English

Změny a vyškrtnutí

Koncipienti: Změny (přerušení, pozastavení, vyškrtnutí)

 

Při přerušení musí trvat pracovní poměr. Jedná se o koncipienty, kteří pobírají peněžitou

pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, nebo jsou v dlouhodobé pracovní neschopnosti.

 

K přerušení praxe je třeba doložit:

  • žádost o přerušení praxe
  • kopie žádosti o peněžitou pomoc v mateřství, kopie dokladu o pobírání rodičovského příspěvku, kopie neschopenky

 

Zánik přerušení je třeba písemně oznámit.

Při pozastavení musí trvat pracovní poměr. Pozastavit právní praxi lze např. z důvodu

zahraniční stáže.

 

K pozastavení praxe je třeba doložit:

  • žádost o pozastavení (s úředně ověřeným podpisem)

Zánik pozastavení je třeba písemně oznámit.

 

Vyškrtnutí

 

Vyškrtnutí je nutné v případě, že koncipientovi skončí pracovní poměr s advokátem.

Koncipient je povinen tuto změnu nahlásit do týdne poté, co nastala.

 

K vyškrtnutí je třeba doložit:

  • žádost o vyškrtnutí
  • kopie dohody o rozvázání prac. poměru, popř. výpověď;
  • průkaz koncipienta

 

Advokáti (změny, pozastavení, vyškrtnutí):

 

Advokát je povinen oznámit veškeré změny do jednoho týdne ode dne, kdy ke změně došlo.

 

Změnu jména či příjmení je třeba doložit kopií dokladu (např. oddací list).

Změnu titulů je třeba doložit ověřenou kopií diplomu.

Změnu adresy je třeba oznámit písemně, datovou zprávou, nebo e-mailem na

adresu epodatelna@cak.cz se zaručeným elektronickým podpisem.

Změnu způsobu výkonu advokacie je třeba oznámit výpisem z obchodního rejstříku,

smlouvou o sdružení (resp. dodatkem), pracovní smlouvou, dokladem o skončení pracovního

poměru.

Trvalou spolupráci je třeba Komoře oznámit.

Vznikne-li advokátovi překážka ve výkonu advokacie (§9 odst.1 ZA), oznámí tuto skutečnost.

Pokud překážka pomine, advokát požádá Komoru o zaktivnění s uvedením data účinnosti.

 

Vyškrtnutí ze seznamu advokátů

 

Pokud chce advokát požádat o vyškrtnutí ze seznamu advokátů (§7b odst. 1 písm. g) zašle

žádost opatřenou úředně ověřeným podpisem. Ověření podpisu se nevyžaduje, pokud advokát

doručí žádost osobně a podepíše ji před pověřeným zaměstnancem komory nebo jí zašle

prostřednictvím datové zprávy advokáta.“

Zemře-li advokát, je vyškrtnut k datu úmrtí na základě oznámení s přiloženým dokumentem

(úmrtní list, lékařská zpráva, smuteční oznámení). Oznamovatel by měl uvést své jméno,

adresu pro doručení, telefon a vztah k zemřelému advokátovi.