

 

K227 Vojta Roman, Mgr. 01.01.98

 

K9120 Wetzlerová Monika, Mgr. 01.01.98

 

K9019 Zachar Vojtěch, Mgr., Ing. 31.12.97

 

K840 Zápotočný Petr, Mgr. 31.12.97

 

K777 Zelenková Jitka, Mgr. 01.01.98

 

K10048 Zeman Petr, Mgr. 28.02.98

 

K898 Zemene Drahomíra, Mgr. 31.12.97