English

Významné akce s mezinárodním prvkem

Odbor MEZ pořádá též mnoho akcí s mezinárodním prvkem přímo v České republice. Mezi nejdůležitější mezinárodní konference a vzdělávací akce, které Odbor MEZ v uplynulém období buď přímo samostatně organizovala, či spolupořádala, patří:

 

Výroční kongres AIJA 2014: Každoroční nejvýznamnější akcí AIJA je výroční kongres, který se uskutečnil v Praze ve dnech 26. do 30. srpna 2014.  Kongresu se zúčastnilo cca 600 advokátů z celého světa. Program zahrnoval mnoho seminářů, workshopů a pracovních jednání zaměřených na témata, kterými se AIJA dlouhodobě zabývá, např. mezinárodní arbitráž, insolvenční právo a nemovitosti, pracovní právo, distribuční právo a doprava, imigrace, fúze a akvizice, daňové právo a mnoho dalších.

 

Setkání prezidentů komor střední a východní Evropy 2014: ČAK organizovala v roce 2014 každoroční setkání prezidentů advokátních komor střední a východní Evropy. Předmětem diskuse byla tato aktuální témata: „Poskytování právních služeb jinými osobami než advokáty; regulace v jednotlivých členských státech, problematika náhrad nákladů řízení, státní zásahy do advokátní mlčenlivosti včetně domovních prohlídek a elektronizace advokacie.“

 

ESLP konference 2014: V prostorách Senátu Parlamentu ČR proběhla v roce 2014 úspěšná konference se sedmi soudci Evropského soudu pro lidská práva na téma „Implementace judikatury ESLP do národních systémů, porovnání a zkušenosti“. Konference, kterou organizovala ČAK se zúčastnilo přes 100 účastníků z celé ČR.

 

IBA Bar Leaders Conference 2015: Ve spolupráci s ČAK proběhla v Praze 10. výroční mezinárodní konference vedoucích představitelů advokátních komor (10th Annual IBA Bar Leaders´ Conference) na téma „Kontroverze, kredibilita a krize: každodenní chléb advokátní komory?“. Na tuto konferenci pak navazovaly tzv. IBA Mid Year Meetings, série zasedání jednotlivých výborů IBA. Této akce se zúčastnilo celkem přes 350 zahraničních delegátů. Jedno ze zasedání bylo určeno i pro výkonné činitele advokátních komor a proběhlo formou kulatého stolu, kde bylo přítomno na 25 představitelů národních advokátních komor, převážně tajemníků či vedoucích mezinárodních odborů, a to např. i z Kanady, Japonska či Austrálie.

 

Česko-německo-slovenské advokátní fórum 2016: Organizace Fóra se po čtyřech letech opět ujala ČAK. Fórum se konalo v Plzni a se svými 80 účastníky se zařadilo k historicky nejvíce navštíveným. Nejedná se však o jediné prvenství tohoto setkání, neboť zcela poprvé se konal v rámci Fóra i tzv. profesní speed-dating a na programu byl poprvé i fakultativní minikurz česko-slovensko-německé právnické terminologie pro začátečníky.  Tématem tradiční celodenní odborné konference byla problematika přeshraniční spolupráce mezi advokáty.

 

Mezinárodní Konference ECBA 2017: Jarní konference Evropské trestní advokátní komory (ECBA) se tentokrát konala ve dnech 21. – 22. dubna 2017 v Praze, ve spolupráci s ČAK. Jako téma konference byla zvolena problematika „Důvěrnost komunikace mezi advokátem a jeho klientem v trestních věcech a ochrana osobních údajů klienta“. Konference se zúčastnilo okolo 100 advokátů z více jak 20 evropských i mimoevropských zemích, specializujících se na trestní právo. Konferenci předcházelo celodenní jednání výkonného výboru ECBA na ČAK a praktický workshop, který byl zaměřen zlepšení dovedností advokátů v rámci přípravné fáze trestního řízení.

 

Plenární zasedání CCBE 2018: Je zvykem, že se vždy jedno z Plenárních zasedání koná v zemi aktuálního prezidenta CCBE a toto zasedání bývá nejvýznamnější událostí CCBE s tím, že organizace (včetně doprovodných akcí) se ujímá místní advokátní komora. Letošní rok tak s ohledem na prezidentství JUDr. Mokrého připadl na Českou republiku. ČAK plně podpořila uskutečnění této třídenní akce ve dnech 16. - 18. května 2018 v Praze a veškeré organizace se ujal Odbor MEZ. 

 

Setkání zahraničních advokátů 2019: Dne 28. května 2019 se na půdě ČAK uskutečnilo historicky první setkání zahraničních advokátů registrovaných v seznamu ČAK, jenž bylo výsledkem společné iniciativy odboru mezinárodních vztahů a odboru výchovy a vzdělávání ČAK. Setkání se zúčastnily více než čtyři desítky advokátů, převážně ze zemí EU, konkrétně z Německa, Francie, Rakouska, Velké Británie, Řecka, Polska, Itálie, Slovenska, ale i mimo EU, z USA, Ruska a Ukrajiny.

 

Mezinárodní konference s Kalifornskou asociací advokátů 2019: ČAK zorganizovala ve spolupráci s Kalifornskou asociací advokátů exkluzivní třídenní konferenci v Praze ve dnech 17. - 19. října 2019. Akce se zúčastnilo více než 50 amerických a českých advokátů a jejím završením byl slavnostní podpis memoranda o spolupráci mezi Českou advokátní komorou a Kalifornskou asociací advokátů. Pracovní část konference proběhla 18. října v paláci Dunaj a byla rozdělena do několika panelů, které byly věnovány srovnání různých právních otázek v obou zemích. Součástí konference byl rovněž bohatý doprovodný program zahrnující historickou prohlídku Právnické fakulty Univerzity Karlovy, návštěvu Vrchního soudu v Praze, advokátní kanceláře, architektonickou komentovanou prohlídku Prahy, projížďku lodí a společné večeře.

 

Seminář s ERA 2020: ČAK uspořádala ve spolupráci s Akademií evropského práva v Praze ve dnech 9. a 10. března 2020 seminář na téma „Kybernetické forenzní šetření v soudních řízeních“. Zúčastnilo se jej přes 40 účastníků z 10 různých zemí EU.