English

Výzva advokátům k navrhování kandidátů do představenstva, kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise pro volby na 8. sněmu ČAK v roce 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

představenstvo České advokátní komory (dále jen „představenstvo“) rozhodlo 8. února 2021 o svolání 8. sněmu České advokátní komory. Sněm se uskuteční dne 22. října 2021, popřípadě v náhradním termínu 17. prosince 2021, nebude-li možné řádný termín dodržet v důsledku omezení stanovených usnesením vlády nebo mimořádným opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví anebo v důsledku jiné obdobné skutečnosti.

 

Podle ustanovení čl. 5 stálého volebního řádu sněmu České advokátní komory sestavuje představenstvo kandidátní listiny pro volbu členů a náhradníků představenstva, členů kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise. Představenstvo proto tímto vyzývá advokáty k předkládání návrhů kandidátů do představenstva, kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise České advokátní komory (dále též jen Komora), a to v souladu s následujícími pravidly, která vyplývají ze stálého volebního řádu sněmu České advokátní komory:

 

1) Kandidovat může každý advokát, který nemá pozastaven výkon advokacie. Advokát může kandidovat osobně, na návrh některého orgánu Komory, na návrh jiného advokáta nebo skupiny advokátů. Advokát může kandidovat pouze do jednoho orgánu Komory.

 

2) Návrh kandidatury musí obsahovat:

 

        a) jméno a příjmení, sídlo a evidenční číslo kandidáta,

 

        b) označení, do kterého orgánu Komory kandidát kandiduje nebo je za kandidáta navrhován,

 

        c) jméno a příjmení, sídlo a evidenční číslo advokáta nebo advokátů, kteří návrh kandidatury

           podávají nebo kteří návrh kandidatury osobně kandidujícího advokáta podporují,

           anebo označení orgánu Komory, který návrh činí,

 

        d) prohlášení advokáta, který nekandiduje osobně, že byl s návrhem seznámen a že pro případ

            svého zvolení souhlasí s výkonem funkce v příslušném orgánu Komory.

 

3) Osobní kandidatura advokáta nebo prohlášení advokáta, který nekandiduje osobně, musí být opatřeny jeho úředně ověřeným podpisem; pokud jsou zasílány v elektronické podobě, musí být buď doručeny prostřednictvím datové schránky, nebo podepsány uznávaným elektronickým podpisem advokáta.

 

4) Představenstvo je povinno zařadit na kandidátní listinu každého advokáta, jehož kandidaturu podpoří nebo kterého navrhne alespoň dalších padesát advokátů nebo usazených evropských advokátů; splnění této podmínky se prokazuje předložením podpisové listiny, která musí obsahovat jméno, příjmení, sídlo a evidenční číslo všech advokátů, kteří kandidáta navrhují nebo podporují, a jejich podpisy. Podpisová listina musí být přiložena ke kandidatuře advokáta.

 

5) Návrh kandidatury musí být doručen do sídla České advokátní komory do 7. června 2021, a to buď v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky, nebo elektronicky podepsaný uznávaným elektronickým podpisem advokáta.

 

6) Při předložení návrhů je třeba dbát na to, aby v den volby, tj. v den konání sněmu, nebránila zvolení kandidáta skutečnost, že má pozastaven výkon advokacie – viz § 9a odst. 1 písm. d) zákona o advokacii nebo byl ze seznamu advokátů vyškrtnut; pokud by tomu tak bylo, volba by nebyla platná.

 

Za představenstvo České advokátní komory

 

JUDr. Vladimír Jirousek, v. r.

 

předseda

 

České advokátní komory