English

ZÁPIS

Zápis do seznamu advokátů je možný nejdříve ke dni vykonání advokátního slibu, nejpozději

do 3 měsíců po složení slibu. Zápisu předchází povinnost splnění podmínek daných v ust. § 5

odst. 1 ZA a doložením následujících dokumentů, pro uvedené žadatele:

 

1. Advokátní koncipienti po složení advokátní zkoušky

 • žádost o složení slibu a zápis do seznamu advokátů, žádost ke stažení ZDE
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (součást žádosti)
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce od data slibu)

 

2. Žadatelé, kteří složili jinou odbornou zkoušku, pokládanou za zkoušku advokátní

 • žádost o složení slibu a zápis do seznamu advokátů, žádost ke stažení ZDE
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (součást žádosti)
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • ověřené kopie vysokoškolských diplomů v oblasti práva
 • ověřenou kopii osvědčení o příslušné odborné zkoušce

 

3. Zahraniční advokáti, kteří složili uznávací zkoušku v ČAK

 • žádost o složení slibu a zápis do seznamu advokátů s uvedením adresy budoucího sídla AK v ČR
 • osvědčení o složení uznávací zkoušky ČAK

 

4. Žadatelé o zápis do seznamu evropských usazených advokátů

 • žádost s uvedením adresy budoucího sídla AK v ČR a datem zápisu
 • doklad o tom, že žadatel je státním příslušníkem některého z členských států EU nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru
 • doklad osvědčující oprávnění poskytovat právní služby v domovském státě s ověřeným překladem do češtiny
 • doklad o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu, způsobenou poskytováním právních služeb, včetně potvrzení, že toto pojištění se vztahuje i na činnost evropského advokáta na území ČR

 

Advokátní sliby

 

Nejbližší termín konání advokátních slibů je stanoven na 10. února 2023.

 

Žádosti o složení slibu a zápis do seznamu advokátů doručte společně se všemi přílohami nejpozději 23. ledna 2023 na adresu: Odbor matriky ČAK, Národní 16, 110 00 Praha 1, event. doručte osobně do podatelny ČAK Národní 16, Praha 1.

 

Žádosti o zápis doručené odboru matriky ČAK po 23. ledna 2023 již nemohou být zpracovány k výše uvedenému termínu slibu.