Vzdělávání

Vítejte ve vzdělávacím portálu ČAK

Odbor výchovy a vzdělávání v Praze a pobočka ČAK v Brně zajišťuje organizaci advokátních zkoušek a pořádání výchovných a vzdělávacích akcí pro advokátní koncipienty a advokáty. 

 

Odbor výchovy a vzdělávání v Praze dále organizuje uznávací zkoušky, zkoušky způsobilosti a mediační zkoušky. 

 

V rámci agendy vzdělávání jsou administrovány projekty „Další vzdělávání advokátů“, „Advokáti do škol“, „Advokáti do dětských domovů“ a „Právní praxe v advokátních kancelářích“. 

 

Bližší informace k jednotlivým agendám naleznete v odkazech níže.

 

PRO ADVOKÁTY

 

Vzdělávací akce ČAK

 

Akce jiných subjektů

 

Vzdělávací akce se zahraničním prvkem a zahraniční stáže

 

Další vzdělávání advokátů

 

Dobrovolný projekt České advokátní komory zahájený 1. ledna 2019, kterým si advokáti mohou rozšířit vzdělání a zvýšit svou konkurenceschopnost na českém trhu.

 

Pravidla projektu dalšího vzdělávání advokátů naleznete zde.

 

Od ledna 2022, po uplynutí 3 let od data Vaší účasti na první vzdělávací akci po 1.1.2019, a po nasbírání 36 kreditů včetně 4 kreditů z oboru advokátního práva, profesní etiky nebo problematiky poskytování právních služeb, můžete požádat o vystavení osvědčení o absolvování projektu.

 

Interaktivní formulář žádosti o vystavení osvědčení

 

Účast na akcích pořádaných ČAK je evidována automaticky ve vnitřním systému, doklady o získání dalších kreditů (osvědčení o absolvování vzdělávacích akcí u externích vzdělavatelů a doklady o publikační a přednáškové činnosti) zašlete na e-mail: projekt.dva@cak.cz

 

Absolvent projektu „Další vzdělávání advokátů“ získá:
* reprezentativní osvědčení s platností tři roky odeslané buď na adresu sídla advokáta nebo předané při slavnostním aktu v sídle ČAK v Praze, popř. na pobočce ČAK v Brně
* od 1. 4. 2022 finanční zvýhodnění ve výši 20% (po dobu platnosti vydaného osvědčení) na vzdělávací akce pořádané odborem výchovy a vzdělávání v Praze a Pobočkou ČAK v Brně za předpokladu, že má uhrazeny všechny své splatné závazky vůči Komoře
* uvedení ve jmenném seznamu advokátů, kteří projekt úspěšně absolvovali (s jejich souhlasem uveřejněném na webových stránkách ČAK)

 

Vzor osvědčení o dalším vzdělávání

Nejčastěji kladené dotazy

 

Nabídka vzdělávacích akcí:

 

Kontaktní osoby pro další informace: 

Další vzdělávání advokátů organizačně zajišťuje odbor výchovy a vzdělávání ČAK a pobočka ČAK v Brně. Osvědčení o absolvování projektu počínaje lednem 2022 vystavuje pobočka ČAK v Brně - kontaktní osoba: Mgr. Lenka Danilišin, e-mail: danilisin@cak.cz, tel.: 513 030 115.

Máte další dotazy, na které jste nenašli odpovědi? Informace podá JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D. (kontakty ZDE).

Vzdělávejte se s námi!

 

Uznávací zkouška

 

Uznávací zkoušku skládají advokáti, kteří získali oprávnění k poskytování právních služeb mimo země EU či států Dohody. Úspěšný adept je následně oprávněn na území České republiky poskytovat právní služby jako zahraniční advokát pouze v oblasti mezinárodního práva a práva své domovské země.

 

Související dokumenty ke stažení:

Informace k žádosti o vykonání uznávací zkoušky

Čestné prohlášení zahraničního advokáta

Information Application for Permission to Conduct Recognition Examination

Application to attend the Recognition Examination

Foreign lawyer´s declaration of honour

Act on the legal profession-1-July-2022

Code of Conduct

Lawyers Tariff 

Termíny konání uznávacích zkoušek v roce 2023

Termíny konání uznávacích zkoušek v roce 2024

 

Zkouška způsobilosti

 

Zkoušku způsobilosti skládají advokáti, kteří jsou oprávněni poskytovat právní služby dle některého domovského státu Evropské unie či smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostou nebo Švýcarské konfederace. Úspěšným složením zkoušky jsou oprávněni poskytovat právní služby na území České republiky ve stejném rozsahu jako český advokát.

 

Související dokumenty ke stažení:

Informace k žádosti o vykonání zkoušky způsobilosti

Vzor žádosti o vykonání zkoušky způsobilosti

Termíny zkoušek způsobilosti v roce 2023

Termíny konání uznávacích zkoušek v roce 2024

 

Mediace

 

Mediace je forma mimosoudního řešení sporu za účasti 3. nezávislé osoby (mediátora), která podporuje komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohla dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody.

 

Výhody mediačního řízení:

Mediační řízení vedené takto vyškolenými a v rejstříku Ministerstva spravedlnosti zapsanými mediátory staví promlčecí a prekluzivní doby. Strany si zachovávají kontrolu nad řešením jejich konfliktu a nad dosažením výsledku. To vše v soukromí a za přísné mlčenlivosti mediátora. Ve srovnání se soudním řízením strany finančně značně ušetří, řešení sporu výrazně urychlí. Statistiky uvádějí až 70% úspěšnost uzavření dohody. Tuto dohodu lze schválit soudem či notářským zápisem s doložkou vykonatelnosti a získat tak vykonatelný právní titul. Zákon se vztahuje jak na vnitrostátní, tak na přeshraniční mediaci.

Pokud se strany nedohodnou, lze se obrátit na soud či arbitráž.

 

Článek o mediaci ZDE.

 

Pro další informace kontaktujte vedoucí sekce ADR JUDr. Martinu Doležalovou, e-mail: judr.dolezalova@email.cz.

 

Aktuální informace

Zkoušky mediátora

Absolventi zkoušek mediátora

E-manuál a předpisy související s mediací

IMI QAP

 

Advokáti do škol a do dětských domovů

 

Právní praxe

 

 

PRO KONCIPIENTY

 

Aktuální informace ke vzdělávání advokátních koncipientů

 

Semináře a školení 

Vítejte ve vzdělávacím portálu ČAK. Automatický přihlašovací systém Vám, advokátním koncipientům, umožňuje snadné přihlašování na školení a semináře, které pro Vás pořádáme ve školících prostorách v Praze a v Brně prezenčně či online (prostřednictví aplikace Cisco Webex).

 

Postup pro přihlášení se na školení či seminář

  1. Registraci provedete zadáním svého evidenčního čísla advokátního koncipienta. 
  2. Po jeho uvedení se v zadávací masce předvyplní Vaše základní přihlašovací údaje.
  3. Pokud chcete uvést jinou e-mailovou adresu, na kterou Vám bude zasláno potvrzení o registraci (případně pozvánka na událost Webex), vypište ji.
  4. Po úspěšném dokončení registrace (objeví se zpráva „Děkujeme Vám za registraci na akci.“) Vám bude zaslán potvrzovací e-mail; tento nemažte, obsahuje link na automatické odhlášení.
  5. Odhlášení prostřednictvím automatického odhlašovací linku v případě prezenčně pořádaných akcí můžete provést do jedné hodiny před zahájením semináře (tedy u dopoledního semináře do 8:00 hodin, u odpoledního semináře do 12:00 hodin).
  6. Odhlášení prostřednictvím automatického odhlašovacího linku u online pořádaných akcí můžete provést pouze do 24 hodin před zahájením semináře
  7. Po provedení automatického odhlášení Vám bude na zadanou e-mailovou adresu doručeno potvrzení o odhlášení.
  8. Odhlášení nebo případnou omluvu po hodině uzávěrky můžete sdělit odpovídající osobě (kontakty viz níže) buď telefonicky nebo emailem.

AUTOMATICKÝ PŘIHLAŠOVACÍ SYSTÉM

 

Při pořádání seminářů online Vám bude cca den před konáním zaslána pozvánka do události Webex. Pokud se uvolní v době před konáním online semináře kapacita, může být obsazena dalším zájemcem. 

 

Mail se žádosti o případné přihlášení na seminář zašlete nejpozději hodinu před konáním semináře odpovědné osobě – viz níže uvedené kontakty.

Upozorňujeme: po zahájení události ve Webexu již nelze přihlášení nového účastníka provést, neboť by byl připojen jako neregistrovaný uživatel a nebylo by možné mu absolvování semináře uznat.

 

Při pořádání seminářů prezenční formou Vás upozorňujeme na omezenou kapacitu přednáškových místností. Příchozí, kteří nejsou zaregistrováni prostřednictvím automatického přihlašovacího systému na daný seminář, budou na přednášku vpuštěni pouze v případě volných míst.

Koncipienty, kteří se na jednotlivé semináře přihlásí, žádáme, aby dodržovali dobu zahájení seminářů. Pokud se dostaví po zahájení semináře, nemusí být, v případě velkého zájmu, již vpuštěni.

 

Upozorňujeme Vás, že neomluvená neúčast advokátního koncipienta na školení a povinných seminářích by mohla být posouzena jako kárné provinění - viz. Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1998 Věstníku ze dne 12.března 2007 v platném znění.

 

Kontakty:

 

Semináře pořádané odborem výchovy a vzdělávání – Helena Adamová, tel.: 273 193 254, e-mail: adamova@cak.cz, Myslíkova 258/8, Praha 2

 

Semináře pořádané pobočkou ČAK v Brně - Mgr. Lenka Danilišin, tel.: 513 030 115, e-mail: danilisin@cak.cz, Kleinův palác, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno

 

Vzdělávací akce se zahraničním prvkem a zahraniční stáže

 

Prezentace ze vzdělávacích akcí

 

Advokátní zkoušky – písemný test

 

Advokátní zkouška má tři samostatné části – písemný test, písemnou část a ústní část. Složení písemného testu je podmínkou pro účast uchazeče na písemné a ústní části advokátní zkoušky. 

 

Přihlášku k písemnému testu vyplňte elektronicky a předejte na podatelnu ČAK nebo zašlete na dodejku na adresu: Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00, Praha 1. Formulář přihlášky k danému termínu písemného testu je ke stažení níže.

 

Potvrzení o přijetí přihlášky k písemnému testu ČAK nevydává. Jako potvrzení přijetí zásilky slouží uchazeči buď potvrzená dodejka a podací lístek od České pošty, nebo potvrzení z podatelny ČAK.

 

Výzva k úhradě poplatku 2000 Kč bude všem uchazečům, kteří splnili zákonné podmínky pro přijetí na tento test, zaslána e-mailem po ukončení termínu pro podání přihlášek a následném zpracování žádostí. Termín pro úhradu poplatku bude v e-mailu upřesněn. Potvrzení o platbě poplatku zašlete prosím do 3 dnů na e-mail: andelova@cak.cz

 

Pozvánky na písemný test budou uchazečům, kteří splnili podmínky pro přijetí a uhradili výše uvedený poplatek v termínu, zaslány automaticky e-mailem, vždy cca 14 dní před termínem konání písemného testu. Pozvánka bude obsahovat místo, datum a čas konání písemného testu. V případě, že pozvánku z nějakého důvodu uchazeč, který splnil výše uvedené podmínky neobdrží, kontaktujte prosím Odbor výchovy a vzdělávání, kontaktní osoba: Monika Andělová, tel: 273 193 252, e-mail: andelova@cak.cz

 

Kapacita na vstupní písemný test je neomezená, není tedy třeba zasílat „Rezervační formulář“, který tímto pozbývá platnosti. 

 

UPOZORNĚNÍ:

Vyhrazujeme si právo na změnu v rozvrhu dne konání písemného testu v případě velkého počtu uchazečů na tento konkrétní test.

 

 

Advokátní zkoušky – písemná a ústní část

Přihlášku k písemné a ústní části advokátní zkoušky může podat pouze uchazeč, který složil písemný test. Lhůta pro podání přihlášky je 6 měsíců od data vykonání písemného testu. Formulář přihlášky je ke stažení níže. 

 

Poplatek za písemnou a ústní část advokátní zkoušky ve výši 8.000 Kč je uchazeč povinen uhradit nejpozději do 1 týdne od podání přihlášky. Podrobnosti o hrazení poplatku jsou uvedeny v pokynech pro vyplnění přihlášky.

 

Pozvánku na písemnou a ústní část advokátní zkoušky obdrží uchazeč nejméně čtyři týdny přede dnem, kdy se zkouška koná. Současně s pozvánkou obdrží uchazeč jména členů zkušebního senátu.

 

V případě dotazů k písemné a ústní části advokátní zkoušky kontaktujte Odbor výchovy a vzdělávání, kontaktní osoba: Adriána Markeševičová, tel: 273 193 255, e-mail: markesevicova@cak.cz

 

 

Semináře pro advokáty

 

Semináře pro koncipienty

 

Další vzdělávání advokátů

 

Advokátní zkoušky

 

Ostatní vzdělávací akce ČAK

 

Vzdělávací akce jiných subjektů 

Vzdělávání

Animace načítání