English

Výzva advokátům ke kandidatuře do orgánů České advokátní komory

Výzva advokátům k navrhování kandidátů do

představenstva, kontrolní rady a kárné komise

pro volby na 5. sněmu České advokátní komory v roce 2009

 

 

 Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dne 16. října letošního roku se bude v Praze konat 5. sněm České advokátní komory, který je podle zákona o advokacii příslušný zvolit představenstvo, kontrolní radu a kárnou komisi Komory na další volební období.

Podle prozatímního volebního řádu České advokátní komory, schváleného 3. sněmem České advokátní komory, v platném znění (dále jen „volební řád“), jsou oprávněni navrhovat kandidáty do představenstva, kontrolní rady a kárné komise na nové volební období advokáti a orgány Komory.

Představenstvo, které je podle ustanovení čl. 5 volebního řádu povinno sestavit příslušné kandidátní listiny, vyzývá advokáty k předložení návrhů kandidátů do představenstva, kontrolní rady a kárné komise Komory, o jejichž volbě bude rozhodovat 5. sněm Komory, a to v souladu s následujícími pravidly, která vyplývají z volebního řádu:

 

1) Představenstvo je povinno zařadit na kandidátní listinu každého advokáta, kterého navrhne dalších alespoň 50 advokátů, a to za podmínky, že návrh bude obsahovat:

   a) jméno, příjmení, sídlo a evidenční číslo kandidáta,

   b) označení, do kterého orgánu Komory je kandidát navrhován,

   c) jména, příjmení, sídla a evidenční čísla všech advokátů, kteří návrh činí,

   d) prohlášení kandidáta, že byl s návrhem seznámen a že pro případ svého zvolení souhlasí s výkonem funkce v příslušném orgánu Komory. Toto prohlášení musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem kandidáta.

 

2) Návrh musí být kanceláři Komory doručen nejpozději do 31. května 2009.

 

3) Při předložení návrhů je třeba dbát na to, aby v den volby, tj. v den konání 5. sněmu Komory, nebránila zvolení kandidáta skutečnost, že kandidát má pozastaven výkon advokacie /§ 9a odst. 1 písm. d) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů/; pokud by tomu tak bylo, volba by nebyla platná.

 

 

 

Za představenstvo České advokátní komory

 

JUDr. Vladimír Jirousek v. r.

předseda

České advokátní komory