English

ZÁPIS, ZMĚNY

Zápis

 

Zápis do seznamu advokátních koncipientů je možný nejdříve ke dni podání kompletní žádosti prokazující splnění podmínek stanovených v § 37 odst. 1 zákona o advokacii. Tento den však nesmí předcházet dni vzniku pracovního poměru.

 

K žádosti o zápis do seznamu koncipientů je třeba předložit: 

 • žádost o zápis + čestné prohlášení, ke stažení ZDE 
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
 • kopii pracovní smlouvy (smlouva musí obsahovat: druh práce - advokátní koncipient, týdenní pracovní doba - 40 hodin)
 • ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu nebo potvrzení o  absolvovaném vysokoškolském studiu (magisterském, v oboru právo) ve smyslu § 57 odst. 5 písm. c) zákona o vysokých školách
 • ověřenou kopii diplomu (další tituly)

 

Změna školitele

 

1. Pokud v případě změny školitele na sebe pracovní poměry koncipienta navazují, je třeba předložit:

 • vyplněný dotazník změn koncipienta, ke stažení ZDE                        
 • kopie dohody o rozvázání pracovního poměru
 • kopie nové pracovní smlouvy

 

2. Pokud v případě změny školitele na sebe pracovní poměry koncipienta nenavazují, je třeba předložit:

 • žádost o vyškrtnutí, ke stažení ZDE
 • kopie dohody o rozvázání pracovního poměru
 • žádost o zápis + čestné prohlášení, ke stažení ZDE
 • výpis z rejstříku trestů
 • kopie pracovní smlouvy

 

Pokud je pracovní poměr koncipienta sjednán na dobu určitou, je třeba v dostatečném časovém předstihu předložit kopii dodatku o prodloužení pracovního nebo kopii nové pracovní smlouvy. V opačném případě dojte po uplynutí sjednané doby k vyškrtnutí koncipienta ze seznamu. 

 

 

Změna matričních údajů

 

Advokátní koncipient je povinen oznámit změnu údajů do jednoho týdne ode dne, kdy nastala. Pro provedení změny je třeba doručit Komoře písemnou žádost o změnu nebo vyplněný dotazník změn koncipienta (ke stažení ZDE). 

 

V případě změny jména nebo příjmení doklad osvědčující tuto skutečnost (např. oddací list), v případě získání dalších titulů ověřenou kopii diplomu.