English

Zpráva o 7. sněmu České advokátní komory

V pátek 22. září 2017 se v pražském hotelu Clarion konal 7. sněm České advokátní komory. Nejdůležitějším bodem programu byly volby do čtyř orgánů Komory – představenstva, kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise. Sněm také přijal novely pěti stavovských předpisů.

 

Sněm byl zahájen v devět hodin ráno českou státní hymnou, po níž následovala hymna advokátní, obě v „živém“ podání studentů Pražské konzervatoře, se kterou Komora dlouhodobě spolupracuje.

 

Předseda ČAK JUDr. Martin Vychopeň následně přítomným advokátům a advokátkám navrhl, aby si sněm zvolil pracovní orgány. Nejdříve proběhla volba sedmičlenného předsednictva sněmu, která se pak ujala jeho řízení i voleb ostatních sněmovních orgánů – tedy volební, mandátové a návrhové komise a dvou ověřovatelů zápisu. Hlavním „moderátorem“ sněmu se stal JUDr. Tomáš Sokol, kterého v průběhu dne střídal JUDr. Bohuslav Sedlatý.

 

 

Poté doktor Vychopeň přivítal řadu vzácných hostů z domova i ze zahraničí, mezi nimiž byly nejen špičky světové a evropské advokacie, ale i celé české justice, a předal jim slovo.

 

Jako první vystoupil prezident IBA (International Bar Association), tedy největší mezinárodní advokátní organizace, (a také bývalý předseda ČAK) Martin Šolc. Ten ve svém projevu vyjádřil tři přání: první, aby Komora i celá právnická obec začaly přemýšlet, jak propagovat vládu práva tak, aby ji sami lidé požadovali; druhé, aby Komora pomohla zvládnout advokátům následky čtvrté průmyslové revoluce, tedy nástupu počítačů, internetu a umělé inteligence, díky kterým „karty na trhu právních služeb budou rozdávány znova“; a třetí, aby se rychle vrátil duch vzájemné kolegiality mezi advokáty, který se v 90. letech téměř vytratil.

 

Po něm vystoupil prezident CCBE (Evropské advokátní komory), největší evropské advokátní organizace, Ruthven Gemmell, který ve svém vystoupení přátelsky zmínil jméno JUDr. Antonína Mokrého, stávajícího prvního viceprezidenta a budoucího prezidenta CCBE, i jméno emeritního ústavního soudce a expředsedy ČAK JUDr. PhDr. Stanislava Balíka, který je vedoucím české delegace při CCBE a v únoru 2017 byl zvolen předsedou výboru PECO (Výbor pro střední a východní Evropu), jednoho z nejvýznamnějších výborů CCBE.

 

Jménem nového předsedy Slovenské advokátní komory JUDr. Tomáše Borce, kterému advokátní povinnost u slovenského soudu nedovolila do Prahy přijet, pozdravil účastníky sněmu expředseda SAK Lubomír Hrežďovič.

 

Výbornou češtinou promluvila k účastníkům sněmu členka představenstva Polské advokátní komory Ewa Stawická, která své vystoupení zakončila přáním, aby advokacie zůstala noblesním povoláním.

 

Následovalo vystoupení ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, který vyzval všechny advokáty k důrazu na etiku své práce, neboť je to podle jeho slov jediná možnost, jak do budoucna zlepšit pověst advokacie. Jak dále vysvětlil, pouze pokud se tato pověst advokátů v očích veřejnosti zlepší, bude politicky vůbec možné navrhnout zavedení advokátního procesu, o kterém zatím v rámci příprav nového civilního kodexu probíhá pouze odborná debata.

 

Po ministru spravedlnosti dále krátce vystoupil Jan Chvojka, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a také jeden ze čtyř poslanců, kteří místo nečinného Ministerstva spravedlnosti předložili jako svůj poslanecký návrh novelu zákona o advokacii.

 

Po něm se ujal slova předseda Nejvyššího soudu profesor Pavel Šámal, který ve svém projevu zdůraznil, že by mezi soudci Nejvyššího soudu rád přivítal i špičkové představitele advokátní profese.

 

Za vzájemnou podporu a lepší komunikaci mezi „svým stavem“ a advokacií i všemi ostatními příslušníky justice se ve svém vystoupení přimlouval nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Jak zdůraznil, slabé státní zastupitelství, které podléhá politickým tlakům, není v zájmu advokacie.

 

Z českých hostů dále účastníky sněmu pozdravili prezident Notářské komory Radim Neubauer, prezidentka Exekutorské komory Pavla Fučíková, prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová a prezident Unie státních zástupců Jan Lata.

 

Mezi účastníky sněmu ale bylo možné zahlédnout i soudce Evropského soudu pro lidská práva za Českou republiku (a bývalého místopředsedu ČAK) Aleše Pejchala, místopředsedu Nejvyššího správního soudu Michala Mazance či předsedu Pražského sdružení Jednoty českých právníků a exprezidenta Notářské komory Martina Foukala.

 

Ze zahraničí do Prahy na 7. sněm ČAK dále dorazili členka výboru pro evropské a mezinárodní záležitosti Národní rady francouzských advokátních komor Caline Kamya, viceprezident Slovinské advokátní komory Janez Starman, viceprezident Chorvatské advokátní komory Zoran Vukić a viceprezident Lichtenštejnské advokátní komory Robert Schneider.

 

Během vystoupení hostů, přesněji řečeno dvě minuty před skončením vystoupení prvního z nich, Martina Šolce, začaly úderem půl desáté ve dvou volebních místnostech volby do orgánů ČAK, které trvaly až do 12. 30 hodin.

 

 

Po projevu posledního hosta pozval Tomáš Sokol k řečnickému pultu Martina Vychopně, aby vystoupil se zprávou předsedy o činnosti ČAK za uplynulé volební období. Tu najdete ZDE.

 

Martin Vychopeň, který se po osmi letech v křesle předsedy ČAK rozhodl již nekandidovat do žádného orgánu Komory, si ale pro účastníky sněmu místo nudného shrnutí připravil „multimediální show“, pojatou s mírnou nadsázkou, při které jeho slova, rekapitulující úspěchy i neúspěchy celých uplynulých osmi let jeho „předsedování“, doprovázely vtipné video záběry a fotografie. 

 

K úspěchům svého působení v čele Komory Vychopeň počítá zapojení české advokacie do evropských struktur, zavedení advokátních talárů, opravu Kaňkova paláce, výměnu ID průkazů, nedávné zavedení nového IT systému, který umožní Komoře poskytovat do budoucna advokátům další služby, čerstvou novelu zákona o advokacii či podíl ČAK na publikační činnosti, zejména pak vydání komentáře k zákonu o advokacii pod vedením doktora Svejkovského. Zdůraznil také, že po celou dobu ČAK hospodařila s vyrovnaným rozpočtem, bez jakýchkoliv půjček a úvěrů, přičemž povinné platby českých advokátů nebyly nijak zvyšovány a dnes patří k nejnižším v Evropě.

 

Na druhou stranu se podle Vychopně nepodařilo prosadit vstup do budov soudů pro advokáty právě na ID průkazy, i když projekt již byl připraven, byla zrušena paušální vyhláška, což vedlo k tomu, že se přestaly vymáhat bagatelní pohledávky, nepodařilo se prosadit zvýšení advokátního tarifu, ani zrušení jeho „dočasného snížení“, které trvá od povodní v roce 1997. Připomněl i nedávnou velkou ztrátu, když 19. června 2017 odešla zakladatelská osobnost polistopadové svobodné advokacie, doktor Karel Čermák.

 

 

Na závěr svého vystoupení Vychopeň poděkoval všem členům orgánů Komory, kteří s ním prošli volebním obdobím, za spolupráci a popřál kandidujícím advokátům hodně úspěchů v další práci parafrázovaným výrokem římských konzulů „Dělal jsem to, jak jsem uměl, přeji těm, kteří to budou dělat po mně, aby se jim dařilo víc.“

 

 

Vychopňovo netradiční vystoupení odměnil sál potleskem ve stoje. Jménem představenstva i advokátů mu za jeho dlouholetou práci pro Komoru poděkoval místopředseda ČAK JUDr. Petr Poledník.

 

Již v „tradičním duchu“ pokračovala vystoupení dalších čtyř předsedů orgánů ČAK.

 

Jako první vystoupil se zprávou o činnosti kontrolní rady České advokátní komory její předseda JUDr. Jan Mikš. Odkázal na její plné znění zveřejněné ve sněmovním BA (najdete je ZDE) a ve svém projevu zdůraznil hlavně dva momenty: snižuje se procento stížností, které kontrolní rada vyhodnotí jako důvodné, a naopak došlo k razantnímu nárůstu počtu kontrol u advokátů, které budou pokračovat i v budoucnu a které mají především osvětovou a preventivní funkci.

 

Na vystoupení doktora Mikše navázal předseda kárné komise JUDr. Petr Čáp, jehož celou zprávu o činnosti kárné komise najdete ZDE. Také on zdůraznil, že klesá počet kárných žalob, podle jeho názoru ale nelze vyloučit, že s větším počtem kontrol dojde opět k jejich nárůstu. Uvítal také zavedení školitelů a omezení počtu koncipientů na jednoho školitele v nedávné novele zákona o advokacii, které by mohlo přispět k lepší přípravě budoucích advokátů na jejich profesi.

 

Následovalo vystoupení předsedy odvolací kárné komise JUDr. Bohuslava Sedlatého, který ohledně dat plně odkázal na zprávu o činnosti odvolací kárné komise zveřejněnou v BA (její plné znění najdete ZDE) a ve svém projevu se snažil shrnout základní zásady, kterými by se měli advokáti řídit, aby neskončili před kárnou komisí. Jsou jimi podle něj: vzájemná úcta mezi advokáty, úcta k soudům a dalším autoritám, slušná forma projevu. Za „hrdelní zločin“ pak označil zradu klienta. Ten, kdo se jí dopustí, nemá podle jeho slov v advokacii co dělat.

Sedlatý také zmínil iniciativu Jednoty českých právníků, která bez jakékoliv konzultace s Českou advokátní komorou vytvořila společný etický kodex pro všechny právnické profese a vyzvala ČAK, aby se ke kodexu připojila. To však podle Sedlatého není možné, protože je v několika bodech v zásadním rozporu s advokátní etikou.

 

Jako poslední se ujal slova předseda zkušební komise České advokátní komory JUDr. Jan Luhan, který rovněž odkázal na plné znění zprávy o činnosti zkušební komise ve sněmovním Bulletinu (najdete ji ZDE). Jak řekl, zkušební komise vytvořila návrh nového zkušebního řádu, který zavádí písemný test, předcházející písemné a ústní zkoušce. Ten by měl podle Luhana vytřídit ty, kteří neznají předpisy a pro advokátní praxi tak nemají zásadní předpoklady. Písemné zkoušky ze tří oborů, které dnes trvají tři dny, se pak navrhují zkrátit na dvě hodiny na jeden předmět. Jak ale Luhan závěrem svého vystoupení zdůraznil, vznik nového zkušebního řádu bohužel není v rukách advokacie, ale v rukou Ministerstva spravedlnosti.

 

Dalším bodem sněmovního jednání byly novely advokátních předpisů, které sněmu postupně představoval místopředseda ČAK Mgr. Robert Němec, LL.M. Řízení dalšího jednání sněmu se v tuto chvíli ujal doktor Sedlatý.

 

Jako první byl projednán návrh změny stálého volebního řádu ČAK, který nahradil počítání lhůt na dny počítáním na měsíce a zkrátil dobu ukládání sněmovních hlasovacích lístků z padesáti let na jeden rok. K tomuto návrhu představenstva ČAK ještě na poslední chvíli přibyl návrh podaný advokátkou na novelizaci odstavce 2 článku 10 (který výslovně uváděl počty kandidátů do jednotlivých orgánů), takto: „Hlasování je neplatné, je-li na hlasovacím lístku označen větší počet kandidátů, než kolik je zákonem stanovený počet členů, popřípadě náhradníků příslušného orgánu komory.“

 

Jako druhá byla projednána novela jednacího řádu sněmu ČAK, která by měla umožnit případně použít na dalších sněmech hlasovací zařízení.

 

Jako další sněm projednal novelu organizačního řádu ČAK. Ta kromě opravy jedné legislativně-technické chyby mění lhůty pro zveřejnění účetní závěrky, zprávy o hospodaření s majetkem Komory, údaje o stavu majetku Komory a výrok auditora o ověření účetní závěrky. Stávající termín „do konce měsíce září“ byl v praxi objektivně nesplnitelný, a proto byl nahrazen slovy „bez zbytečného odkladu po projednání představenstvem“.

 

Nejrozsáhlejší z předkládaných novel byla novela usnesení o sociálním fondu ČAK, která mj. zvyšuje půjčku advokátům ze sociálního fondu z padesáti na sto tisíc korun a pro zaměstnance ČAK z třiceti na padesát tisíc korun.

 

Poslední novela usnesení o fondu ČAK na vzdělávání advokátních koncipientů pak zvýšila odvod do tohoto fondu z dosavadních tří tisíc korun ročně na 3 600 korun.

 

 

Všechny návrhy na změny advokátních předpisů byly schváleny absolutní většinou přítomných advokátů.

 

 

Dalším bodem sněmu byla obecná rozprava, do které se jako první přihlásil pražský advokát JUDr. Karol Hrádela, na jehož kritická slova na adresu vedení ČAK reagoval dr. Vychopeň. Pražská advokátka JUDr. Marie Cilínková, která sněmovní půdu naopak využila ke kritice neprofesionality či nemorálního chování některých kolegů, podobně jako advokát z České Třebové Mgr. Martin Červinka, který poukázal na to, že někteří advokáti nemají v datové schránce nastaven příjem zpráv a nelze jim doručovat. Navrhl proto, aby se takové chování stalo kárným proviněním.

Protože se v tuto chvíli do debaty dále nikdo nehlásil, bylo jednání sněmu ve 12. 40 přerušeno do 14 hodin.

 

 

Právě během této rozpravy skončily volby do orgánů ČAK, urny s hlasovacími lístky byly zapečetěny a za policejní asistence se vydaly Prahou k sečtení.

 

 

 

Ve dvě hodiny se řízení sněmu znovu ujal dr. Sokol a obecná rozprava pokračovala vystoupením pražského advokáta a senátora Mgr. Václava Lásky. Nové vedení ČAK by se podle jeho názoru mělo zabývat dvěma problémy. Tím prvním je, že neexistuje nástroj či postup, který by řešil otázku konfliktu zájmů při projednávání stížnosti na advokáta v kontrolní radě, tedy ještě před podáním kárné žaloby. Druhý problém se týká vinklaření. Láska upozornil na případ Miroslava Dudy, podle jeho slov „nositele titulu JUDr. z bratislavské školy SNB“, který jako zaměstnanec advokáta vede samostatně pobočku advokátní kanceláře a zcela samostatně zastupuje klienty, přičemž ČAK s tím navzdory upozorněním již několik let nic nedělá.

Dále se ale již do rozpravy nikdo nepřihlásil a byla ukončena.

 

Předseda návrhové komise JUDr. Jiří Miketa poté předložil sněmu k hlasování jediný návrh vzešlý z obecné rozpravy, a to návrh doktora Karola Hrádely, který zněl: „Sněm ukládá představenstvu uvážit podporu Zásad etického chování Jednoty českých právníků“.

Po dosti napínavém hlasování, kdy 84 přítomných advokátů hlasovalo pro návrh, 46 proti návrhu a 56 se zdrželo hlasování, uvedený návrh nebyl přijat. V tuto chvíli, tedy ve 14.24 hodin, byl program sněmu vyčerpán a jednání sněmu bylo přerušeno nejdříve do půl páté a pak znovu do půl šesté, neboť se už čekalo jen na výsledky hlasování.

 

Účastníci sněmu mezi tím mohli využít tento čas k debatě s přáteli a dlouho neviděnými známými, ale také k návštěvě partnerských stánků, kde se přestavovaly speciální produkty a služby pro advokáty –  zejména knihy, publikace a další tiskoviny, ale i softwary, nabídka pojištění nebo oblečení.

 

O půl šesté večer vystoupil předseda volební komise JUDr. František Hrudka st. a seznámil sněm s výsledky voleb do orgánů ČAK.

 

Výsledky voleb do představenstva ČAK najdete ZDE.

Výsledky voleb do kontrolní rady najdete ZDE.

Výsledky voleb do kárné komise najdete ZDE.

Výsledky voleb do odvolací kárné komise najdete ZDE.

 

Doktor Hrudka rovněž konstatoval, že voleb se zúčastnilo 1673 advokátů a advokátek, přičemž byly odevzdány dva neplatné volební lístky do odvolací kárné komise a vždy po čtyřech neplatných volebních lístcích do zbylých třech orgánů ČAK, tedy do představenstva, kontrolní rady a kárné komise.

Tím pracovní část sněmu skončila. Na jeho samém závěru doktor Sokol poděkoval všem advokátům za jejich aktivní účast, organizačnímu štábu sněmu za bezkolizní průběh a pozval zúčastněné na neformální setkání na společenském večeru ve 20 hodin.

 

 

Na prvním zasedání představenstva svolaném bezprostředně po skončení pracovní části sněmu byl zvolen předsedou představenstva ČAK JUDr. Vladimír Jirousek, místopředsedy představenstva se stali JUDr. Petr Poledník, pověřený dohledem nad pobočkou ČAK v Brně, JUDr. Tomáš Sokol, Mgr. Robert Němec, LL.M., a JUDr. František Smejkal.

 

 

Podrobnější informace o průběhu sněmu i řadu dalších fotografií najdete v říjnovém čísle Bulletinu advokacie.

 

PhDr. Ivana Cihlářová

 

 

Foto Jakub Stadler

 

Pozvánka na 7. sněm ČAK včetně příloh ZDE