English

Základní informace o ČAK

Česká advokátní komora (ČAK) je samosprávnou stavovskou organizací všech advokátů,

zřízenou zákonem č. 86/1996 Sb., o advokacii (v platném znění). Komora je právnickou

osobou a vykonává veřejnou správu na úseku advokacie. Komora sídlí v Praze, pobočka ČAK

sídlí v Brně. Pobočka zejména zajišťuje působnost Komory pro evropské advokáty a advokáty

se sídlem v obvodu krajských soudů v Brně a Ostravě a pro jejich advokátní koncipienty.

 

Advokátní povinnosti

Ochrana klientů